Prošli jste úspěšně registrací ochranné známky a logo, kterým označujete své výrobky či služby, bylo zapsáno do rejstříku ochranných známek. Co z toho pro vás vyplývá? Jaká jsou práva a povinnosti vlastníka ochranné známky a jak je upravuje zákon o ochranných známkách?

Kdy vznikají práva a povinnosti vlastníka ochranné známky?

Poté, co Úřad průmyslového vlastnictví zapíše do rejstříku ochranných známek přihlašované označení, vznikají práva a povinnosti vlastníka ochranné známky. Patří k nim právo výlučně užívat ochrannou známku kromě situací, kdy musí vlastník její užívání strpět. Dále povinnost užívat ochrannou známku řádně, povinnost užívat ji řádně, právo ochrannou známku převést, zřídit k ní zástavní právo a zastavit a právo zřídit k ní licenci.

Vlastník dostane výpis z rejstříku či osvědčení o zápisu známky, se kterým svá práva prokazuje. Spolu s ochrannou známkou může také používat symbol ®, kterým dává najevo, že je označení chráněno.

Právo užívat ochrannou známku

Hlavním právem vlastníka ochranné známky je právo výlučně ochrannou známku užívat pro označení výrobků či služeb, pro které byla zapsána. Jinými slovy to znamená, že nikdo nesmí v obchodním styku užívat shodné označení pro stejné výrobky či služby. Nemohou být používána ani podobná označení pro podobné výrobky či služby, pokud mají potenciál mást veřejnost. Konečně nesmí být používána ani shodná a podobná označení pro jiné výrobky a služy, pokud má ochranná známka v České republice dobré jméno. Zákon tedy zabraňuje, aby se konkurenti mohli přiživovat na ochranné známce vlastníka. Vlastník má také právo zabránit, aby se do České republiky v rámci obchodního styku dovážely výrobky, pokud jsou včetně obalů neoprávněně označeny shodnou ochrannou známkou.

Co to znamená, že se označení používá v obchodním styku? Jde zejména o umisťování označení na výroky nebo obaly, nabídka výrobků pod tímto označením, užívání označení v reklamě, dovoz nebo vývoz výrobků s tímto označením atd. Pokud nejde o obchodní styk, není ochranná známka chráněna.

Pokud jsou práva vlastníka porušena, může se domáhat, aby soud zakázal užívání pozdější ochranné známky.

Majitel ochranné známky má také právo na to, aby se ve slovnících, encyklopediích a podobných dílech v souvislosti s vyobrazením ochranné známky uvádělo, že se jedná o zapsanou ochrannou známu.

Povinnost strpět užívání ochranné známky

Vlastník nemůže zakázat třetím osobám používat jejich jméno, příjmení, adresu, označení nebo údaje, které nemají rozlišovací způsobilost nebo se týkají objektivních vlastností zboží.

Nesmí zakázat ani používání své ochranné známky jako odkaz, že jde o jeho výrobky a služby (například u příslušenství nebo náhradních dílů). Je také v obchodním styku povinen strpět užívání označení, ke kterému vznikla práva před vznikem jeho ochranné známky.

Povinnost strpět užívání neplatí v situacích, kdy třetí osoby jednají v rozporu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku.

Vlastník nemůže zakázat, aby se ochranná známka používala na výrobcích, které byly uvedeny na trh ve státech EU nebo státech Evropského hospodářského prostoru s jeho souhlasem. Výjimkou je situace, kdy došlo k zhoršení nebo změně výrobků.

Povinnost užívat ochrannou známku

Vlastník má nejen právo ale i povinnost ochrannou známku užívat. To znamená, že ji užívá v podobě, v jaké byla zapsána, nebo tak, že není změněna její rozlišovací způsobilost. Pokud tak neučiní do pěti let od zápisu ochranné známky do rejstříku, či užívání známky přeruší na dobu pěti let, hrozí, že bude ochranná známka Úřadem průmyslového vlastnictví zrušena.

Nemůže se ani řádně bránit v námitkovém řízení proti přihlašovateli, který si chce nechat zapsat shodnou ochrannou známku, podat návrh, aby byla novější ochranná známka prohlášena za neplatnou apod.

Další práva a povinnosti vlastníka ochranné známky

Převod ochranné známky

Ochranná známka je z právního hlediska považována za nehmotnou věc. Je předmětem vlastnictví a vlastník s ní tedy může disponovat. Může ji například převést. Většinou půjde o převod na základě smlouvy (např. prodej či darování), i když ochranná známka může být převedena třeba i v rámci dědického řízení.

Převod může být učiněn nezávisle na tom, zda vlastník převádí i svůj obchodní závod. Může ji převést pro všechny nebo jen některé výrobky či služby, pro které je zapsána. Smlouva o převodu ochranné známky musí být písemná.

Ochranná známka může být předmětem spoluvlastnictví. Pokud by spoluvlastníci chtěli ochrannou známku převést, musí s tím souhlasit všichni. Spoluvlastníci mají k podílu ostatních předkupní právo.

Převod vlastníka je účinný až v okamžiku zápisu do rejstříku ochranných známek. Požádat o zápis může jak původní tak i budoucí vlastník. Do žádosti musí uvést údaje o totožnosti dosavadního vlastníka i nabyvatele, a zda se převádí ke všem výrobkům a službám nebo jen pro některé. Musí být také doložena převodní listina nebo výňatek či doklad prokazující změnu vlastníka (např. kupní smlouva). Úřad průmyslového vlastnictví má na změnu zápisu lhůtu jednoho měsíce.

Nakládání s ochrannou známkou

Vlastník může také ochrannou známku zastavit nebo k ní zřídit i jiné věcné právo. Zástavní právo k ochranné známkce vzniká až zápisem do rejstříku ochranných známek.

Ochraná známka také může být předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce nebo předmětem majetkové podstaty v insolvečním řízení. Tyto skutečnosti se do rejstříku nemusí povinně ze zákona zapsat, lze to však doporučit pro právní jistotu vůči třetím osobám.

Žádost musí obsahovat údaje o totožnosti vlastníka a oprávněné osoby. Musí k ní být přiložena zástavní smlouva nebo rozhodnutí soudu nebo správního orgánu. U zápisu výkonu rozhodnutí nebo exekuce se dokládá rozhodnutí soudu, správního orgánu nebo exekuční příkaz.

Licence k ochranné známce

Mezi práva a povinnosti vlastníka ochranné známky patří i právo uzavřít licenční smlouvu podle občanského zákoníku. Výjimkou je kolektivní ochranná známky, kdy toto právo vlastník nemá.

Licenci může majitel ochranné známky poskytnout pro všechny zapsané výrobky nebo služby nebo jen pro některé z nich. Licence může být výhradní i nevýhradní.

Pokud je ochranná známka předmětem spoluvlastnictví, musí s uzavřením licenční smlouvy souhlasit všichni spoluvlastníci.

V licenční smlouvě by si strany měly dohodnout dobu trvání licence, podobu, ve které může být ochranná známka užívána, rozsah výrobků či služeb pro které je poskytnuta a jejich jakost, a území, na kterém má  být užívána. Vlastník se může dovolávat svých práv z ochranné známky, pokud nabyvatel licence poruší některou z těchto podmínek užívání licence.

Vůči třetím osobám je licence účinná až po zápisu do rejstříku ochranných známek. O zápis může požádat jak vlastník, tak nabyvatel licence. Uvést musí své údaje, na které výrobky a služby se licence vztahuje a zda je výhradní či nevýhradní. Musí být také doložena licenční smlouva.

5/5 - hodnocení čtenářů