Chcete investovat do nemovitosti? Nebo už máte nějakou vyhlídnutou a budete brzy uzavírat kupní smlouvu? Nejdříve si nemovitost proklepněte v katastru nemovitostí. Co je list vlastnictví neboli výpis z katastru nemovitostí? Co vše z něj lze vyčíst? Jaké údaje o nemovitosti, vlastníkovi a omezení vlastnických práv zde najdete? Před koupí nemovitosti ať už pro vlastní bydlení nebo investici byste si měli opatřit list vlastnictví a ověřit stav bytu/domu, pozemku.

K čemu slouží katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je veřejný rejstřík, který obsahuje informace o nemovitostech v České republice, resp. jejich soupis, popis a jejich geometrické a polohové určení. Z katastru se lze také dočíst, kdo má k nemovitostem věcná práva. Jsou zde také katastrální mapy a nejrůznější popisné informace.

Údaje v katastru se využívají k nejrůznějším účelům – od vybírání daní z nemovitosti, po územní plánování až po ochranu životního prostředí. Kromě úřadů je katastr k dispozici i občanům, kteří do něj mohou bezplatně nahlížet na stránce https://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Nejde však o veškeré údaje, ale spíše o náhled. Pokud např. přemýšlíte o investicích do nemovitostí, pomůže vám se lépe zorientovat.

nahlížení do katastru nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí

Pro prohlížení všech informací ale potřebná placená registrace, tzv. dálkový přístup. Tímto způsobem lze např. hledat nemovitosti podle jména vlastníka nebo získat podrobnější informace k nemovitostem.

Co je list vlastnictví

List vlastnictví se také označuje jako výpis z katastru nemovitostí. Jde o veřejnou listinu, na které jsou zaznamenány podrobné údaje k nemovitosti. Má se za to, že tyto údaje jsou pravdivé.

Pokud se realita od záznamů v listu vlastnictví liší, víte, že zde potenciálně existuje problém (vlastníkem není ten, kdo se za něj vydává, výměra parcely je ve skutečnosti menší atd.).

Jak získat list vlastnictví

Při koupi nemovitosti si vždy budete muset opatřit list vlastnictví. Můžete požádat advokáta, který má zřízen dálkový přístup, aby vám jej získat. Případně si můžete zakoupit list vlastnictví online pro jednotlivou nemovitost přímo v e-shopu katastru nemovitostí.

Pokud není počítač váš kamarád, zajděte si na CzechPoint nebo přímo na pobočku katastrálního úřadu. Cena se odvíjí od počtu stran většinou za 50 Kč nebo 100 Kč za stránku.

Jak se v listu vlastnictví orientovat

Na listu vlastnictví vždy najdete ty stejné informace. Úplně nahoře v záhlaví je uveden přesný čas, kdy byl výpis z katastru pořízen. Následně je zde uveden okres, obec, číslo katastrálního území, kde se nemovitost nachází. Katastrálních území existuje v Česku přes 13 000, každá obec jich může mít více, proto je toto číslo tak důležité.

V záhlaví je také uvedeno číslo listu vlastnictví, který specifikuje nemovitost v konkrétním katastrálním území. Pokud identifikujete nemovitost pro smlouvy, potřebujete vždy znát jak číslo katastrálního území, tak i listu vlastnictví.

Údaje o vlastníkovi

Informace o vlastnících a jiných oprávněných osobách naleznete v části A. Najdete jeho jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Vlastní-li nemovitost právnická osoba, bude v této části uvedeno její název, právní forma, IČ a adresa sídla. Je-li ve svěřeneckém fondu, zjistíme jeho označení a správce. Pokud nemovitost patří státu, zjistíme, který orgán je s ní oprávněn nakládat (např. ministerstvo).

Pokud je nemovitost ve spoluvlastnictví, je v části A uveden také podíl na nemovitosti vyjádřený zlomkem.

Údaje o nemovitosti

Na jednom listu vlastnictví jsou zapsány všechny nemovitosti, které má ve výhradním vlastnictví v daném katastrální území jedna osoba. Pokud nemovitost spoluvlastní, je tato evidována na jiném listu vlastnictví.

V části B tedy nalezneme nemovitosti, které vlastní osoba uvedená v části A.

U pozemků nalezneme jejich výměru, druh, způsob využití, způsob ochrany, jestli na něm stojí stavba a o jakou stavbu jde (např. garáž, rodinný dům).

Pozor na zkratku P. Ta označuje plombu. To znamená, že v brzké době může dojít ke změně na nemovitosti. Často může jít o probíhající exekuci nebo o probíhající řízení o vkladu (tedy o řízení o změně vlastníka).

V části B1 najdete tzv. „jiná práva“, která se k nemovitostem vztahují. Půjde většinou o služebnost cesty, kterou má vlastník přes cizí pozemky, aby se dostal ke své nemovitosti. Najdete tam také právní úvod, na základě kterého vznikla (např. rozhodnutí soudu).

Informace o omezení vlastnického práva

V oddíle C vlastnického listu se dozvíme, jestli je vlastnické právo k nemovitosti nějak omezeno.

  • Vázne na nemovitosti hypotéka?
  • Má v bytě někdo zřízeno věcné břemeno doživotního užívání?
  • Musí vlastník pozemku strpět služebnost cesty?
  • Nemůže být dům bez souhlasu třetí osoby prodán?

Odpovědi na tyto a další otázky naleznete právě v sekci Informace o omezení vlastnického práva.

Pokud hodláte do nemovitosti investovat, je velmi důležité si prostudovat, jaká omezení vlastnického práva na ni dopadají. To má totiž vliv na její cenu.

Další údaje

V oddíle D výpisu z katastru jsou zapsány plomby či poznámky.

Oddíl E nese název nabývací tituly a jiné podklady zápisu. Co je to nabývací titul? Jedná se např. o kupní či darovací smlouvu, dědictví nebo rozhodnutí soudu. Jde tedy o podklad, na jehož základě získal současný vlastník nemovitost.

Pokud půjde o zemědělský pozemek, bude mít výpis z katastru také část F, ve které je uveden vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám.

4/5 - hodnocení čtenářů