Založení dceřiné společnosti

založení dceřiné společnosti

Chcete zkusit podnikat v jiném odvětví, ale ještě nevíte, jak na to a neradi byste si poškodili fungující firmu? Potřebujete ze svého podnikání vyjmout určitou oblast, která je ztrátová? Nebo byste rádi začali podnikat v zahraničí? Řešením těchto situací je založení dceřiné společnosti.

Jak se na dceřiné společnosti dívá české právo? Jaké jsou jejich výhody a optimální postup založení? Proč zvážit založení firmy v daňovém ráji?

Co je dceřiná společnost

Pod pojmem dceřiná společnost obvykle rozumíme právnickou osobu, kterou vlastní či kontroluje mateřská společnost. Na rozdíl od pobočky či divize jde o samostatnou obchodní korporaci, která má právní subjektivitu. To znamená, že vystupuje v právních vztazích sama za sebe a může být například žalována u soudu. Obchodní korporace, která je ovládána toutéž entitou se pak nazývá sesterská společnost.

Dceřiná společnost v českém právu

V českém právu najdeme definici dceřiné společnosti v § 74 zákona o obchodních korporacích. Mateřská společnost je ovládající obchodní korporace, dceřiná společnost potom ovládaná obchodní korporace.

Typy dceřiných společností tedy mohou být všechny obchodní koporace (v Česku tedy veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družsto a evropská družstevní společnost).

Kdy jde o mateřskou a dceřinou společnost

Ovládající osobou je podle zákona osoba, které může v dceřiné společnosti uplatňovat přímo či nepřímo rozhodující vliv. Tohoto vlivu může dosáhnout klasicky tím, že se jedná o většinového společníka, který disponuje většinou hlasů.

Někdy ale nemusí mít ani nadpoloviční podíl. Postačí, pokud sama nebo spolu s osobami jednajícími ve shodě nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40% všech hlasů s tím, že nikdo jiný nemá podíl větší.

Za mateřskou společnost považujeme i takovou entitu, která sama nebo společně s osobami jednajícími ve shodě nakládá s podílem na hlasovacích právech, který představuje alespoň 30% všech hlasů a na posledních třech jednáních šlo o více než polovinu hlasovacích práv přítomných osob.

Mateřskou společností pak jak taková osoba, která může jmenovat nebo odvolat většinu členů statutárního nebo kontrolního orgánu a také obchodní korporace, která vystupuje jako řídící osoba, která dlouhodobě prosazuje zájmy koncernu, koordinuje a řídí společnost v rámci jednotné politiky.

Výhody dceřiné spolčenosti

Pro založení dceřiné společnosti existuje mnoho důvodů. Podnikatelé se mohou snažit snížit riziko, kdy oddělí určitou část svého podnikání do samostatné entity, která provádí vlastní účtování. Pomocí dceřiné společnosti mohou korporace zlepšit svou efektivitu, vytvořit firemní kulturu či styl řízení, které se pro daný typ podnikání hodí.

Offshore společnosti

Jedním z nejdůležitějších důvodů pro zakládání dceřiných společností je daňová problematika. Zejména, pokud je dceřiná společnost založena v daňovém ráji, lze výrazně optimalizovat daňové náklady. Některé země lákají k sobě mezinárodní kapitál a společnostem za to nabízí nízké daně a anonymitu.

Oblíbenými daňovými ráji jsou ostrovní země jako Belize, Seychelly, v rámci EU potom například Kypr či Estonsko. V rámci USA se na daňové zvýhodnění firem specializuje stát Delaware.

Postup založení dceřiné společnosti

Mateřská společnost může dceřinou společnost získat různými způsoby, například koupí podílu či postupným získáním vlivu v již existující společnosti. Pokud, ale chce založit zcela novou společnost, musí si vybrat některý z typů obchodních korporací. Nejčastěji půjde o společnost s ručením omezeným či akciovou společnost.

V Česku je společnosti potřeba nejprve založit. U společnosti s ručeným omezením potřebujete sepsat společenskou smlouvu, případně zakladatelskou listinu, pokud má být jediným vlastníkem mateřská společnost. Následuje zápis do obchodního rejstříku.

V případě, že chcete zakládat dceřinou společnost v zahraničí, musíte si nastudovat tamní předpisy. Offshorová společnost je totiž zakládána podle zákonů v daném místě. Je proto dobré se obrátit na místní právníky nebo společnosti, které se na zakládání offshorových společností v tom kterém daňovém ráji zabývají. Alternativou je koupit ready-made společnost.

Dceřiná společnost a zaměstnanci

Můžete převést ze stávající firmy své zaměstnance do dceřiné společnosti? Zákoník práce umožňuje převod zaměstnanců za určitých podmínek. Důležité je, že zaměstnanci budou i nadále provádět obsahově stejnou či obdobnou činnost a ve stejném či obdobném rozsahu, nejde o dodávání zboží, před převodem existuje skupina zaměstnanců, která byla vytvořena za účelem vykonávání dané činnosti, nepůjde o krátkodobé či jednorázové úkoly a spolu se zaměstnanci je převáděn i majetek potřebný k vykonávání činnosti.

V takovém případě dojde k převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu. To znamená, že se nemusí uzavírat nové pracovní smlouvy. Kromě změny zaměstnavatele se pro zaměstnance nic nezmění, budou pracovat úplně stejně a dostávat stejnou mzdu i benefity jako u dřívějšího zaměstnavatele.

V každém jiném případě bude třeba uzavřít novou pracovní smlouvu. Pro mateřskou společnost bude tedy nutné, aby nejprve ukončila pracovní vztah se svými zaměstnanci a to nejlépe dohodou, aby jim nemusela hradit odstupné. Bezprostředně poté s nimi novou smlouvu uzavře dceřiná společnost. Nová smlouva samozřejmě znamená, že mohou být jinak upraveny mzdové a pracovní podmínky.

Vysílání zaměstnanců do dceřiné společnosti v zahraničí

Pokud potřebujete vyslat zaměstnance do své pobočky či dceřiné společnosti v zahraničí, musíte se podívat, jaká pravidla platí v daném místě.  Bohužel, vysílání pracovníků do zahraničí, ale třeba i umožnění zaměstnancům pracovat z ciziny, když jsou na home office, s sebou přináší spoustu složitostí v oblasti sociálního pojištění a daní.

Jestliže jsou vaši pracovníci posláni do jiné země EU, máte povinnost zajistit svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, které platí na daném místě. Čili musíte se řídit právními předpisy dané země. To se týká nejen pracovní doby, doby dovolené, překážkami v práci, ale i odměňování atd. Pokud jsou ale v Česku pracovní podmínky pro zaměstnance výhodnější, měli byste zachovat tyto podmínky i v zahraničí.

Zkrátka vždy by se měla použít ta pravidla, která jsou výhodnější pro zaměstnance. To ale neplatí, pokud jde pouze o pobyt kratší než jeden měsíc. Naopak pokud mají být vaši zaměstnanci v zahraničí déle než rok, musíte jim zaručit všechny pracovní podmínky v hostitelské zemi.

Vysílání pracovníků do Německa

Německo je jednou z nejoblíbenějších zemí, kam jezdí Češi pracovat, a kde vysílají své zaměstnance. Jedná se často o stavebnictví, pokrývačské práce, elektrikářská řemesla, strojírenství, nebo sociální služby. Jelikož je to země EU není zapotřebí získat pro práci žádné pracovní vízum.

V roce 2020 byl v Německu přijat nový zákon, který se snaží postavit vyslané zaměstnance více na roveň zaměstnancům domácím. Více informací naleznete na stránkách německého celního úřadu.

Vysílání pracovníků do Velké Británie

Pracovní trh v Británii byl pro Čechy vždy atraktivní. Situace se zkomplikovala s Brexitem. Od roku 2021 skončil volný pohyb osob a tím i pracovníků do Spojeného království. Pro práci v Británii je nyní zapotřebí získat vízum a pracovní povolení. Existuje několik druhů dočasných víz, podle toho, jakou práci bude zaměstnanec vykonávat (práce pro charitu, sezónní práce v zemědělství, vysoce kvalifikovaná práce atd.). Detailní přehled najdete např. zde.

Vysílání pracovníků do USA

Do USA jsou často vysíláni pracovníci ke svým mateřským společnostem, např. v oblasti IT. V případě krátké služební cesty mohou čeští občané přicestovat v rámci bezvízového styku pouze s registrací do elektronického systému ESTA.

Pokud by ale mělo být vyslání pracovníků dlouhodobé, musí zaměstnanec před cestou získat některý z druhů pracovních víz. Jaký bude záležet na jeho pozici a délce vyslání. Existují víza pro výjimečné zaměstnance, víza pro manažery, či běžná pracovní víza. Zaměstnavatelé by měli zaměstnancům zajistit komerční zdravotní pojištění.

5/5 - hodnocení čtenářů