Nový občanský zákoník – odpovědnost za vady (1. díl)

Nový občanský zákoník - odpovědnost za vady (1. díl)

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ) nám přinesl významné novinky i do tak frekventované oblasti našeho každodenního života, jakou je nákup a prodej spotřebního zboží v obchodě, ve vztahu spotřebitel versus prodávající.

Snad každý z nás se již setkal se situací, že se vyskytla u zakoupeného zboží určitá vada. Tento článek si klade za cíl upozornit kupující rovněž i prodávající na nejdůležitější změny v nové právní úpravě, které souvisejí s uplatněním práv z vadného plnění.

Dříve nežli přistoupím k vlastnímu tématu změn v oblasti odpovědnosti za vady, považuji za podstatné pro pochopení problematiky znát a rozlišovat dva typy odpovědnosti za vady při prodeji zboží v obchodě.

Zákonná odpovědnost za vady

Za prvé se jedná o zákonnou odpovědnost za vady prodané věci, terminologií NOZ zákonná práva kupujícího z vadného plnění. Právní úpravu nalezneme § 2161 a násl. NOZ „Jakost při převzetí“, dále v  § 2165 a násl. NOZ „Práva z vadného plnění“.

Prodávající ze zákona odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Záruka za jakost

Za druhé se jedná o dobrovolnou záruku za jakost.

Právní úpravu nalezneme v § 2113 a násl. NOZ. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě.

Existuje zákonná záruka v NOZ?

Nejdiskutovanějším paragrafem v oblasti odpovědnosti za vady se stal ihned po schválení nového občanského zákoníku § 2165 odst. 1 NOZ, ve kterém se uvádí:

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

NOZ nepoužívá v žádném ze svých ustanovení o zákonných právech z vadného plnění termín záruční doba, popř. záruka.

Pojem záruční doby, popřípadě záruky, je obsažen v NOZ pouze v souvislosti s dobrovolnou zárukou za jakost v § 2113 a násl. NOZ.

Je třeba si povšimnout významné změny terminologie NOZ oproti předešlé právní úpravě, která se týká zákonné odpovědnosti za vady. Formulace § 2165 odst. 1 NOZ bohužel vyvolala pochybnosti o jeho správném výkladu.

Ze strany odborné veřejnosti se objevily dva zcela protichůdné názory ohledně existence či neexistenci zákonné dvouleté záruky.

Na jedné straně je prezentován názor (zejména ze strany spotřebitelských sdružení, rovněž i ministerstva spravedlnosti a ministerstva průmyslu a obchodu), že obsahově zůstala zákonná dvouletá záruční doba zachována, pouze došlo k systematické a terminologické změně zákona.

Na druhé straně se objevil výklad přiklánějící se k závěru, že pro uplatnění práv z vadného plnění musí mít věc vadu již při předání zboží kupujícímu.

Pokud se vada projeví v době šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Jedná se o tzv. vyvratitelnou právní domněnku stanovenou v § 2161 odst. 2 NOZ, která usnadňuje postavení kupujícího v případném soudním sporu.

Doba dvaceti čtyř měsíců je podle této interpretace pouze nejzazší lhůtou pro reklamaci. To znamená, že pokud dojde k uplatnění reklamace věci po uplynutí šesti měsíců od zakoupení, kupující bude muset prokázat prodávajícímu, že vada existovala na výrobku již při jeho převzetí.

Vzhledem k výše uvedeným pochybnostem ohledně správné interpretace § 2165 odst. 1 NOZ, kterou pravděpodobně postaví najisto až rozhodnutí soudu v konkrétní věci, popřípadě novelizace tohoto ustanovení, bude pro spotřebitele zajisté výhodnější náležitě vyzkoušet a otestovat zakoupený výrobek ve lhůtě šesti měsíců od zakoupení a při zjištění vady v této lhůtě zboží reklamovat.

Pakliže dojde k soudnímu sporu mezi kupujícím a prodávajícím ohledně práva z vadného plnění, bude mít kupující výhodnější postavení v prvních šesti měsících od zakoupení věci na základě vyvratitelné právní domněnky upravené v § 2161 odst. 2 NOZ:

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí“.

Související články s tématem Odpovědnost za vady

4.5/5 - hodnocení čtenářů