Česká republika bohužel patří k zemím s nejsložitějšími procesy povolování staveb. Jednání se stavebním úřadem je noční můrou pro každého, kdo by rád začal stavět. Administrativní peripetie se mohou táhnout i několik let. Orientace v řízeních, která upravuje stavební zákon, vám proto značně ulehčí situaci, až si budete vyřizovat stavební povolení na váš domov snů.

Územní řízení: nutný krok před stavebním řízením

Před koupí konkrétní parcely byste měli znát zásady územního rozvoje a územní plán obce, ze kterých se dozvíte, k čemu je vlastně vaše parcela určena. Potřebujete, aby ležela v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše. V případě, že se nachází např. v zemědělském půdním fondu, budete muset nejprve žádat o její vynětí a pak o zápis změny druhu pozemku. Tato řízení sama o sobě jsou velmi složitá, snažte se tedy nenechat napálit a kupte si pozemek, kde není a priori zakázáno stavět.

První řízení, kterým musíte úspěšně projít, je územní řízení, ve kterém bude posuzováno, zda se může na váš pozemek umístit určitý typ stavby (např. rodinný dům) a zda bude stavba v souladu se zásadami územního rozvoje a územním plánem obce. Na konci řízení je vydáno územní rozhodnutí (v jednodušších případech územní souhlas). Teprve po vydání územního rozhodnutí, které určí, že stavba může být na pozemku umístěna, se může pokračovat v dalším administrativním kroku – ve stavebním řízení.

Stavební řízení musí být zahájeno do dvou let od právní moci územního rozhodnutí, jinak by se muselo územní řízení opakovat.

Jak probíhá stavební řízení

Stavební řízení je řízením správním, ve kterém rozhoduje stavební úřad. Většinou se jedná o obecní úřad obce s rozšířenou působností. Stavební úřad ve stavebním řízení zjišťuje, jak bude vypadat konkrétní stavba. Na konci řízení pak vydá stavební povolení.

Před tím, než podáte žádost o stavební povolení, zjistěte si nejprve, jestli ho vůbec potřebujete. U drobnějších staveb se nevyžaduje, stačí učinit ohlášení stavebnímu úřadu. U některých drobných staveb, jako je například nízký plot, ani nemusíte stavebnímu úřadu stavbu ohlašovat.

Průběh stavebního řízení

Řízení je zahájeno na žádost stavebníka, tedy toho, kdo chce, aby bylo vydáno stavební povolení, a kdo bude stavbu provádět. Dalšími účastníky řízení budou vždy vlastník stavby, pokud se na stavbě bude provádět změna a vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna. Není vyloučeno, že půjde o tutéž osobu. Účastníky řízení jsou i další osoby, jichž se stavba dotýká, zejména půjde o sousedy.

Stavební úřad pak prozkoumává žádost. Ostatní účastníci mohou podávat proti žádosti námitky, se kterými se musí stavební úřad vypořádat. Může nařídit i ústní jednání.

Závěr stavebního řízení

Stavební řízení končí rozhodnutím stavebního úřadu. V případě, že žádosti vyhoví, vydá stavební povolení. To obsahuje podmínky, za kterých se má stavba provádět a případně i užívat. Proti rozhodnutí stavebního úřadu se můžete odvolat do 15-ti dnů od doručení.

Jak dlouho trvá stavební povolení?

Stavební povolení je limitováno časem. Stavba se musí zahájit do dvou let ode dne právní moci stavebního povolení. V opačném případě pozbývá stavební povolení platnosti.

Propadlé stavební povolení znamená, že musí dojít k novému stavebnímu řízení.

Dvouletá lhůta platnosti stavebního povolení může být prodloužena, pokud před jejím uplynutím podá stavebník odůvodněnou žádost o prodloužení.

Stavební povolení dle novely stavebního zákona

Hlavním cílem novely stavebního zákona (platí od ledna 2018) mělo být urychlení řízení při povolování staveb. Bylo proto zavedeno tzv. společné řízení, které slučuje územní a stavební řízení do jednoho. Někdy lze spojit i s řízením o posuzování vlivů na životní prostředí. Výsledkem pak je společné povolení, které nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení.

Bohužel novela rovněž stanovila povinnost úřadu územního plánování vydat závazné stanovisko, zda stavba bude v souladu s územním plánem. Pro zahlcení úřadů došlo tak paradoxně k dalším průtahům v řízeních. V současnosti se připravují další novely. Zda procesy při povolování staveb skutečně zjednoduší nebo ještě více zkomplikují, se uvidí.

5/5 - hodnocení čtenářů