Zajímá Vás, jaká konkrétní práva z vad zboží prodaného v obchodě máte podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ)? Pak si přečtěte pozorně tento článek.

Velmi důležité je pro začátek vědět, že zboží, které jste si zakoupili v roce 2013, si s sebou nese do nového roku všechna práva ze starého občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Zatímco na zboží, které jste si zakoupili po nabytí účinnosti NOZ (dnem 1.1.2014), bude dopadat režim nové právní úpravy odpovědnosti za vady dle NOZ.

Práva z vadného plnění

Konkrétní práva z vadného plnění jsou upravena v § 2169 NOZ.

Tento paragraf jako prvý nárok kupujícího z vadného plnění stanoví právo na výměnu věci za novou a bezvadnou. Právo na výměnu věci není však bezpodmínečné, nýbrž je omezeno kritériem úměrnosti a přiměřenosti. NOZ stanoví:

„Je-li to vzhledem k povaze věci neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.“

Kupující nebude moci požadovat automaticky výměnu věci za novou, pokud bude možné vadu odstranit v konkrétním případě bez zbytečného odkladu rychlou a snadnou opravou věci.

Co může tedy kupující požadovat?

Kupující musí při volbě nároku z vadného plnění rovněž zvážit skutečnost, že při výměně věci za novou či při výměně součástky věci, zřejmě nebude běžet nová záruka či nová lhůta k uplatnění vad, neboť NOZ nepřevzal ze staré právní úpravy ustanovení (§ 627 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.), které stanovilo, že dojde-li k výměně věci za novou, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platilo, došlo-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

V takovém případě bude pravděpodobně pro kupujícího výhodnější uplatnit nárok na odstoupení od smlouvy, pokud to bude možné vzhledem k povaze vady. Za vrácené peníze si pak kupující může zakoupit stejnou věc a na tuto věc budou poskytnuta spotřebiteli všechna práva z vad a budou se počítat znovu.

Právo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

Pokud kupující neuplatní nárok na výměnu věci za novou a bezvadnou, ani na bezplatnou oprava věci, může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené kupní ceny nebo může požadovat přiměřenou slevu z ceny věci. Přiměřenou slevu z ceny věci lze požadovat nově dle NOZ namísto jakéhokoli jiného nároku z vadného plnění. Pokud se však s prodávajícím dohodnu na poskytnutí slevy z ceny, tak prodávající již nebude nadále odpovědný za to, že se znovu vyskytne na výrobku stejná vada.

TIP: Jaká konkrétní práva bude mít kupující na výběr při vadném plnění, nalezneme v § 2106 a v § 2107 NOZ.

O tom, jaká práva bude mít kupující rozhoduje kritérium tzv. podstatné porušení smlouvy a nepodstatné porušení smlouvy.

Podstatné porušení smlouvy

Podstatným porušením smlouvy v souladu s § 2002 NOZ rozumíme takové porušení smlouvy prodejem vadného plnění, o kterém kdybychom věděli dopředu, smlouvu bychom neuzavřeliPři podstatném porušení smlouvy má kupující následující práva:

  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • na odstranění vady opravou věci,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupit od smlouvy.

Právo výběru konkrétního práva má kupující, avšak volbu musí sdělit prodávajícímu včas a provedenou volbu nelze změnit bez souhlasu prodávajícího.

Včas znamená při oznámení vady, anebo nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak bude mít kupující práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy

Při nepodstatném porušení smlouvy poskytnutím vadného plnění má kupující následující práva:

  • právo na odstranění vady anebo
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Související články s tématem Odpovědnost za vady

5/5 - hodnocení čtenářů