Často setkáváme s tím, že v práci nebo v domě, kde bydlíme, uklízí externí úklidová firma. Není tak potřeba mít vlastní zaměstnance nebo úklidové služby na úklid prostorů v domě. V současnosti je na trhu velké množství profesionálních úklidových firem, které nabízí provádění úklidových prací. Smlouva o úklidu je tak praktickým nástrojem pro běžný úklid.

Co je smlouva o úklidu

Smlouva o úklidu je smlouvou o dílo pro provedení úklidových služeb podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník. Smlouva o úklidu uzavírá objednatel se zhotovitelem (poskytovatelem), kdy předmětem smlouvy je poskytování úklidových služeb v objednatelem určených prostorách.

Jedná se o bytové, ale ve většině případů nebytové prostory. Smlouva o dílo na zajištění úklidu nebytových prostor je nejčastějším typem, pro kterou se smlouva uzavírá. Sjednává se na dobu určitou i neurčitou.

Smlouva o dílo pro provedení úklidových služeb nijak nespecifikuje konkrétní subjekty. Provádění úklidových prací využívají např. firmy ve svých nebytových prostorech, školy nebo společníci vlastníků jednotek v panelových domech na úklid prostorů.

Co by měla obsahovat smlouva o úklidu

Kvalita služeb závisí na mnoha faktorech. V praxi se ve smlouvě uvádí:

  • kterých prostor úklid týká (např. vymezit konkrétní místnosti),
  • jak často úklid probíhá (každý den, 1x týdně, 2x za měsíc),
  • co vše úklidové služby zahrnují (kanceláře, chodby, toalety).

Rozvrh práce

Ve smlouvě se často uvádí rozvrh práce, který vymezuje četnost úklidu v rámci jednotlivých režimů úklidu.

Například:

  • Běžný úklid 2x týdně.
  • Generální úklid 1x za 3 měsíce.

Avšak je potřeba ve smlouvě definovat úklidové služby, co se myslí běžným nebo generálním úklidem.

Provádění úklidových prací se často specifikuje v příloze smlouvy. Důležité je definovat, v jakém časovém úseku úklid probíhá, např. každou středou od 16:00 do 18:00. Pokud by na tento den připadal státní svátek, úklid může proběhnout jiný den po dohodě s objednatelem.

Smlouva o dílo pro provedení úklidových služeb by měla také obsahovat, jakým vybavením nebo prostředky se úklid provádí, případně kdo toto vybavení bude na úklid prostorů poskytovat.

Práva a povinnosti zhotovitele

Ve smlouvě je také vhodné uvést jaká jsou práva a povinnosti poskytovatele. Zhotovitel postupuje při provádění úklidu s odbornou péčí, dle pokynů objednatele a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede úklid na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele.

Zaměstnanci zhotovitele, kteří vykonávají úklidové práce, by měli být řádně a prokazatelně proškoleni, měli by být poučeni a seznámeni s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Práva a povinnosti objednatele

Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění. Má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost a není dodržena kvalita služeb, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, pokud by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Cenová ujednání, platební podmínky, sankce

Dále se ve smlouvě o úklidu uvádí cenová ujednání, platební podmínky a případné sankce. Smlouva musí být úplatná.

Cena je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena alespoň odhadem. Součástí sjednané ceny by měly být veškeré práce a náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení prací. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli provedením úklidových služeb.

Sankce

Za nekvalitně provedený úklid (nedodržení kvality nebo rozsahu úklidových služeb) nebo porušení povinnosti zhotovitele může být sjednána sankce v podobě slevy z ceny. Porušení povinnosti zhotovitele může být například nezajištění minimálního počtu pracovníků provádějících úklidové služby.

Odpovědnost za škodu a pojištění

Zhotovitel by měl v dostatečném předstihu upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti v rámci provádění úklidu k ohrožení života zdraví pracovníků objednatele.

Je také odpovědný za vzniklou škodu, kterou způsobil sám nebo jeho pracovník objednateli nebo třetí osobě porušením zákonné povinnosti, smluvní povinnosti nebo porušením zásad dobrých mravů. Příkladem může být ztráta klíčů, které předal objednatel zhotoviteli.

Zhotovitel by měl udržovat po celou dobu trvání smlouvy řádné pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu své činnosti s určitým limitem pojistného plnění. Pojistná smlouva se často přikládá jako příloha smlouvy o úklidu. I v tomto se odráží kvalita služeb.

Dohoda o provedení práce na úklid

Ač se mohou jevit dohoda o provedení práce na úklid a smlouva o dílo na zajištění úklidu nebytových prostor jako velice podobná, je mezi nimi rozdíl. Na prvním místě je potřeba si promyslet, zdali chceme přijmout zaměstnance nebo chceme uzavřít smlouvu s úklidovou firmou, aby její zaměstnanci prováděli úklidové služby.

Dohoda o provedení práce (DPP) se řídí zákoníkem práce, kdy strany vystupují v pozici zaměstnavatele a zaměstnance a vzniká mezi nimi pracovní vztah. Oproti tomu smlouva o úklidu je smlouvou o dílo a subjekty jsou v pozici objednatele a zhotovitele.

DPP může být výhodná v případě, kdy máme zájem o nepravidelný úklid a chceme zaměstnat konkrétní osobu na úklid, která bude pracovat max. 300 hodin za rok a vzniká vztah nadřízenosti a podřízenosti. Na druhou stranu smlouva o úklidu žádný zákonný limit nestanovuje. Smlouva se sjednává na dobu určitou nebo neurčitou. Subjekty mají rovné postavení. Smlouva o dílo na zajištění úklidu nebytových prostor je vhodná pro pravidelný a opakující se úklid.

4.3/5 - hodnocení čtenářů