Někdo si přeje bojovat o život do posledního okamžiku, někdo by chtěl naopak co nejrychleji ukončit jeho zbytečné prodlužování. Pacienti mají právo odmítnout souhlas s určitým zákrokem. Co ale ti, kteří nejsou schopni v závěru života svůj názor projevit? K respektování rozhodnutí člověka slouží tzv. dříve vyslovené přání. O co se jedná a jak má vypadat?

Co to je dříve vyslovené přání?

V České republice se dlouhou dobu zapomínalo na práva pacientů. Lékař byl vnímán jako autorita, jejímž názorem by se měl laik řídit. Postupně se však do právní úpravy dostala nutnost poučit pacienta a získat jeho informovaný souhlas se zákroky.

Jak však postupovat v případech lidí, kteří se nemohou kvůli svému zdravotnímu stavu vyjádřit? Zatímco, ve Spojených státech je zcela běžné, že lidé u sebe nosí lístek či dokonce tetování, na kterém je uvedeno, že si přejí neresuscitovat, v Česku je dříve vyslovené přání zatím stále málo známé.

První zmínku o dříve vysloveném přání obsahovala Úmluva o lidských právech a biomedicíně, ke které se Česká republika zavázala v roce 2001. Podrobnější úpravu přinesl až zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách v § 36.

Dříve vyslovené přání je podle něj souhlas či nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb nebo se způsobem jejich poskytování, který pacient vyslovuje předem pro případ, že by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém souhlas či nesouhlas nebude moci vyslovit.

Použije se v případě, že se jeho pisatel dostane do bezvědomí, vegetativního stavu či pokročilého stádia neurodegenerativní poruchy.

V současnosti se čím dál více objevuje v situaci, pro kterou nebylo vytvořeno. Jedná se o porod. Budoucí rodičky se mohou obávat, že při něm nebudou ve stavu, aby mohly aktivně projevit svůj souhlas či nesouhlas se zákroky porodníků. Dříve vyslovené přání sice nemá větší právní závaznost než porodní plán či jiný předem vyslovený souhlas s poskytnutím léčby, ve kterém žena také vyjadřuje svou vůli, v praxi však dělá na zdravotníky větší dojem.

Podmínky uplatnění dříve vysloveného přání

Přání může učinit osoba, která je zletilá a v době sepsání svéprávná. Zákon přímo vylučuje jeho uplatnění u nezletilých pacientů a osob s omezenou svéprávností.

Aby mohl poskytovatel zdravotních služeb vůli pacienta respektovat, musí ji mít k dispozici. Dříve vyslovené přání se pak musí vztahovat k situaci, pro kterou bylo učiněno. Zároveň musí jí o takové přání, které zákon umožňuje (viz níže).

Zákon se snaží zajistit, aby se pacient mohl rozhodnout informovaně. Předtím, než pacient sepíše dříve vyslovené přání, musí být písemně poučen o důsledcích svého rozhodnutí. Toto poučení musí sepsat jeho praktický lékař nebo ošetřující lékař v oboru, ke kterému se dříve vyslovené přání vztahuje.

Při uplatnění přání pak nesmí být pacient ve stavu, kdy by mohl poskytnout informovaný souhlas s poskytovanou péčí. V opačném případě musí zdravotníci jeho názor aktivně zjistit a nespoléhat se pouze na dříve vyslovené přání.

Platnost dříve vysloveného přání není nijak omezena. Pokud chce pacient své přání změnit, doporučuje se předchozí přání fyzicky zničit.

Formální náležitosti přání

Existují dvě situace, kdy je možné dříve vyslovené přání učinit. Tou první je „preventivní“ sepsání, kdy osoba ještě ani nemusí být pacientem. V takovém případě je nutné, aby forma přání byla písemná a obsahovala také písemné poučení lékaře o následcích. Dále musí být přání opatřeno úředně ověřeným podpisem (lze učinit na Czech Pointu).

V druhém případě lze přání vyslovit při přijetí do péče poskytovatele zdravotních služeb nebo kdykoliv během hospitalizace. Přání se pak zaznamenává do zdravotnické dokumentace pacienta. Formulář obsahující dříve vyslovené přání musí být podepsán pacientem, zdravotníkem a svědkem.

Kdy nelze dříve vyslovené přání respektovat?

Zdravotníci se nesmí řídit dříve vysloveným přáním, které nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti. Český právní řád zakazuje eutanazii. Pacient tedy nemůže po lékařích chtít, aby mu podali smrtící látku či učinili nějaký aktivní zákrok, který ukončí jeho život. Podle důvodové zprávy k zákonu a některých odborníků je takovým aktivním zákrokem i vypnutí přístrojů, které udržují pacienta naživu. Různé právní názory bude muset vyřešit až judikatura.

Dříve vyslovená vůle, která by ohrozila bezpečnost či zdraví jiných osob, také respektována být nemůže.

Nelze postupovat podle předchozího přání ani tehdy, pokud v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaly takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.

Zdravotníci nemusí přání respektovat v situaci, pokud od jeho vyslovení došlo v medicíně k vývoji, který by pacienta přiměl změnit názor, kdyby o něm věděl (například přání bylo učiněno před 10 let, ale mezitím se našel nový lék či nová metoda léčby).

Předběžné prohlášení

Jak ale pacient zajistí, že jeho dříve vyslovené přání bude skutečně respektováno či že se o něm zdravotní zařízení vůbec dozví? Nový občanský zákoník zavedl institut předběžného prohlášení. Díky němu může člověk určit, kdo bude spravovat jeho záležitosti, či se stane jeho opatrovníkem, pokud se stane nezpůsobilým.

Předběžné prohlášení musí být učiněno buď notářským zápisem, nebo být potvrzeno dvěma svědky (ani jeden z nich nesmí být opatrovník).

Opatrovník se pak může domáhat splnění pacientova přání, může učinit zástupný souhlas či nesouhlas s poskytnutím péče a žádat informace o pacientově stavu.

Pacient by měl osobu, kterou si zvolil za opatrovníka o svém dříve vysloveném přání informovat nebo ho přímo vložit do předběžného prohlášení (pozor na zachování formy).

Lépe dříve než později

Myslíte si, že na přemýšlení, jak s vámi bude zacházeno, až o sobě nebudete moci rozhodovat, je ještě brzy? Často lidé začínají řešit své poslední záležitosti až na poslední chvíli těsně před smrtí. V takové fázi je ale obtížné toho moc měnit. Dříve vyslovené přání, stejně jako sepsání závěti, se vyplatí učinit dřív, než bude pozdě.

Dříve vyslovené přání negarantuje kvalitu péče o pacienta. Je však předpokladem pro zajištění toho, že o vás bude postaráno tak, jak byste si přáli.

Vzor závěti

Vzorový dokument závěti je dostupný ke stažení a k individuálním úpravám.

STÁHNOUT VZOR ZÁVĚTI

4.1/5 - hodnocení čtenářů