Vlastníte velkou parcelu a rádi byste ji rozdělili a po částech odprodali? Nebo chcete rozparcelovat pozemek mezi své děti? Rozdělení pozemku se v praxi děje běžně, nejde ale o zcela jednoduchou záležitost.

Jak rozdělit pozemek na více částí? Musíte dodržet zákonem stanovený postup, který je administrativně i časově náročný. Připravte se, že vám celá záležitost zabere nejméně tři měsíce.

Jak na rozdělení pozemku?

Možná vás to překvapí, ale teprve v posledních letech lze pozemek rozdělit, aniž byste část museli obratem darovat či prodat. Dříve většinou docházelo k rozdělení pozemku se změnou vlastníka.

Dnes je situace jednodušší. Nemusíte uzavírat žádnou smlouvu předem, ale pozemek můžete nejprve rozdělit a prodat třeba až za čas. Nicméně, vždy musíte mít pro rozdělení pozemku důvod, který vám schválí stavební úřad.

Než se proto vůbec pustíte do zařizování, nahlédněte do příslušného územního plánu. Nachází se váš pozemek v zastavitelných plochách? Pak je zde počítáno s umísťováním staveb. S rozdělením pozemku za účelem výstavby by pak neměl dělat stavební úřad problém.

Zkontrolujte si, zda je celý váš pozemek tvořen jednou parcelou či více parcelami a o jaký druh pozemku se jedná. Může se stát, že část pozemku je veden jako orná půda a část jako zastavěná plocha. Vhodné je druh pozemku ujednotit.

Řízení před stavebním úřadem

O rozdělení pozemku rozhoduje příslušný stavební úřad. Ještě před tím, než podáte žádost o rozdělení pozemku, můžete se zajít neformálně na stavební úřad poradit.

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku

Na stavební úřad musíte podat vyplněnou žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku. Musíte popsat, jak bude pozemek rozdělen, jaká bude výměra nových pozemků a udat důvod pro rozdělení.

Dodáte také návrh geometrického plánu. Ten nemusí zpracovat geodet. Stavební úřad nebo dotčené osoby mohou totiž podávat proti návrhu různé námitky a geometrický plán se tak může různě měnit. Svěřit v této fázi vypracování odborníkovi se proto finančně nevyplatí. Postačí, pokud si z katastru vyjedete fotografii pozemku a zakreslíte do něj červenou barvou rozdělení, okótujete jej, vyznačíte přístupy k veřejným komunikacím a pozemky označíte písmeny abecedy.

Dále budete muset dodat stanoviska dotčených orgánů, jako je např. orgán životního prostředí či orgán památkové péče.

Pokud má pozemek více vlastníků, budete muset dodat souhlas s dělením pozemku od všech ostatních spoluvlastníků. Pokud jeden z nich nesouhlasí, nebude možné pozemek rozdělit.

Vzor žádosti naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Rozhodnutí stavebního úřadu

Stavební úřad rozhoduje územním rozhodnutím, ve kterém stanoví podmínky pro rozdělení pozemků a určení nových hranic pozemků. V rozhodnutí musí být vyznačeny přístupy z veřejně přístupné pozemní komunikace ke každému pozemku zvlášť.

Pokud neexistují žádné překážky pro rozdělení pozemku, stavební úřad vám pouze sdělí svůj souhlas se žádostí.

Za vydání rozhodnutí zaplatíte správní poplatek 1 000 Kč.

Vypracování geometrického plánu

Až budete mít v ruce územní rozhodnutí, nastává čas obrátit se na geodeta. Potřebujete totiž odborně způsobilou osobu s úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností, aby vypracovala profesionální geometrický plán na dělení pozemku.

Cena za vypracování geometrického plánu se pohybuje okolo 5 000 Kč a geodetům vypracování plánu zabere alespoň týden.

Plán poté musí být v elektronické podobě odeslán katastrálnímu úřadu, který jej schválí a přiřadí pozemkům nová parcelní čísla.

Vyznačení v katastru nemovitostí

Řízení před katastrálním úřadem je finálním krokem, jak rozparcelovat pozemek. Na katastrální úřad doručíte žádost o zápis nově vzniklých pozemků do katastru nemovitostí.

K žádosti dodáte geometrický plán a územní souhlas stavebního úřadu. Pokud se u rozdělení pozemků nemění vlastník (tzn., nepřevedli jste pozemek na někoho jiného), nebudete hradit žádný správný poplatek. Jestliže jste některý z pozemků převedli na nového vlastníka, je nutné uhradit poplatek 2 000 Kč za vklad vlastnického práva.

Proč rozdělovat pozemek?

Podat žádost na stavební úřad, vypracovat geometrický plán, žádat o zápis na katastru nemovitostí a k tomu zaplatit několik tisíc korun? Proč vůbec k rozdělení pozemku přistupovat?

Jak jsme již uvedli v úvodu, důvodem může být třeba darování části pozemku dětem k výstavbě. Finančně se vám ale rozdělit pozemek vyplatí zejména tehdy, když hodláte prodávat stavební parcely. Za dva menší stavební pozemky totiž dostanete mnohem více peněz, než kdybyste prodali velký pozemek v kuse.

4/5 - hodnocení čtenářů