V dnešní době si nikdo nemůže být jistý, že se mu bude dařit v podnikání. Na vině mohou být objektivní příčiny. Některá odvětví stojí před krachem, jiná sice prosperují, ale i to se může rychle změnit. Co se stane, když společnost přestane splácet své pohledávky? Kdo může podat insolvenční návrh a jak probíhá insolvence právnické osoby?

Co je insolvence právnické osoby

Firma, která se dostane do platební neschopnosti, nedokáže plnit včas a v plné výši své závazky. Za určitých okolností jí pak hrozí úpadek neboli insolvence právnické osoby. To znamená, že již nadále nebude vůbec schopna splatit své dluhy. Aby věřitelé získali alespoň část svých peněz zpět, je vedeno insolvenční řízení. Pravidla tohoto řízení stanovuje insolvenční zákon.

Úpadek právnické osoby může nastat z několika příčin.

Platební neschopnost

Insolvenční zákon definuje platební neschopnost jako situace, kdy má dlužník více věřitelů, jeho peněžité závazky jsou již více než 30 dnů po lhůtě splatnosti a on je není schopen plnit. Tato podmínka je důležitá, protože nejde o pouhou nevůli splnit své závazky vůči svým dodavatelům či klientům.

Platební neschopnost nastává, když

  • podnikatel zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků,
  • nebo své závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti,
  • nebo není možné dosáhnout uspokojení pohledávek exekučně,
  • případě neplní povinnost předložit insolvenčnímu soudu seznam svého majetku, svých dluhů a věřitelů a zaměstnanců.

Do insolvence se tedy můžete dostat například tehdy, pokud jste v prodlení s placením faktur dvěma různým osobám více než tři měsíce.

Předlužení

Podnikatelé a firmy mohou být v insolvenci také tehdy, když částka, kterou dluží více věřitelům, překračuje hodnotu jejich majetku. Taková situace však nastává často např. při rozjezdu podnikání. Musí se proto přihlédnout k další správě majetku dlužníka a k tomu, zda bude moci dlužník pokračovat v provozu podniku nebo ve správě majetku.

Hrozící úpadek

Pokud z okolností vyplývá, že společnost nebude schopna řádně a včas splnit většinu svých dluhů, jedná se o hrozící úpadek.

Jak poslat firmu do insolvence

Do insolvenčního řízení se může firma dostat pouze tak, že je k soudu podán insolvenční návrh. Musí jej podat oprávněná osoba a musí obsahovat určité náležitosti. S podáním insolvenčního návrhu se pojí začátek insolvenčního řízení.

Kdo může podat insolvenční návrh

Oprávněn k podání je pouze dlužník nebo jeho věřitel. Firmy jsou tak chráněny např. před svévolným počínáním konkurence, která by je chtěla poškodit. V případě, že společnosti pouze hrozí úpadek, je oprávněn k podání návrhu pouze dlužník, protože jen on sám ví, zda bude či nebude schopen své dluhy splatit.

Zatímco věřitelé nemusí insolvenční návrh podat, pro zadluženou společnost je to povinnost (stejně jako pro OSVČ), a to v okamžiku, kdy zjistí, že je v úpadku. Pokud jste jednatel nebo statutární orgán společnosti, bude vám při zanedbání této povinnosti hrozit, že dluhy společnosti budete splácet ze svého.

Jak vypadá insolvenční návrh

Insolvenční návrh musí být písemný a opatřený úředně ověřeným podpisem. Musí v něm být uvedeno, kdo návrh podává a kdo je dlužník, z jakých skutečností vyplývá, že došlo k úpadku, a jaké oprávnění má k podání navrhovatel (zda je samotným dlužníkem nebo jeho věřitelem).

K insolvenčnímu návrhu musí společnost v úpadku dodat soudu podklady o svém majetku, o dluzích a pohledávkách, seznamy zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek. Věřitelé pak dodávají své splatné pohledávky a svou přihlášku k insolvenčnímu řízení.

Vypracování insolvenčního návrhu včetně doložení všech materiálů je poměrně náročné, proto doporučujeme, abyste se obrátili na advokáta.

Co se děje potom

Dnem, kdy dojde soudu insolvenční návrh, je zahájeno insolvenční řízení, a následně se zahájení zanese do insolvenčního rejstříku. Od toho okamžiku nemohou být pohledávky věřitelů žalovány u soudu či vymáhány v exekuci. Věřitelé mohou pouze podávat přihlášky do insolvenčního řízení. Společnosti pak nesmí nakládat se svým majetkem.

Způsoby řešení insolvence právnické osoby

Nejčastěji je insolvence řešena formou oddlužení. To však mohou využít pouze právnické osoby, které nejsou podnikatelé, nebo fyzické osoby. Podmínkou však je, že tyto osoby nemají dluhy z podnikání. Obchodní společnosti budou svou insolvenci řešit pomocí konkursu nebo reorganizace.

Konkurs

Konkurs insolvence znamená, že majetková podstata dlužníka bude zpeněžena a věřitelé budou z výnosu poměrně uspokojeni. Neuspokojené pohledávky v konkursu nezanikají. Po skončení insolvenčního řízení je lze dále vymáhat v exekuci.

To je hlavní odlišnost od řešení úpadku formou oddlužení, kdy je po jeho skončení dlužník od nesplacených dluhů osvobozen. Je to také hlavní důvod, proč si jako řešení úpadku nevybírají konkurs fyzické osoby. Obchodní společnosti se však svých dluhů tak snadno zbavit nemohou.

Reorganizace

Při reorganizaci jsou pohledávky věřitelů uspokojovány postupně, zatímco společnost může dále provozovat svůj podnik s tím, že plní reorganizační plán, aby se zlepšilo její hospodaření. Reorganizace je možná pouze u velkých firem s čistým obratem 50 milionů Kč nebo s alespoň 50 zaměstnanci.

Použité právní předpisy:

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

3.8/5 - hodnocení čtenářů