Smlouva o vytvoření autorského díla spoluautory

Pracujete společně se známým na vývoji nového softwaru? Píšete knihu faktu společně s jiným odborníkem? Co když je dílo hotové, ale každý máte jiný názor na to, jestli je zveřejnit nebo komu nabídnout? Smlouva o vytvoření autorského díla spoluautory předchází nedorozuměním a sporům.

Jaké je postavení spoluautorů ke společnému dílu?

Podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, je autorské dílo literární, umělecké či vědecké dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. Autorem je vždy fyzická osoba, která dílo vytvořila. Pokud se společně na vzniku díla podílely dvě nebo více osob, jedná se o spoluautory.

Ti, kdo přispěli ke vzniku díla pouze radou, pomocí, podnětem nebo poskytnutím dokumentačního či technického materiálu, se za spoluautory nepovažují. Podmínkou spoluautorství je skutečnost, že výsledky jejich tvůrčí činnosti nejsou způsobilé samostatného užití. Jinak by se jednalo o odlišné autory, nikoliv spoluautory.

Autorská práva náleží spoluautorům společně a nerozdílně. Také z právních úkonů, které se týkají díla, jsou všichni spoluautoři oprávněni ale i povinni společně a nerozdílně. Proto také zákon stanoví, že o nakládání s dílem, musí spoluautoři rozhodnout jednomyslně.

Jak se ale bránit, pokud se jeden ze spoluautorů zasekne a odmítá s dílem bez vážného důvodu nakládat? Právo umožňuje, aby se zbylí spoluautoři obrátili na soud, který může nahradit jeho souhlas (nebo jiný projev vůle). Avšak i samostatný spoluautor může hledat u soudu ochranu autorského práva k dílu před jeho ohrožením či porušením.

Jak se to má se zisky ze spoluautorského díla? Záleží buď na předchozí dohodě spoluautorů, nebo na velikosti jejich tvůrčích příspěvků. Pokud někdo napsal třetinu knihy, bude mu náležet třetina výnosu, kterou mají spoluautoři z prodeje. Ne vždy, je ale možné určit, že někdo vytvořil konkrétní podíl z díla. I u literárních děl může docházet k jejich přepisování, doplňování jednotlivými spoluautory a nelze pak určit, kdo vlastně, co napsal. V takovém případě se má za to, že podíly na společných výnosech jsou stejné.

K čemu je smlouva o vytvoření autorského díla spoluautory?

Jak bylo uvedeno výše, spoluautoři musí o nakládání s dílem vždy rozhodnout jednomyslně. Nedorozumění mezi spoluautory je pak často nutné řešit soudně. Stejně tak může docházet ke sporům o podíl na zisku, který spoluautoři z díla mají. Řízení, ve kterých se řeší střety spoluautorů, však není jednoduché rozhodnout a mohou se táhnout dlouhou dobu. Pro určení, kdo ze spoluautorů vytvořil co, se často musí vypracovávat znalecké posudky.

Řešením je smlouva o vytvoření autorského díla spoluautory. Ta by měla určit, kdo jsou jednotliví spoluautoři, a k jakému konkrétnímu dílu se jejich spoluautorství váže. Je třeba si uvědomit, že osobnostní práva spoluautorů jsou nepřevoditelná a nelze se jich vzdát žádnou smlouvou. Smluvní volnost spoluautorů je tak omezena normami autorského zákona.

Ve smlouvě je vhodné popsat obsah díla, tak aby nemohlo být zaměněno za dílo jiné.

Smlouva o vytvoření autorského díla spoluautory by měla zejména popsat, jakými tvůrčími přínosy se jednotliví spoluautoři na díle podíleli. Vymezte, jaké činnosti při tvorbě díla vykonával ten který autor, a zda některý ze spoluautorů vynaložil na tvorbu díla nějaké náklady či s ním měl výdaje.

Nejdůležitější částí smlouvy pak bude vymezení tvůrčích podílů, a tedy jaké procento z výnosu autorských práv má ten který ze spoluautorů. Je dobré si stanovit také, jakým způsobem jsou výnosy vypláceny. Doporučujeme vytvořit společný účet, na který budou chodit peníze, které si pak spoluautoři rozdělí.

Smlouva může vymezit další různá vzájemná práva a povinnosti spoluautorů. Může určit, zda je k postoupení práva k výkonu majetkových autorských práv, k udělení výhradní či nevýhradní licence, k udělení práva poskytnout podlicenci třetí osobě, ke změně díla atd. třeba souhlasu všech spoluautorů nebo zda stačí souhlas většiny z nich.

Pokud spolu spoluautoři pracovali úzce, není na škodu si do smlouvy zakotvit povinnost mlčenlivosti např. o databázích zákazníků ostatních spoluautorů, jejich bussiness plánech, způsobu fungování jejich podniku atd.

Aby smlouva o vytvoření autorského díla spoluautory nebyla pouhým cárem papíru, doporučujeme, aby byla stanovena smluvní pokuta za porušení povinností stanovených ve smlouvě.

Vzor smlouvy vytvořený společností Legito naleznete zde.

Jak se vám článek líbil?

Právní postupy

Send this to a friend