Chcete si najít brigádu při už během studia na střední škole? Zaměstnávání mladistvých se řídí trochu odlišnými pravidly než práce dospělých. Víte, kdy můžete začít pracovat a které práce dělat nesmíte, dokud vám nebude 18 let? I jako zaměstnavatelé byste se měli seznámit s tím, jaké jsou specifika zaměstnávání mladistvých brigádníků. Jaká je pracovní doba nezletilých, kdy mají mladiství nárok na přestávky v práci a jak je to s jejich mzdou?

Zákaz práce dětí

Obecné pravidlo zní, že v České republice nemohou být v pracovněprávním poměru děti, kterým ještě nebylo patnáct let. Nejde jen o zaměstnání na základě pracovní smlouvy, ale i na základě dohody o pracovní činnosti či o provedení práce a jakékoliv další formy závislé práce. Možná jste se setkali s desetiletými školáky, kteří roznáší letáky, nebo třeba se sedmáky, kteří o prázdninách prodávali u stánku občerstvení.

Jejich „zaměstnavatelé“ by argumentovali, že o žádnou práci nešlo, pouze o jednorázové úkony podle některého z ustanovení občanského zákoníku. Ve skutečnosti však jde o obcházení zákona.

Výjimky ze zákazu

Tomu, kdo dítěti umožní pracovat, hrozí vysoké sankce od inspektorátu práce. Výjimkou ze zákazu závislé práce jsou umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti. Děti tedy mohou za určitých podmínek účinkovat v seriálu nebo si zahrát v reklamě. Jejich zákonný zástupce však musí nejprve podat žádost k úřadu práce, který musí tuto činnost povolit. Stanoví zároveň podmínky a rozsah pro výkon činnosti dítěte.

Povolení je poskytnuto pouze na dobu nezbytně nutnou. Povolená činnost nesmí být pro dítě nebezpečná, musí být přiměřená věku a nijak děti nepoškozovat. Může probíhat maximálně 20 hodin týdně a nesmí zasáhnout do doby školní výuky.

Zaměstnávání mladistvých od 15 let

Teprve dovršením 15. roku věku lze uzavřít pracovní smlouvu. Ale pozor! Pokud mladistvý ještě neukončil povinnou školní docházku (např. měl odklad a stále chodí do deváté třídy), zaměstnán být nemůže. Den nástupu do práce musí být sjednán až na den, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku.

Mladiství zaměstnanci, tedy ti, kteří ještě nedovršili 18 let věku, jsou podle práva chráněni. Samotná Listina základních práv a svobod stanoví, že mají právo na zvláštní pracovní podmínky, zvýšenou ochranu zdraví při práci, zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. Na rozdíl od „dospělých“ zaměstnanců, musí zaměstnavatel na mladistvé pracovníky brát zvláštní ohledy.

Zakázané práce mladistvým

Fyzický a duševní vývoj lidí mladších 18 let není ještě ukončen. Proto pro ně jsou některé práce nepřiměřené, nebezpečné nebo zdraví škodlivé.

Takovým povoláním je bezpochyby hornictví. Proto zákoník práce přímo zakazuje práce mladistvých pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol. Nemohou také vykonávat práce, při kterých jim hrozí zvýšené nebezpečí úrazu, nebo ty, při kterých by mohli ohrozit bezpečnost a zdraví sebe, ostatních zaměstnanců či jiných osob.

Podrobné podmínky, které práce jsou pro mladistvé nevhodné, stanoví vyhláška č. 180/2015 Sb. o zakázaných pracích a pracovištích.  Zakázány jsou pro ně rizikové práce (např. ty, u kterých hrozí nemoc z povolání), fyzicky náročné práce (např. chlapci nemohou při práci zvedat více než 20 kg a dívky 15 kg), práce s chemickými látkami, s výbušninami, na zařízeních vysokého napětí, při porážení zvířat na jatkách atd.

U některých zakázaných prací je stanovena výjimka v případě, že se mladiství připravují na povolání pod soustavným odborným dozorem a je jim zajištěna dostatečná ochrana zdraví.

Nicméně při zadání práce má zaměstnavatel povinnost přidělit mladistvému pracovníkovi pouze takové činnosti, které jsou přiměřené jeho fyzickému a rozumovému vývoji. I kdyby šlo o práci, ke které se mladistvý pracovník připravuje jako ke svému budoucímu povolání, nesmí k ní být přiřazen, pokud je její výkon mladistvým zakázán. Zaměstnavatel jej musí přeřadit na jinou práci, která odpovídá jeho kvalifikaci.

Pracovní podmínky při zaměstnávání mladistvých

Ochrana mladistvých je pro zákoník práce důležitá. Zaměstnavateli je stanovena povinnost, aby upravil pracovní podmínky pro mladistvé zaměstnance tak, aby se mohli všestranně rozvíjet.

Pracovní doba

Pracovní doba nezletilých je omezena. Obecně nesmějí pracovat přesčas a v noci. Noční práce v délce 1 hodiny je přípustná, pouze pokud je to potřeba pro výchovu mladistvého k jeho povolání a navazuje na jeho směnu. Musí být konána pod dozorem zletilého zaměstnance.

Délka pracovní doby

Délka pracovní doby činí maximálně 40 hodin týdně a v jednom dni nesmí překročit 8 hodin. Po 4,5 hodinách má mladistvý zaměstnanec právo na přestávku v délce nejméně 30 minut. Mezi jednotlivými směnami pak musí být pauza alespoň 12 hodin.

Odměňování

Odměňování mladistvých zaměstnanců není v zákoníku práce nijak zvlášť upraveno. Vzhledem k tomu, že většinou nepůjde o stálé zaměstnance, ale spíše o brigádníky pracující na DPP či DPČ, kteří nejsou zcela zaučeni, bude jejich mzda většinou nižší. Vždy však musí dosáhnout alespoň minimální mzdy stanovené zákonem.

Další povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání mladistvých

Povinností zaměstnavatele je zajistit, aby byli mladiství zaměstnanci vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb nejméně jednou ročně. Mladiství zaměstnanci jsou povinni se lékařské prohlídce podrobit.

Lékařský posudek je pro zaměstnavatele závazný. Pokud stanoví, že některé práce nejsou pro mladistvého vhodné, musí mu být přidělena jiná činnost. Zaměstnavatel musí vést seznam svých mladistvých zaměstnanců. Pokud u něj působí odborová organizace, musí s ní projednat opatření pro vytváření pracovních podmínek pro mladistvé zaměstnance.

Použité právní předpisy

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Vyhláška č. 180/2015 Sb. o zakázaných pracích a pracovištích

4.1/5 - hodnocení čtenářů