Ačkoli je registrované partnerství již 8 let novým institutem rodinného práva v České republice, nejsou zatím obecně známé základní rozdíly klasického institutu rodinného práva manželství a nově uzákoněného institutu registrovaného partnerství.

Manželství je slovy NOZ trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Zatímco registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným samostatným zákonem č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství.

Smyslem registrovaného partnerství je vytvořit podobný veřejně institucionalizovaný trvalý svazek jako je tomu u manželství též pro osoby stejného pohlaví.

Evropský soud pro lidská práva v roce 2010 deklaroval, že registrované partnerství není univerzálním lidským právem a smluvní státy Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod nemají povinnost jej umožňovat uzavřít.

Česká republika po několikaleté diskuzi umožnila párům stejného pohlaví uzavírat registrované partnerství.

Jedná se o institut podobný manželství, i když nutno předeslat, že s nižším rozsahem práv a povinností. Registrovaní partneři jsou zejména oprávněni zastupovat sebe navzájem v běžných záležitostech, mají vzájemnou vyživovací povinnost, tak aby hmotná a kulturní úroveň obou partnerů byla zásadně stejná. Vyživovací povinnost trvá i po zrušení partnerského soužití, pokud bývalý partner není schopen sám se živit.

Manželství a registrované partnerství

Avšak je potřebné v této souvislosti brát zřetel rovněž na nový občanský zákoník, který upravuje dílčí, avšak velmi podstatné otázky týkající se registrovaného partnerství. Klíčovým ustanovením je § 3020 NOZ zařazený do části páté ustanovení společná, přechodná a závěrečná, stanoví:

 „Ustanovení části první, třetí a čtvrté o manželství a o právech a povinnostech manželů platí obdobně pro registrované partnerství a práva a povinnosti partnerů.“

Toto ustanovené může být důležité například z hlediska dědického práva, neboť registrovaný partner bude mít stejné postavení jako manžel při dědění. Pozůstalý partner dědí v první třídě dědiců stejným dílem spolu s dětmi zůstavitele. Pokud zůstavitel děti neměl, dědí pozůstalý partner v druhé třídě dědiců s rodiči zesnulého.

Uzavřením registrovaného partnerství nevzniká automaticky jako v případě uzavření manželství společný majetek a společná odpovědnost za závazky. Věci nabyté během registrovaného partnerství jsou buď v individuálním vlastnictví jednoho z partnerů anebo v jejich podílovém spoluvlastnictví rovným dílem.

Partnerům registrovaného partnerství nevzniká automaticky ani společný nájem bytu, jako je tomu u manželů. Záleží na dohodě s pronajímatelem. Partner má však právo používat byt partnera. Pokud zemře jeden z partnerů, dochází k přechodu nájmu na pozůstalého partnera.

Pro zrušení partnerství rozhodnutím soudu platí jednodušší pravidla, nežli je tomu u rozvodu manželů. Existují dva hlavní důvody, proč se vztahují na řízení o ukončení partnerství jednodušší pravidla. Jednak je to neexistence společného jmění partnerů, kdy není nutné vypořádávat společný majetek. Jednak podle platné právní úpravy je vyloučena adopce dětí páry stejného pohlaví, proto soud nemusí před zrušením partnerství rozhodovat o výchově a výživě nezletilých dětí.

2.4/5 - hodnocení čtenářů