Zakládáte obchodní společnost a chcete se vyvarovat chyb, které by vás mohly po čase nemile překvapit? Jste statutární orgán obchodní společnosti a zároveň jste zaměstnán v téže společnosti na základě pracovní smlouvy?

V každém případě by pro vás následující řádky mohly být přínosem.

Souběh funkce statutárního orgánu a pracovního poměru

Může být někdo statutární orgán obchodní společnosti, u které zároveň pracuje jako zaměstnanec? To je poměrně zásadní otázka. Zaměstnanci totiž požívají ochrany v rámci zákoníku práce. Např. při ukončení pracovního poměru jim běží výpovědní doba a v některých případech jim náleží odstupné, mají nárok na nemocenskou apod. Vztah statutárních orgánů a společnosti se však řídí občanským právem (dříve obchodním zákoníkem).

Názor soudů

Soudy v minulosti mnohokrát řešily, zda mohou být manažeři zároveň zaměstnanci. Dlouhou dobu se razil názor, že ten, kdo vykonává funkci člena statutárního orgánu, nemůže být v pracovním poměru. Pracovní smlouvy by byly neplatné.

V rozhodnutí sp. zn. 31 Cdo 4831/2017, ze dne 11. 4. 2018 se však Nejvyšší soud od tohoto názoru odchýlil. Ačkoliv i nadále bude mezi obchodní společností a členem statutárního orgánu vztah obchodněprávní, mohou si spolu sjednat režim zákoníku práce. Zákoník práce se pak uplatní pouze tam, kde nebude v rozporu s právními normami, které kogentně (závazně) upravují statutární orgán a jeho vztah se společností.

Statutární orgán tak nemůže být zaměstnancem obchodní korporace. Pokud ale uzavře pracovní smlouvu, mohou se na něj ale vztahovat některá pravidla z pracovněprávních vztahů. Např. může mít sjednanou pracovní dobu, mít nárok na mzdu a odměny. Nemůže se ale zbavit svých povinností, které vyplývají z funkce, např. odpovědnost, být odvolán z funkce kdykoliv, péče řádného hospodáře apod.

Můžeme mít tedy souběh?

Nicméně pokud by osoba, která je statutární orgán obchodní společnosti, vykonávala pro společnost činnost, která je odlišná od výkonu funkce statutárního orgánu, může mít o této činnosti uzavřenu pracovní smlouvu. Podstatné je, že náplň jednotlivých činností se musí lišit, v opačném případě je daná pracovní smlouva absolutně neplatná. Kde je hranice mezi touto jinou činností a výkonem funkce však nebylo ještě soudy vymezeno.

Navíc, soudy rozhodovaly podle staré právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku. Vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu je nově vymezen v § 59 odst. 1 zákona o obchodních korporacích:

Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo z tohoto zákona plyne něco jiného.

Musíme si tedy počkat, jak se soudy k nové právní úpravě postaví. Proto můžeme doporučit, abyste se souběhu funkce statutárního orgánu a zaměstnaneckého poměru při uzavírání manažerských smluv raději vyhnuli. 

5/5 - hodnocení čtenářů