Podnikatelé jsou svými pány. To však také znamená, že sami musí plnit své povinnosti, mezi které patří i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Víte, jak vzrostou minimální zálohy OSVČ v tomto roce? Jak se spočítá, kolik musíte odvádět? A kdy nastává splatnost záloh?  Pak čtěte dále.

Zdravotní pojištění

Každý v České republice musí mít veřejné zdravotní pojištění. Za některé osoby je platí stát (např. důchodci, děti, lidé v invalidním důchodu). Za zaměstnance něco platí zaměstnavatel, část pojištění je jim strhávána z platu. OSVČ si pak musí platit zdravotní pojištění sami.

Výpočet záloh

Zdravotní pojištění se hradí formou měsíčních záloh. Jejich výše se odvíjí od skutečně dosažených příjmů podnikatele. Vypočítá se jako 13,5 % z jedné poloviny dosaženého hrubého měsíčního zisku podnikatele za předchozí rok. Po konci daňového roku je pak stanoven doplatek pojistného v případě, že podnikatel vydělal více.

Pokud je však podnikání hlavní činností OSVČ, nemohou být zálohy nikdy nižší, než zákonem stanovená částka.

Minimální a maximální zálohy

Minimální výše záloh se stanovuje jako 13,5% z poloviny výše průměrné mzdy. Výše průměrné mzdy je stanovena nařízením vlády. V roce 2020 se za ni bere částka 34 835 Kč. V roce 2020 proto bude minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění činit 2352 Kč, což je o 144 Kč více než v minulém roce.

Podnikatelé tedy musí měsíčně na zdravotní pojištění odvádět minimální výši zálohy, i kdyby jejich příjmy byly nižší než měsíční průměrná mzda.

Naopak, pokud jsou jejich příjmy vyšší, zvyšují se i jejich zálohy. Žádný maximální strop toho, kolik musí odvést, stanoven není. U úspěšných podnikatelů se tak může jednat měsíčně i o desítky tisíc.

Zálohy OSVČ na zdravotní pojištění: vedlejší činnost

Výjimku mají pouze osoby, u kterých je podnikání vedlejší činnost (např. důchodci či studenti). V prvním roce svého podnikání nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění vůbec. Zdravotní pojištění pak doplatí jednorázově až po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích podle svého skutečného zisku.

Minimální částka, kterou musí odvést své zdravotní pojišťovně OSVČ s podnikáním jako hlavní činností, se tedy na ně nevztahuje. Může jít o značnou finanční úlevu.

V dalším roce budou OSVČ s vedlejší činností zálohy stanoveny podle jejich skutečného zisku.

Zaměstnanci, kteří bokem podnikají, doplácejí pojistné na zdravotní pojištění vždy jednorázově při předání přehledu o příjmech.

Kdy se platí zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Záloha na pojistné za určitý měsíc musí být vždy uhrazena do osmého dne následujícího měsíce. Pokud tedy začnete podnikat v květnu, musíte do 8. června zaplatit své zdravotní pojišťovně.

Minimální zálohy se zvyšují od ledna. Pokud tedy patříte mezi podnikatele, kteří hradí minimální výši záloh, měli byste do 8. února zaplatit novou částku. Jestliže hradíte vyšší zálohy, výši platby neměňte. Výše minimálních záloh vám bude stanovena až po podání přehledu příjmů a výdajů za minulý rok.

Sociální pojištění

Sociální pojištění se správně nazývá pojistné na sociální zabezpečení. Hradí se z něj důchody, náklady na nemocenské pojištění a na řešení nezaměstnanosti. Platit jej musí povinně všichni zaměstnavatelé, zaměstnanci a osoby výdělečně činné.

Výpočet záloh OSVČ na sociální pojištění

Stejně jako zdravotní pojištění se sociální pojištění hradí formou záloh. Výše záloh na sociální pojištění se stanoví jako 29,2% z vyměřovacího základu. Tím je jedna polovina dvanáctiny zisku podnikatele.

Minimální a maximální zálohy

Zálohy OSVČ na sociální pojištění nemohou klesnout pod zákon stanovenou částku. Ty se odvozují z 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy. V roce 2020 jsou minimální zálohy na pojistné stanoveny na 2544 Kč. Oproti roku 2019 se tak zvýšily o 156 Kč.

U sociálního pojištění je, na rozdíl od zdravotního, stanoven maximální vyměřovací základ. Ten činí čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy. V roce 2020 je tedy stanoven na 1 672 080 Kč. Z této částky se tedy vypočte výše sociálního pojištění i v případě, že by ji zisk podnikatele přerostl. Maximální měsíční záloha je tak 40 688 Kč.

Zálohy OSVČ na sociální pojištění: vedlejší činnost

U osob, které vykonávají podnikání jako vedlejší činnost je minimální měsíční záloha stanovena jako 29,2% z jedné desetiny průměrné mzdy. V roce 2020 tak činí 1018 Kč.

V prvním roce podnikání minimální zálohy na sociální pojištění hradit nemusíte. V druhém roce budou stanoveny podle přehledu příjmů OSVČ.

Kdy se platí zálohy OSVČ na sociální pojištění

Zálohy na sociální pojištění za určitý měsíc je třeba zaplatit do konce tohoto měsíce. Do doby podání přehledu příjmů OSVČ budete platit zálohy, které vám byly stanoveny v minulém roce. I minimální výše záloh zůstávají stejné (na rozdíl od zdravotního pojištění), dokud nebude odevzdán přehled (většinou březen či duben).

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění není pro osoby samostatně výdělečně činné povinné. Lze se však k němu dobrovolně přihlásit.

Minimální výše nemocenského pojistného činí v roce 2020 126 Kč.

Plánovaná paušální daň od roku 2021

Administrativní zátěž při placení záloh OSVČ je podnikatelům dlouho trnem v oku. Již dlouho se proto plánuje zavedení paušální daně, která by zahrnovala zálohy na zdravotní pojištění, sociální pojištění a zároveň zálohu na daň z příjmu.

Podle plánů vlády by se měla týkat OSVČ, kteří mají roční obrat nižší než 1 000 000 Kč. Uvažuje se o paušální dani ve výši 5 500 Kč měsíčně. Jednat o jejím zavedení by měl parlament na jaře 2020.

2.7/5 - hodnocení čtenářů