Ukončení nájemní smlouvy bytu

Ukončení nájemní smlouvy bytu
Ukončení nájemní smlouvy bytu

Možné způsoby skončení nájmu jsou jednou z oblastí, které s novým občanským zákoníkem doznaly několika změn. Úprava však není nejpřehlednější, a abychom zjistili všechny možnosti ukončení nájmu bytu, musíme hledat mimo jiné také v obecných ustanoveních o ukončení závazku. Článek se zaměřuje na skončení nájmu bytu dohodou a dále se zaobírá tématem možnosti předčasného ukončení nájmu.

Ukončení nájemní smlouvy bytu dohodou

Jedním z běžných důvodů pro ukončení nájmu bytu je uplynutí doby, na kterou byl uzavřen. Nájem se dá ukončit také výpovědí ze strany nájemce či pronajímatele a dalšími ne až tak obvyklými způsoby (např. smrtí nájemce, splynutím nebo v případě služebního bytu ukončením výkonu práce).

Ukončení nájmu dohodou

Jednou z možností je také ukončení nájmu bytu dohodou, který spočívá ve společné vůli nájemce a pronajímatele nájem ukončit.

Dohoda musí být písemná, je třeba v ní specifikovat uzavřenou nájemní smlouvu a určit den, ke kterému nájem skončí. Je vhodné si v dohodě vyjasnit práva a povinnosti stran související s předáním bytu a předejít tak případným budoucím neshodám a sporům.

Kromě správného nastavení data ukončení nájemního vztahu a předání bytu, nezapomeňte správně specifikovat vyrovnání dlužného nájemného, zálohových plateb na energie a vrácení kauce.

VZOR DOHODY O UKONČENÍ NÁJMU

Předčasné ukončení nájemní smlouvy

Výčet důvodů, pro které lze nájem bytu vypovědět stanovuje občanský zákoník. Výpověď z nájemní smlouvy ze strany pronajímatele může nastat například tehdy, kdy nájemce hrubě porušuje své povinnosti.

Výpovědní lhůta 3 měsíce

Obecně platí tříměsíční výpovědní lhůta, ovšem v případě, že nájemce poruší své povinnosti zvlášť závažným způsobem, lze nájem vypovědět i bez výpovědní doby. Toto může nastat například při nezaplacení nájemného za dobu minimálně tří měsíců. Aby však k tomuto způsobu mohl pronajímatel přistoupit, je nutné nájemce nejprve vyzvat k odstranění protiprávního stavu.

Předčasné ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou je možné dohodou, viz výše.

Ukončení nájemní smlouvy nájemcem

Nájemce může vypovědět nájemní smlouvu na dobu určitou v případě, že se „změní okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.“ Je otázkou několika let, než se tuto neurčitou úpravu podaří sjednotit soudní judikaturou.

Výpověď nájemní smlouvy

K ukončení nájmu bytu musí dojít písemně. Oznámení o ukončení nájemní smlouvy, respektive její výpověď, musí být protistraně doručena.

Výpovědní lhůta pro ukončení nájemní smlouvy bytu totiž běží až od prvního dne následujícího měsíce poté, co výpověď došla druhé straně. Adresát musí mít objektivní příležitost se s obsahem oznámení seznámit – je-li mu taková příležitost dána, ale on tak neučiní, nastane fikce doručení. Fikce doručení jinými slovy znamená, že k doručení došlo.

Vzor nájemní smlouvy na byt, pokoj i nebytovou jednotku

  • Vzor nájemní smlouvy je v souladu s právními předpisy.
  • Pečlivě zpracovaný vzorový dokument s vysvětlivkami pro snadné doplnění.
  • Vzor ke stažení ve formátu .docx.
  • Přizpůsobíte si vlastním potřebám. Editujete a doplníte přímo v MS Word.
  • Snadný tisk finálního dokumentu.

VZOR NÁJEMNÍ SMLOUVY

Protokol o předání bytu

Předávací protokol k bytu slouží k zaznamenání stavu bytu a je vhodný pro pronajímatele i nájemce při předání bytu, tedy při začátku nájmu a po skončení nájmu. Protokol a jeho náležitosti jsou upraveny v občanském zákoníku. Do protokolu o předání bytu se doporučuje zaznamenat především:

  • vybavení
  • míra opotřebení bytu či vybavení
  • závady
  • stavy na měřidlech

Součástí by měl být také datum a protokol by měl být součástí nájemní smlouvy anebo vedený jako příloha ke smlouvě. Měl by být samostatně podepsán pronajímatelem i nájemcem.

Ukončení nájemní smlouvy pozemku

Nový občanský zákoník opětovně zavedl institut zvaný pacht. Jde o specifický nájem, který nám umožňuje věc nejen užívat, ale také si z ní brát užitek, například sklízet plody. Je-li předmětem pachtu zemědělský nebo lesní pozemek, jedná se o zemědělský pacht.

V případě, že pacht pozemku je uzavřen na dobu delší než 2 roky a není-li smlouva uzavřena písemně, má se za to, že byl pacht sjednán na dobu neurčitou. Pro ukončení takového pachtu je stanovena výpovědní lhůta v délce 12 měsíců.

Pokud se však pachtýř ze zdravotních důvodů stane pro hospodaření na pozemku nezpůsobilým, může v tříměsíční lhůtě vypovědět také pacht na dobu určitou. Druhá výjimka je stanovena pro případ smrti pachtýře – dědic má právo do šesti měsíců od jeho smrti podat výpověď, přičemž výpovědní doba činí opět tři měsíce.

4.3/5 - hodnocení čtenářů