Pokud máte klienta se špatnou platební morálkou, měli byste zbystřit. Je možné, že nedluží pouze vám. Pokud by se dostal do platební neschopnosti, můžete své pohledávku vůči němu uplatnit pouze v rámci řízení o úpadku. Víte, jak přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení? A na co si dát při jejím podávání pozor?

Co je insolvenční řízení

Osoby, které nedokáží splácet své závazky vůči věřitelům, se dostávají do platební neschopnosti, tedy do insolvence. Protože nezaplatí svým dodavatelů, mohou je stáhnout do tzv. druhotné platební neschopnosti. Ta se začne šířit a způsobí problém v celé ekonomice. Proto je nutné, aby byl stav insolvence právně řešen.

Regulace platební neschopnosti je zakotvena v zákoně č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení. V něm je popsáno, jak postupovat v případě insolvenčního řízení.

Úpadek dlužníka nastává, pokud má více věřitelů peněžité závazky více než 30 dnů po splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Podnikatelé se mohou dostat do úpadku i v případě, kdy mají více věřitelů a jejich dluhy převyšují jejich majetek.

Úpadek je možné řešit konkursem, oddlužením (tzv. osobním bankrotem) nebo reorganizací (v případě právnických osob). Insolvenční řízení je tedy postup, jehož cílem je uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Vedou jej krajské soudy.

Co znamená insolvence dlužníka pro věřitele

Pro věřitele je vstup dlužníka do insolvence špatná zpráva. V insolvenčním řízení se pohledávky všech věřitelů vymáhají hromadně. To znamená, že věřitel nemůže uplatňovat svá práva u soudu žalobou, vymáhat svou pohledávku provedením exekuce či se dohodnout s dlužníkem na splátkovém kalendáři.

Výhodu mají ti, jejichž pohledávka je zajištěná. Věřitel totiž může získat plnění od osob, které odpovídají za dluh společně a nerozdílně s dlužníkem (jde o ručitele, bankovní záruku apod.). Tyto osoby pak mohou podat návrh na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele.

Jediným dalším způsobem, jak se domoci svých peněz, je vstup do řízení o úpadku. Spousta věřitelů však vůbec netuší, jak přihlásit pohledávku do insolvence, ani jaká práva a povinnosti v rámci insolvenčního řízení mají. Často si neuvědomí, že konečným výsledkem řízení má být oddlužení dlužníka, tedy jeho osvobození od placení pohledávek.

Nepřihlášení pohledávky do insolvenčního řízení má za následek nevymahatelnost pohledávky. Věřitel se tedy dodatečně svých peněz nedomůže ani soudní cestou. Musí být proto aktivní a svá práva včas uplatit.

Postup, jak přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení

O zahájení insolvenčního řízení rozhoduje soud. Ve svém rozhodnutí vyzve věřitele, aby přihlásili své pohledávky. Přihláška pohledávky musí být podána do dvou měsíců od rozhodnutí o úpadku.

Počítání lhůt v insolvenčním řízení se řídí občanským soudním řádem (např. platí, že poslední den lhůty je nejbližší pracovní den a rozhodující je den, kdy byla přihláška podána k přepravě).

O úpadku dlužníka se věřitel dozví skrze insolvenční rejstřík. Do řízení je potřeba přihlásit pohledávky splatné i nesplatné, ty, o kterých probíhá soudní řízení, i ty, které jsou vymahatelné nebo již vymáhané exekucí.

Věřitel musí vyplnit formulář přihlášky pohledávky, který najde na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Přihláška pohledávky musí kromě vyplněného formuláře obsahovat i přílohy. Jde o listinné důkazy, ze kterých vyplývá nárok věřitele vůči dlužníkovi, jako jsou smlouvy, faktury, soudní rozhodnutí, notářské zápisy, uznání dluhu apod.

Náležitosti přihlášky

Přihláška a přílohy se podávají ve dvojím vyhotovení. Věřitel musí vyplnit předepsaný formulář, na kterém musí zvolit, zda jde o pohledávku nezajištěnou, zajištěnou majetkem dlužníka, nezajištěnou majetkem dlužníka nebo zajištěnou nejen majetkem dlužníka.

V přihlášce musí být uvedeno, kterému soudu je určena (jde o krajský soud příslušný pro insolvenční řízení). Je potřeba také vyplnit spisovou značku řízení. Dále je třeba sepsat identifikační údaje o dlužníkovi a věřiteli.

Věřitel poté popíše, jak pohledávka vznikla a jaká je její výše. Pohledávka musí být vždy vyčíslená a uvedena v českých korunách.

Pokud jde o zajištěnou či vykonatelnou pohledávku, je potřeba, aby byly uvedeny skutečnosti, které se týkají jejího zajištění nebo vykonatelnosti. Je třeba také uvést, kdy nastala splatnost pohledávek, nebo, že pohledávky ještě splatné nejsou.

Jednou přihláškou lze přihlásit více pohledávek. Na konci přihlášky je pak nutné uvést jejich celkovou výši. Nesmí pak chybět datum a podpis.

Přihlášku lze osobně zanést na podatelnu, poslat poštou či elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem (využít lze např. aplikaci ePodatelna). Možná je také přihláška do insolvenčního řízení datovou schránkou.

Na co si dát pozor

Na závěr několik tipů pro věřitele:

  • Pokud vám obchodní partner či klient přestane platit, začněte pravidelně kontrolovat insolvenční rejstřík. Po rozhodnutí o úpadku máte dva měsíce na podání přihlášky. Zmeškání lhůty vám znemožní účast v insolvenčním řízení a v konečném důsledku získání peněz z pohledávky.
  • Přestaňte dlužníkovi v insolvenci poskytovat další plnění. Vaše pohledávka bude jen narůstat a pravděpodobně nikdy nezískáte zpět celou částku.
  • Pečlivě nastudujte, jak přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení podle pokynů poskytnutých k standardizovanému formuláři. Vadná či chybně podaná přihláška nebude soudem akceptována.
  • Podáním přihlášky vaše účast na insolvenčním řízení nekončí, nýbrž začíná. Aktivně se o jeho průběh zajímejte.

Použité právní předpisy

Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení

3.7/5 - hodnocení čtenářů