V zaměstnaneckém poměru se často uzavírá dohoda o hmotné odpovědnosti v pracovních pozicích, kde je operováno s penězi. Hmotná odpovědnost je podle zákoníku práce odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, který je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Nejčastěji jsou to peníze, které jsou svěřeny pokladníkovi, ale také to bývají ceniny, zboží nebo zásoby materiálu.

Dohoda za svěřené předměty

Obdobně se uzavírá dohoda za svěřené prostředky u skladníka nebo jiného zaměstnance, který má do své dispozice svěřeny tzv. hodnoty svěřené k vyúčtování. Dohoda o hmotné odpovědnosti musí být uzavřena v písemné formě, jinak je neplatná. Uzavřena může být nejdříve v době, kdy zaměstnanec dosáhne 18 let věku.

Co je dohoda o hmotné odpovědnost

Okamžikem podpisu dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnanec přebírá odpovědnost právě za svěřené předměty, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které je povinen vyúčtovat a odpovídá za eventuálně vzniklý schodek. V dohodě musí být přesně uvedeno, o jaké předměty ve vlastnictví zaměstnavatele se jedná a kdy proběhla inventura. Pokud zaměstnanec dohodou o hmotné odpovědnosti podepíše, musí si uvědomit, že se ho bude týkat zvýšená odpovědnost.

Úhrada škody

Vznikne-li zaměstnavateli škoda, ať už je důvodem zaměstnancovo úmyslné jednání nebo nedbalost, má zaměstnanec povinnost uhradit vzniklou škodu v plném rozsahu. V tomto případě totiž neplatí omezení, které upravuje zákoník práce pro jiné případy. V těch může být výše náhrady maximálně ve výši 4,5 násobku průměrného měsíčního platu.

Těmito jinými případy jsou například poškození nebo zničení stroje, služebního vozidla apd. Vznikne-li schodek, za který zaměstnanec odpovídá, vychází se z předpokladu, že vinu nese zaměstnanec.

Pokud zaměstnavatel zjistí, že na svěřených hodnotách vznikl schodek, je povinen seznámit s touto skutečností zaměstnance a umožnit mu, aby se k tomu vyjádřil. Není však povinen, prokazovat zaměstnanci jeho vinu na schodku ve svěřených hodnotách. Ke zproštění zaměstnancovy odpovědnosti dojde jen v takovém případě, že zaměstnanec prokáže, že schodek vznikl bez jeho zavinění, ať již úplného, či částečného.

Pokud na jednom pracovišti pracuje více zaměstnanců, kteří mají uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti, vinu za schodek nesou všichni rovným dílem, pokud se neprokáže vina jednoho z nich. V případech svěření věcí, se uzavírá dohoda o jejich svěření a zaměstnanci vznikne odpovědnost za ztrátu věci.

Inventarizace

Před uzavřením dohody o hmotné odpovědnosti musí proběhnout inventura, stejně pak při ukončení dohody z důvodu převedení na jiné pracoviště, na jinou práci nebo ukončení pracovního poměru. Pokud zaměstnanec při svém odchodu o inventuru nepožádá a ta neproběhne, odpovídá zaměstnanec za případný schodek, na který se přijde při nejbližší inventuře na jeho původním pracovišti.

Dohoda o provedení práce

Zákoník práce mluví vždy o zaměstnanci a zaměstnavateli. Za zaměstnance je považována i fyzická osoba, která uzavře se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce. Proto ani v tomto případě není vyloučena náhrada škody. Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivce částku rovnající se 4,5 násobku jeho průměrného měsíčného výdělku. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek.

Pojištění za pokladnu

V souvislosti se zavedením EET nabízejí pojišťovny pojištění za pokladnu. V rámci produktového balíčku má zaměstnavatel pokrytu drtivou většinu událostí spojených s provozem hotelů, restaurací a podobných zařízení, a to i včetně pojištění registračních pokladen. Pojištění se může vztahovat i na případy, kdy například podnapilý host polije pokladnu a poškodí ji.

Vzor dohody o hmotné odpovědnosti

Podívejte se na vzor dohody o hmotné odpovědnosti za svěřené prostředky na této stránce.

4/5 - hodnocení čtenářů