Žaloba o vypořádání společného jmění manželů

žaloba o vypořádání sjm

Manželství se nezdařilo a skončilo rozvodem. S manželem se neumíte dohodnout. Situaci může řešit žaloba o vypořádání společného jmění manželů. O vašem majetku pak bude rozhodovat soud.

Co je společné jmění manželů

Uzavřením manželství vzniká společné jmění manželů. Do něj náleží všechno, co jeden či oba manželé nabyli současně za trvání manželství kromě v zákoně vyjmenovaných věcí (dary či dědictví jednoho manžela, věci osobní potřeby atd.). Součástí jsou také dluhy, které za trvání manželství vznikly.

Všechny věci movité, nemovité, finanční prostředky, ale i dluhy, jako je hypotéka, které jste si spolu s manželem za trvání manželství pořídili, vám tedy patří dohromady.

Pokud takto nastavené vztahy mít nechcete,  je řešením předmanželská smlouva, případně smlouva za trvání manželství ohledně budoucího jmění. Tím můžete společné jmění zúžit nebo rozšířit, tak že z něj některé věci vyloučíte (např. když jeden z manželů podniká) nebo naopak do něj zahrnete (např. dům, který dali jednomu z manželů rodiče). Rozšíření či zúžení společného jmění pak má dopad na jeho velikost a tedy i na množství věcí, které se budou po rozvodu rozdělovat.

Společné jmění můžete také zcela vyloučit a místo SJM pak budou existovat dvě oddělená jmění. Ke smlouvám, které se týkají společného jmění, vždy potřebujete notářský zápis.

Společné jmění manželů může také podléhat režimu založenému rozhodnutím soudu. Pokud pro to existoval závažný důvod, jeden z manželů se obrátil na soud, který pak společné jmění rozšířil, zúžil či zrušil.

Jak na vypořádání SJM po rozvodu

Okamžikem rozvodu zaniká společné jmění manželů. Exmanželé již nabývají a pozbývají majetek pro sebe. Co však se jměním, které vzniklo během manželství?

VZOR NÁVRHU NA ROZVOD

Pokud rozvod probíhal dohodou, museli jste se na rozdělení majetku dohodnout již před rozvodem. Dohoda o vypořádání SJM pak musí být doložena soudu při žádosti o rozvod. Dohodnout se také můžete až po sporném rozvodu, když opadnou emoce a oba přemýšlíte s chladnou hlavou.

Není-li dohoda manželů možná ohledně části nebo celého majetku, přichází na řadu žaloba o vypořádání společného jmění manželů. Tu může podat kterýkoliv s manželů.

Poslední možností je nedělat nic. Po třech letech od rozvodu pak platí, že hmotné movité věci jsou ve vlastnictví toho, kdo je užívá pro potřebu svou, své rodiny či rodinné domácnosti. Ostatní movité a nemovité věci jsou v podílovém spoluvlastnictví obou manželů, jejichž podíly jsou stejné. Majetková práva, pohledávky a dluhy náleží oběma stejně.

Toto zákonné řešení nebude většině lidí vyhovovat, zvláště pokud chtějí udělat za vztahem tlustou čáru. Nezapomeňte proto podat žalobu během tříleté lhůty, jinak se budete nadále o majetek i dluhy s ex-partnerem dělit.

Žaloba o vypořádání společného jmění manželů: náležitosti

Žaloba musí být učiněna písemně. Musí obsahovat datum a váš podpis a označení žaloba o vypořádání společného jmění manželů.

Žaloba musí vždy obsahovat označení soudu, kterému je adresována, v tomto případě půjde o okresní soud, který rozhodoval o rozvodu manželství.

Z žaloby musí být patrné, kdo ji podává a proti komu, tedy kdo je žalobce, kdo žalovaný a kdo jsou jejich právní zástupci. Musíte tedy sepsat identifikační údaje sebe a svého bývalého manžela (jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo, adresa).

Nejdůležitější je tzv. žalobní petit, tedy váš návrh, jak má soud společné jmění rozdělit. Uveďte, co vše spadá do SJM, tedy veškerý majetek i dluhy. Přiložte ke své žalobě důkazy a popište skutečnosti, které jsou podle vás pro rozhodnutí soudu podstatné.

Za podání žaloby je nutno zaplatit správní poplatek 2 000 Kč. Za každou nemovitost, které je ve společném jmění se platí 5 000 Kč a cena za každý podnik či jeho organizační složku činí 15 000 Kč.

Jak soud rozhodně o žalobě na vypořádání SJM

Je dobré si uvědomit, že soud nemusí rozhodnout podle návrhu v žalobě.

Soud bude vycházet z toho, že podíly SJM jsou stejné. Platí, že každý z manželů má nahradit to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek a naopak může žádat, aby mu druhý manžel nahradil to, co vynaložil ze svého výhradního majetku.

Při rozhodování přihlédne:

  • k potřebám nezaopatřených dětí (bude přihlížet např. k výši výživného, kdo má děti v péči apod.),
  • k tomu, jak se kdo z manželů staral o rodinu a jak
  • k tomu, kdo z manželů se zasloužil o nabytí a udržení majetku (např. přihlédne k tomu, že jeden z manželů podlehl hazardu, utrácel za alkohol apod.).

Vzor žaloby o vypořádání společného jmění manželů

Žaloba o vypořádání společného jmění manželů nemusí být složitě vymýšlena. Přestože najdete na internetu nějaké vzory, v této věci je lepší obrátit se na advokáta, který vám s přípravou pomůže a sepíše žalobu o vyrovnání tak, aby byla u soudu úspěšná.

NEZÁVAZNÁ CENA PRO PŘÍPRAVU

5/5 - hodnocení čtenářů