Řízení před soudy se mohou táhnout. Účastníci řízení způsobují průtahy, a pokud s rozsudkem nesouhlasí, podají odvolání. Co když je ale potřeba vyřešit situaci ihned, neboť později již výkon soudního rozhodnutí pozbude smyslu? Co když si případ žádá okamžitou akci, která upraví vztahy mezi účastníky řízení? Zvláště ve složitých sporech o výživné se jeden rodič může snadno dostat do finančních problémů. Řešením je tzv. předběžné opatření. O co se jedná? Jak lze podat návrh na vydání předběžného rozhodnutí? A jakou možnost má protistrana, aby se proti předběžnému opatření bránila, pokud bylo nařízeno bezdůvodně?

K čemu slouží předběžné opatření?

Předběžné opatření je právní institut, který může nařídit předseda senátu (či samosoudce) buď před zahájením soudního řízení, nebo v jeho průběhu. Musí k tomu mít jeden z následujících důvodů:

  • Je potřeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků.
  • Je zde obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl omezen.

Předběžným opatřením se nařizuje povinnému, aby splnil nějakou povinnost. Může mu být nařízeno např., aby složil peněžitou částku či věc do úschovy u soudu, nenakládal s určitými věcmi či právy nebo něco vykonal, něčeho se zdržel či něco snášel.

Povinnost někomu jinému než účastníkovi řízení lze uložit pouze tehdy, pokud to po něm lze spravedlivě žádat.

Předběžné opatření se může použít v kterémkoliv typu sporu, např. opatření týkající se nemovitosti. Nicméně, jde o prostředek, který soudy nařizují pouze výjimečně, tam kde navrhovateli opatření hrozí nějaká závažná újma. Jde zejména o spory o výživné, spory o výchovu dětí či o pracovněprávní spory, kdy zaměstnanci není poskytována odměna. Specifické je předběžné opatření ve věci domácího násilí a ve věcech péče o děti.

Předběžné řízení se nařizuje usnesením. Je vykonatelné vyhlášením, popř. doručením účastníkovi, který se jím musí řídit. Jde-li o předběžné opatření ve věcech péče o dítě a ve věcech domácího násilí, je vykonatelné již svým vydáním.

Soud rozhoduje do sedmi dnů od podání návrhu na vydání předběžného opatření. Ve věcech domácího násilí do 48 hodin a ve věcech, které se týkají nezletilých dětí do jednoho dne.

Předběžné opatření upravuje občanský soudní řád (OSŘ) v § 74 a násl. Tento institut lze ale nalézt i ve správním a trestním právu.

Návrh na vydání předběžného rozhodnutí

V některých případech může vydat předběžné opatření i sám soud, v drtivé většině tak však učiní pouze na návrh (budoucího) účastníka řízení. Kdy požádat o předběžné opatření? Vždy když musíte nutně upravit s protistranou své vztahy, nebo pokud se obáváte, že protistrana aktivně pracuje na tom, aby vám znemožnila dosáhnout cíle, i když ze soudního řízení vyjdete vítězně. Například pokud jste se dostali do finanční nouze, protože vám otec vašich dětí odmítl zaplatit výživné, podejte předběžné opatření před rozvodem.

Návrh musí obsahovat obecné náležitosti podání. Musí z něj být patrno, kdo jej podává, kterému soudu je určeno, které věci se týká, a čeho se domáháte.

Dále musíte uvést jména, příjmení a adresy účastníků, popř. firmu či název a sídlo právnické osoby, případně identifikační údaje zástupců účastníků. V případě podnikatelů musíte uvést IČO. Musíte vylíčit skutečnosti, proč má být předběžné opatření nařízeno (proč je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo proč je zde obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen). Musíte tyto skutečnosti odůvodnit a musíte přesně uvést, jakého předběžného opatření se domáháte.

K návrhu na předběžné opatření je potřeba přiložit všechny listiny a důkazy, které soud bude potřebovat k tomu, aby rozhodl.

Poplatky a jistota

Návrh musíte podat k soudu, který bude rozhodovat o samotném sporu. Budete muset zaplatit soudní poplatek 1 000 Kč.

V případě předběžného opatření má protistrana ztíženou možnost se bránit. Aby se předešlo tomu, že bude tento právní institut zneužit, případně že bude povinnému způsobena škoda, musí navrhovat složit jistotu.

V běžných sporech se jedná o 10 000 Kč, ve sporech mezi podnikateli o 50 000 Kč. Pokud žádná škoda nenastane, jistota se navrhovateli vrátí. Jistotu nemusí skládat navrhovatel, pokud se jedná o zajištění výživného, pracovní věci, náhradu újmy na zdraví, případ, kdy navrhovatel může být osvobozen od soudních poplatků, nebo pokud hrozí nebezpečí z prodlení a újma navrhovateli a navrhovatel nemohl bez své viny složit.

Kdy předběžné opatření zaniká?

Pokud je předběžné opatření podáváno před započetím samotného řízení ve věci, musí v soudem stanovené lhůtě navrhovatel podat návrh na zahájení tohoto řízení. Jestliže jej nepodá, předběžné opatření zanikne.

Předběžné opatření může být stanoveno na dobu určitou. Soud jej však může i prodloužit, pokud důvody k jeho nařízení trvají.

Opatření zanikne, pokud nebude vyhověno navrhovateli v samotném řízení. Zanikne také, pokud byl navrhovatel úspěšný a rozhodnutí soudu je vykonatelné.

Soud jej zruší i v případě, že zaniknou důvody, kvůli kterým bylo nařízeno.

Jak se bránit proti předběžnému opatření

Předběžné opatření je efektivní zbraní v rukou navrhovatele (žalobce). Soud jeho nařízení nemusí odůvodnit, pokud se ztotožní s argumentací navrhovatele.

Účastník řízení, proti kterému opatření směřuje (povinný) proti němu může podat jediný opravný prostředek – odvolání. V něm musí ale uvést skutečnosti, které podle něj neodůvodňují vydání usnesení o nařízení opatření. Musí si prostudovat soudní spis a vyjádřit se k argumentům navrhovatele.

K podání odvolání má povinný lhůtu 15 dnů. Vykonatelnost předběžného opatření se však podáním odvolání neodkládá.

Zvláštní typy předběžných opatření

Předběžné opatření ve věcech péče o dítě

V případě, že se děti ocitnout bez péče, nebo jsou v situaci, která ohrožuje jejich vývoj, zdraví či život, může soud nařídit předběžné opatření i bez návrhu. Nařídit může například odebrání dítěte z prostředí, které jej ohrožuje a umístit jej jinam. Toto předběžné opatření stanovuje maximálně na jeden měsíc, ve kterém by se měl snažit o vyřešení případu. Předběžné opatření však může prodloužit až na půl roku. V řízení figurují zákonní zástupci dítěte, orgány sociálně právní ochrany dítěte, opatrovníci a případně policie.

Předběžné opatření ve věcech domácího násilí

Opatření lze nařídil pouze na návrh osoby, která žije ve společném obydlí s někým, kdo vážně ohrožuje její život, zdraví, svobodu či lidskou důstojnost. V předběžném opatření může být uloženo například, aby povinný opustil společné obydlí, nezdržoval se v okolí obydlí, zdržel se kontaktu s navrhovatelem a zdržel se jakéhokoliv obtěžování či sledování navrhovatele.

Povinný je ve spolupráci s policií vykázán ze společného obydlí. Může si vzít věci osobní potřeby, cennosti, doklady, věci nezbytné k výkonu povolání či podnikání.

V případě porušení předběžného opatření hrozí povinnému pokuta do výše 100 000 Kč, která může být ukládána opakovaně. Maximálně může tuto předběžné opatření trvat jeden rok. Do té doby musí navrhovatel vyřešit svou situaci.

5/5 - hodnocení čtenářů