Podnikání je pro mnoho lidí velmi lákavým způsobem obživy. Najít díru na trhu v potenciálně lukrativním oboru není vůbec snadné a někdy se může stát, že i když se to podaří, nesplňuje podnikatel požadované zvláštní podmínky dané živnostenským zákonem, jako je vzdělání, vyučení v oboru, či praxe. Naštěstí mu může s takovou situací pomoci tzv. odpovědný zástupce pro živnost.

Kdo je odpovědný zástupce pro živnost

Zkráceně můžeme říci, že odpovědný zástupce pro živnost je fyzická osoba, která zodpovídá za provoz živnosti. Týká se to především živností řemeslných, vázaných a koncesovaných. I při ustanovení odpovědného zástupce je ale výkon činnosti prováděn samotným podnikatelem. Garant vykonává především pozici supervizora.

Zástupce má celou řadu povinností. Vůči podnikateli má ze zákona povinnost zodpovídat za řádné provozování činnosti a živnostenských předpisů. Může omezit činnost podnikání, pokud má pocit, že podnikatel nedodržuje jeho doporučení a nepracuje předepsanými způsoby.

Kdo musí mít odpovědného zástupce

Pokud OSVČ nesplňuje zvláštní podmínky dané živnostenským zákonem pro daný obor, musí vykonávat činnost právě skrze takového odpovědného zástupce. Ten odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. K podnikateli je ve smluvním vztahu.

Odpovědného zástupce může podnikatel jmenovat také pokud to zákon nevyžaduje. Rozhodnutí je v tomto případě dobrovolné. Je však důležité si pamatovat, že podnikatel musí vždy sám splnit všeobecné podmínky provozování živnosti.

Pro představu si můžeme uvést příklad. Řekněme, že si chcete založit firmu na zpracování účetnictví, oboru rozumíte a máte v něm i zkušenost, ale chybí vám ještě požadovaný rok praxe. Právě tuto situaci pomáhá odpovědný zástupce vyřešit. Některé firmy se specializují na to, že zprostředkovávají odpovědné zástupce. Je ale vždy lepší jmenovat někoho, kdo už do firmy patří. Je potřeba to však zakotvit smluvně a využít můžete vzor smlouvy o výkonu funkce odpovědného zástupce.

Jak ustanovit odpovědného zástupce

Podnikatel má povinnost oznámit živnostenskému úřadu ustanovení i ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Odpovědný zástupce může vykonávat svoji funkci ode dne ustanovení. Garanta je potřeba mít po celou dobu vykonávání činnosti, pokud není podnikatel způsobilý ji bez něj vykonávat.

Oznámení o ustanovení je možné podat u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu v písemné formě. Slouží k tomu formulář “změnový list”, který lze po vyplnění předat buď osobně, poštou nebo elektronicky.

Co dokládá odpovědný zástupce

Garant musí doložit odbornou způsobilost. Nejčastěji se prokazuje maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem, certifikátem vydaným příslušným úřadem, případně praxí v oboru. Všechny dokumenty musí být vždy originály nebo ověřené kopie.

Samozřejmostí je, že musí mít odpovědný zástupce živnostenský list. Konkrétní podmínky se liší podle určitých živností a specifika lze nalézt v živnostenském zákoně nebo vám je sdělí úředník přímo na živnostenském úřadě.

Co se týče praxe, ta se dokládá potvrzením od zaměstnavatele o vykonávání práce odpovídající oboru dané živnosti. Zde musí být popsaná přesná specifikace činnosti, popis pracovní pozice a délka trvání praxe.

Co musí splňovat odpovědný zástupce?

Podle živnostenského zákona musí odpovědný zástupce splňovat tyto podmínky:

  • Musí mít smluvní vztah s podnikatelem.
  • Musí splňovat jak všeobecné, tak zvláštní podmínky provozování činnosti.
  • Nesmí mít zrušené živnostenské oprávnění v oboru.
  • Nesmí zastávat funkci odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.
  • Pokud se jedná o garanta právnické osoby, nesmí být členem dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu.

Důležité je, že odpovědný zástupce musí být k podnikateli vždy ve smluvním vztahu. Zákon přímo neupřesňuje, jestli se má smlouva řídit obchodním nebo občanským zákoníkem, popř. pracovněprávními předpisy. Většinou se uzavírá mandátní smlouva, pracovní poměr (nejčastěji dohoda o provedení práce) nebo smlouva o spolupráci.

Stejně tak zákon neřeší ani nekontroluje výši odměny, kterou za kontrolní činnost garant dostává. Může se tak jednat i o částku v symbolické výši nebo může odpovědný zástupce odpovídat za podnikatelskou činnost bezúplatně.

Rizika odpovědného zástupce

Je velmi důležité vybírat člověka, který nejen že splňuje veškeré právní náležitosti, ale je zodpovědný a můžeme se na něj spolehnout. Odpovědnost za provedenou práci totiž spadá na podnikatele. Ten se v případě sankcí může sice domáhat na odpovědném zástupci eventuální náhrady škody, ale jen v případě, že mu může být zanedbání povinností řádně dokázáno.

Odpovědný zástupce může také vypovězením funkce zabránit v dalším podnikání. Podnikatel je na něm tak doslova závislý a je potřeba do funkce vybrat člověka, který respektuje zákony a pravidla a je vůči firmě loajální.

Vzor smlouvy o odpovědném zástupci

Vzor smlouvy o výkonu funkce odpovědného zástupce řeší vztah mezi odpovědným zástupcem a podnikatelem, který ještě nesplňuje požadavky stanovené zákonem, např. nemá odbornou způsobilost (často v restauratérství). Vzor je formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word. Vzorový dokument obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

Vzor smlouvy o odpovědném zástupci

3.6/5 - hodnocení čtenářů