Jak darovat peníze v rodině mezi příbuznými: Právní doporučení

Jak darovat peníze v rodině

Přemýšlíte, jak darovat peníze v rodině? Finanční dar od rodičů jistě potěší nejedno dítě. Darování peněz dětem může být ale ošemetné. Proč byste si měli sepsat minimálně čestné prohlášení o darování peněz nebo lépe darovací smlouvu? Všechny odpovědi najdete v článku.

Darovací smlouva na peníze

Darovací smlouva na peníze zvláště při darování peněz mezi příbuznými je důležitý dokument, který jasně určuje, od koho peníze jsou a komu je dáváte. V tomto případě je darování peněz na účet, které zanesete ve smlouvě jasný důkaz. V případě sporů, je pak jasné, že peníze měly být poskytnuty a nebyly anebo naopak darovány byly a obdarovaný tuto skutečnost zatajil.

Tato smlouva má jasnou podobu, kterou byste měli dodržet:

  • základní údaje dárce – jméno, příjmení, adresa, rodné číslo či datum narození nebo název firmy, sídlo a IČO u podnikající osoby
  • identifikační údaje obdarovaného – stejné jako u dárce
  • identifikace darovaného předmětu či věci – detailní popis daru, který začíná názvem věci – tedy peníze, jaká suma, v jaké měně
  • další podmínky předání; v tomto případě se jedná o dar, který převede dárce na bankovní účet obdarovaného,
  • místo a datum podpisu,
  • podpisy dárce i obdarovaného.

VZOR DAROVACÍ SMLOUVY

Pokud si si s darovací smlouvou nevíte rady, raději si ji nechte sepsat od advokáta. Podpisy na smlouvě musí být ověřené, což můžete provést u advokáta, notáře anebo na CzechPointu doslova za pár korun.

Darování peněz bez smlouvy

Jak darovat peníze v rodině se smlouvou už víte. Co ale darování peněz bez smlouvy? Je to  také možné, jak jsme už uvedli na začátku článku. Ale není to přesné pojmenování. Jedná se o ústní domluvu, kterou považují soudy také za smlouvu. Ve chvíli, kdy nesepíšete darovací smlouvu na peníze, ale peníze předáte z ruky do ruky, byla ústní dohoda úspěšně uzavřena.

K naplnění smlouvy postačí, že bude darování peněz v hotovosti. Obdarovaný peníze přijme a dárce je dobrovolně odevzdá.

Darování peněz v rodině často probíhá touto cestou. Nezapomeňte ale na to, že pokud se rozhodnete pro tuto variantu a dojde později ve vaší rodině k nějakým problémům, dar můžou v rodině zatajit. Těžko pak dokážete, že jste dotyčnému finanční dar předali. Když se nerozhodnete pro sepsání darovací smlouvy, zkuste alespoň sepsat čestné prohlášení o darování peněz.

Čestné prohlášení o darování peněz

Čestné prohlášení o darování peněz sepište vždy, když peníze předáváte osobně. Je to dokument, který vám může pomoci v různých situacích, kdy nemusí být povaha daru jasná. Určitě si nechte ověřit na čestném prohlášení oba podpisy. Při předání peněz obdrží každá strana jeden podepsaný dokument.

Možná si teď říkáte, že vaše rodina je plná milých lidí a není potřeba sepisovat ani podepisovat různé dokumenty. Právníci by s vámi ale nesouhlasili. Ti totiž již zažili situace, kdy darování peněz synovi vyvolalo soud s jeho rodiči. Nebo dar, který jeden z manželů nabyl v manželství, kvůli chybějící darovací smlouvě, ho nakonec soud rozdělil půl na půl mezi rozvádějící se manžele.

VZOR ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Odvolání daru

Jak darovat peníze v rodině už víte. Možná se ale ptáte, co když se obdarovaný zachová špatně, můžete si svůj dar vzít zpátky. Ta možnost tady opravdu je, ale není to tak snadné.

Existuje odvolání daru pro nouzi dárce. Finanční dar tak může chtít dárce zpět, pokud není schopný sebe a osoby na něj závislé živit. Tato skutečnost se musí ověřit, protože dárce může chtít po obdarovaném pouze takovou částku, která mu bude krýt potřebu k výživě.

Druhá možnost je potom odvolání pro nevděk. Obdarovaní lidé někdy zapomínají na to, že jim někdo z rodiny pomohl a začnou se chovat špatně. Pokud to dojde až k tomu, že úmyslně či z hrubé nedbalosti obdarovanému ublíží a je zjevné, že tím porušil dobré mravy, má dárce právo na vrácení celého finančního daru.

Darování peněz k narozeninám

Nebuďme ale tak skeptičtí. Například darování peněz k narozeninám nebývá spojeno s obří částkou. Většinou se spíše jedná o drobné peníze, za které si mají děti koupit knihu, kterou chtěli nebo jste jim tímto darem pomohli ke koupi nového telefonu. V tomto případě není vhodné spolu s darem dítěti dávat podepsat i darovací smlouvu nebo čestné prohlášení.

Nezapomeňte ale na to, že darování peněz v hotovosti je pro tuto příležitost ten nejvhodnější způsob. Zvláště, pokud je dítěti méně než 18 let a nejedná se o finanční dar od rodičů, ale třeba vzdálené tety. Soudy už řešily i spory, kdy peníze od tety nikdy nedorazily obdarovanému, protože vlastník účtu byli rodiče, kteří dítěti peníze nedali.Odvolání daru

Darovací daň

Darovací daň zrušili zákonodárci v roce 2014 a zařadili jí mezi daň z příjmu. Finanční dar není tedy nutné danit, pokud se jedná o rodinu, a to především o:

  • manžel/manželka a příbuzní v přímé linii – děti, rodiče, prarodiče a vnoučata,
  • příbuzní ve vedlejší linii – příbuzní v řadě pobočné (tedy sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety), manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela (nevlastní děti), rodiče manžela (tchán, tchýně), manželé rodičů (nevlastní rodiče),
  • osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost

Kdo platí darovací daň

V případě darování jiné osobě nebo třeba spolku se pak dar daní klasickou daní z příjmu. To je u fyzických osob 15 % a u právních osob 19 %. Dar musí přesáhnout hranici 15 000 Kč, aby bylo nutné částku danit.

Dar je ale odpočitatelnou položkou daňového přiznání a platí pro ně bezúplatné plnění. Odečíst si tak můžete dary, které jste věnovali podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů.

5/5 - hodnocení čtenářů