Oddlužení, tzv. osobní bankrot díl 1.

**Oddlužení** je jedním ze způsobů **řešení úpadku**. Nesprávný název, který se pro tento způsob využívá, je **osobní bankrot**. Jeho popularita zejména v poslední době roste. Je tomu tak proto, že nemusí mít pro dlužníka tak fatální důsledky, jako konkurs. Dlužník také **neztrácí oprávnění nakládat s majetkovou podstatou** (kromě majetku, který byl použit k zajištění). Navíc se dlužník **může části svých dluhů „zbavit“**. Tento výhodný způsob řešení úpadku však nelze použít v každém případě. Tento článek se zabývá některými aspekty, které oddlužení provází. Pro detailnější seznámení je vhodné pročíst si insolvenční zákon, případně se poradit s právníkem.

==Podmínky pro povolení oddlužení
„Osobní bankrot“ je dostupný **fyzickým osobám, nepodnikatelům**. V případě podnikatelů je možné oddlužení povolit pouze za situace, kdy dluhy z podnikatelské činnosti představují pouze velmi zanedbatelnou část celkového dluhu.

Velmi důležitá podmínka je stanovena v § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona. Podle tohoto ustanovení zamítne soud návrh na povolení oddlužení v případě, že **hodnota plnění při oddlužení, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší, než 30 % jejich pohledávek**. Výjimkou je případ, kdy by tito nezajištění věřitelé s nižším plněním souhlasili a tento souhlas byl podle § 392 odst. 1 písm. c) přílohou návrhu na povolení oddlužení.

Stejně tak je možné návrh na povolení oddlužení odmítnout, pokud s osobou v posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek (záleží na výsledku takového řízení). Stejně tak může být důvodem pro zamítnutí to, že podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.

==Způsoby oddlužení
V právním řádu jsou zakotveny **dva způsoby** provedení **oddlužení**. Prvním způsobem je oddlužení **plněním splátkového kalendáře**. Při tomto způsobu poukazuje dlužník po určitou dobu část svých příjmů jednotlivým věřitelům. **Splátkový kalendář** je možné naplánovat maximálně na dobu 5 let. Výpočet nejvyšší možné splátky při oddlužení je poměrně složitý, a proto Vám nabízíme možnost je odhadnout s pomocí naší “kalkulačky”:https://muj-pravnik.cz/oddluzeni-kalkulacka .

Soud může také ustanovit menší, než maximální splátky, ale to pouze v případě, kdy jsou splněny podmínky podle § 398 odst. 4 insolvenčního zákona.

Druhým přípustným způsobem je **zpeněžení majetkové podstaty**. Tento způsob se podobá konkursu. Majetková podstata je rozprodávána a z ní jsou hrazeny pohledávky věřitelů.

O způsobu, jakým bude oddlužení provedeno, se hlasuje na schůzi věřitelů. Této schůze se musí dlužník účastnit a osobně zodpovědět případné dotazy věřitelů. V případě, že by se bez dostatečné omluvy nedostavil, má se za to, že vzal návrh na oddlužení zpět.

==Návrh na povolení oddlužení
**Návrh na povolení oddlužení** může podat pouze dlužník. Tento návrh musí být spojen s insolvenčním návrhem (návrh na povolení oddlužení je jiný úkon, než insolvenční návrh!). V případě, kdy podá insolvenční návrh jiná osoba, než dlužník, může dlužník podat návrh na povolení oddlužení do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku.

Pokud dlužník podává i insolvenční návrh, tak tento musí podat k místně příslušnému krajskému soudu (podle dlužníkova bydliště). Tento návrh musí kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 občanského soudního řádu) obsahovat i náležitosti podle § 104 insolvenčního zákona a následujících. Zejména jde o seznam majetku, závazků a věřitelů.

Podobně návrh na povolení oddlužení musí obsahovat kromě obecných náležitostí i další skutečnosti podle § 391 insolvenčního zákona a následujících. Jde například o označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, údaje o očekávaných příjmech v následujících 5 letech, údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky a návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší. Tyto skutečnosti je potřeba doložit přílohami – seznamem majetku a závazků, listiny dokládající příjmy dlužníka za poslední 3 roky a případně písemný souhlas nezajištěných věřitelů, že souhlasí s plněním nižším, než 30 % jejich pohledávky a další dokumenty. V seznamu majetku je uvádět údaj o pořízení majetku, pořizovací ceně a odhad ceny obvyklé ke dni pořízení seznamu. Ocenění znalcem se požaduje u nemovitostí a majetku sloužícího k zajištění.

Správné a pravdivé uvedení údajů do návrhu na povolení oddlužení je zásadní. V případě, že by údaje nebyly uvedeny správně, může soud, kromě jiného, návrh na povolení oddlužení zamítnout.

==Osvobození dlužníka od placení pohledávek
Jestliže dlužník řádně a včas všechny povinnosti, které má podle schváleného způsobu oddlužení, vydá soud podle § 414 insolvečního zákona po slyšení dlužníka usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak **na návrh dlužníka** (nejedná se tedy o automatickou záležitost). Toto osvobození se vztahuje i na věřitele, k jejichž pohledávkám se nepřihlíží nebo kteří své pohledávky nepřihlásili. Stejně tak se osvobození vztahuje na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníkovi pro tyto pohledávky právo postihu. Trochu jiný režim platí pro zajištěné věřitele.

Osvobození může být odejmuto a to i zpětně do 3 let od pravomocného přiznání osvobození. To může nastat zejména tehdy, pokud ze strany dlužníka došlo k podvodnému jednání.


*Nenašli jste přesně to, co hledáte? Máte specifický dotaz, pak využijte naší služby online formuláře: – Váš dotaz posíláme advokátní kanceláře, kde se mu věnují profesionální advokáti z oboru. Získejte jistotu za zpoplatněnou SMSku.*

.<>
“Přejít na online právní poradnu”:/online-poradna

.>
22.7.2010

Oddlužení, tzv. osobní bankrot díl 1.
Jak se Vám líbil článek?