Běhání po úřadech nebaví nikoho. Úřední předpisy jsou nepřehledné, počet formulářů se množí a vždycky hrozí, že vám úředníci najdou v dokumentaci chybu, vaši věc zamítnou a jste zase na začátku. Něco se ocitnete uprostřed přestupkového řízení a ani nevíte, co jste vlastně provedli, ale hrozí vám velké pokuty. Než si ale svěříte právníkovi, zjistěte, zda zná tento advokát správní právo na řádné úrovni.

Co spadá pod správní právo?

Správní právo spadá pod právo veřejné. Na jedné straně stojí výkonná moc většinou v podobě správních orgánů a na straně druhé jednotlivec. Lze jej rozdělit na správní právo:

 • hmotné (normy upravující jednotlivé situace),
 • procesní (jde o řízení a postupy),
 • trestní (přestupkové právo).

Správní právo můžeme rozdělit na různá další pododvětví, která jsou téměř samostatnými disciplínami, např.:

 • Cizinecké a azylové právo
 • Dopravní právo
 • Finanční právo
 • Pozemkové právo
 • Stavební právo
 • Školské právo
 • Právo životního prostředí
 • Živnostenské právo

Základním předpisem v oblasti správního práva je správní řád. Ten obecně upravuje postup orgánů v řízeních s jednotlivci při vydávání úředních rozhodnutí.

Přestupkové právo je obsaženo zejména v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a v zákoně o některých přestupcích.

Mezi další důležité předpisy patří zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o Veřejném ochránci práv, kontrolní řád, zákon o svobodném přístupu k informacím a soudní řád správní.

Co vše řeší advokát na správní právo?

Služby odborníka na správní právo mohou zahrnovat:

 • Vypracování podání, žádostí či stížností
 • Zastupování ve správním řízení a při jednání z úřady (může jít o různá řízení od řízení o žádosti o stavební povolení, přes vklad do katastru nemovitostí po řízení o udělení státního občanství)
 • Zastupování v odvolacím či rozkladném řízení proti rozhodnutí správního orgánu
 • Zastupování v přestupkovém řízení
 • Zastupování ve správním soudnictví před krajskými soudy při podání žaloby a Nejvyšším správním soudem v řízení o kasační stížnosti
 • Komunikace s finanční a daňovou správou a s jinými orgány
 • Vymáhání náhrady škody způsobené správními orgány
 • Pomoc se shromážděním potřebných dokladů a důkazů v jednotlivých řízeních
 • Pomoc s ochranou proti nečinnosti a nezákonným postupům správních orgánů

Právník specializující se na správní právo pomáhá klientovi analyzovat situaci, poskytne mu právní rozbor případu a umí navrhnout a pomoci realizovat řešení.

Jak se hledá advokát na správní právo?

Při výběru advokáta si musíte dát pozor, aby byl skutečně odborník na správní právo. Ne každá advokátní kancelář se na správní právo specializuje.

Navíc, jak jsme si výše ukázali, správní právo je velmi širokou disciplínou. To znamená, že i když advokát inzeruje, že se zabývá správním právem, může ve skutečnosti skvěle rozumět přestupkovému řízení, ale neorientovat se ve spleti předpisů práva životního prostředí.

K nalezení právníka na správní právo můžete využít náš seznam advokátů. Umožňuje vyhledat advokáta nejen podle právní oblasti ale i města (např. Praha, Brno).

Využít můžete i seznam advokátů ČAK, který obsahuje seznam všech advokátů působících na území České republiky.

Jak se vám článek líbil?