Centrální evidence závětí: Přístup, dohledání, rizika a praxe

centrální evidence závětí

Centrální evidence závětí eviduje závěti, dědické smlouvy, prohlášení o vydědění, atp. Kdo má přístup? Jak dohledat závěť? Jaká jsou rizika a praxe? Co je závěť, asi všichni víme. Méně lidí však ví, co všechno musí závěť obsahovat a jakým způsobem musí být sepsána, aby splnila svůj účel a po smrti zůstavitele s ní bylo počítáno. Kde se eviduje závěť a máte k ní přístup jako budoucí dědicové?

Závěť

Závěť je zjednodušeně řečeno dokument, který udává, co se má stát s majetkem zemřelé osoby. Poslední vůle (tj. závěť) je jednostranný právní akt, což znamená, že je na každém, co do závěti napíše nebo zda ji následně (klidně opakovaně) změní. Právě touto jednostranností se závěť odlišuje od dalšího institutu – dědické smlouvy.

STÁHNOUT VZOR ZÁVĚTI

Dědická smlouva

Dědická smlouva stejně jako závěť určuje, co se stane s majetkem po smrti dané osoby, nicméně se jedná o dvoustrannou dohodu mezi zůstavitelem a dědicem. To znamená, že se zněním dědické smlouvy musí obě strany souhlasit a konsensu podléhá i jakákoliv pozdější změna smlouvy. Větší jistotu stran pak podtrhuje fakt, že dědická smlouva má vždy přednost před závětí. Pokud jsou tedy sepsány oba dokumenty, směrodatná bude právě smlouva.

Postup po smrti a dědictví

Jelikož má dědická smlouva i závěť přednost před děděním dle zákonných pravidel, po smrti člověka se vždy zkoumá, zda po sobě nějaký takový dokument zanechal. Není žádná povinnost závěť jakkoliv oficiálně evidovat, nicméně je to prakticky jediná možnost, jak zajistit, že naše poslední vůle bude vyslyšena.

Pryč jsou doby, kdy se potenciální závěť hledala po celém domě zesnulého – dnes opravdu úředníci nebudou zkoumat každý šuplík a pátrat po něčem, co dost možná ani neexistuje. Tohoto úkolu by se sice teoreticky mohl ujmout nějaký příbuzný, nicméně ani tak není žádná jistota, že bude příslušný dokument nalezen. Právě z tohoto důvodu bylo v roce 2001 zřízeno jednotné místo, kde se eviduje závěť i další obdobné dokumenty: centrální evidence závětí.

Centrální evidence závětí (zkratka CEZ)

Centrální evidence závětí byla zřízena v roce 2001 notářským řádem. Od roku 2014 je v zákoně zakotvena jako evidence právních jednání pro případ smrti.

CEZ vede Notářská komora v elektronické formě. Jsou zde evidovány listiny o těchto právních jednáních zůstavitele pro případ smrti:

  • závěti, dovětku, dědické smlouvě,
  • prohlášení o vydědění a prohlášení o tom, že dědic, jemuž svědčí zákonná dědická posloupnost, pozůstalosti nenabude,
  • přikázání započtení na dědický podíl, není-li takové přikázání obsaženo v závěti,
  • povolání správce pozůstalosti, není-li povolán v závěti,
  • smlouvě o zřeknutí se dědického práva,
  • zrušení výše uvedených právních jednání.

Právní úprava

Samotná existence evidence právních jednání pro případ smrti je zakotvena v § 35a odst. 1 písm. a) Notářského řádu a její obsah a základní fungování je upraven v § 35b a § 35c Notářského řádu.

Způsob vedení evidence a její správu upravuje speciální Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti.

Co se eviduje

Podle § 6 předpisu Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti zapíše notář do evidence informace o pořizovateli (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště), datum sepsání listiny a její označení a základní údaje o notáři, u kterého byla listina uložena.

Přístup do evidence

Je asi logické, že Centrální evidence závětí je neveřejná. Přístup do evidence má pouze Notářská komora a konkrétní notář, u kterého byla závěť uložena. Poté, co zůstavitel zemře, může o údaje z evidence požádat pověřený soudní komisař, soud, správní úřad a osoba, jež prokáže právní svůj zájem.

Ani potenciální dědicové tak nemají žádné právo nahlédnout do závěti, dokud je zůstavitel naživu.

Nahlédnutí do závěti

Jak tedy lze dohledat závěť? Kdy můžete do závěti nahlédnout nebo se jinak seznámit s obsahem?

Po smrti zůstavitele je v řízení o pozůstalosti pověřen notář, který nahlédnutím do Centrální evidence závětí zjistí, zda zemřelý zanechal závěť. Učiní tak zadáním data narození zemřelého (u závětí sepsaných po 1993), případně jeho jména (jmen) a následným porovnáním nalezených výsledků s informacemi o zemřelém. Následně notář požádá o nahlédnutí do závěti notáře, u kterého je daná listina uložena.

Rizika Centrální evidence závětí

Žádný systém není bez chyby a u evidování závětí tomu není jinak. V centrální evidenci závětí se evidují pouze dokumenty sepsané a uložené u českých notářů. Závěť uloženou v zahraničí tak systém nenajde.

Není výjimkou, že závěť obsahuje rovněž přání zemřelého ohledně pohřbu. Nicméně než se pověří notář, který má právo do CEZ nahlédnout a než je v systému závěť nalezena, bude zpravidla už po pohřbu. Proto je vhodné se závětí seznámit někoho blízkého, kdo se o vaše poslední přání postará. V tomto ohledu vás totiž centrální evidence závětí nespasí.

Jaké existují další centrální evidence

  • Centrální evidence manželských smluv
  • Centrální evidence exekucí: https://www.ceecr.cz/
  • Centrální evidence účtů: https://www.cnb.cz/cs/statistika/centralni-evidence-uctu/
5/5 - hodnocení čtenářů