Zatímco v některých případech je právní zastoupení řidičů nezbytné, někdy nám může spíše uškodit. V článku naleznete přehled zásadních institutů práva silniční dopravy a základní rady, v jakých případech se vyplatí investovat do právníka.

Větší či menší dopravní přestupek spáchali zřejmě všichni aktivní řidiči. Často se jedná pouze o drobné provinění, kterého si nemusí všimnout ani řidič, ani žádná zákonná autorita. Pokud však je přestupek zaregistrován policistou či nějakým z množství automatických systémů, je dobré se mít na pozoru.

Přestupkové řízení

Řízení, v němž je zkoumáno, zda se přestupek stal, se nazývá přestupkové řízení. Toto řízení je zahájeno doručením písemného oznámení podezřelému ze spáchání přestupku, případně ústním vyhlášením. Přestupkové řízení je formalizovaný zákonem přesně upravený procesní postup správních orgánů, jehož výsledkem je rozhodnutí o přestupku.

Sankce

Sankce, které za spáchání dopravního přestupku hrozí, jsou definovány zákonem, nicméně mohou být velmi variabilní. Nejčastěji nás čeká finanční pokuta, avšak nezřídka utrpí rovněž náš bodový kredit. V krajním případě může být hříšníkovi odebrán řidičský průkaz a udělen zákaz řízení.

Příkaz na místě

V případě, že se jedná o méně závažný přestupek, lze jej vyřešit tzv. příkazem na místě. Jedná se o značně zjednodušené řízení, v rámci kterého lze uložit pokutu – jiné typy sankcí není možné tímto postupem udělit. Příkaz na místě od 01.07.2017 nahradil do té doby praktikované blokové řízení a v něm udělovanou blokovou pokutu. Právě v oblasti dopravy je institut příkazu na místě využíván hojně, a to hlavně ve vztahu k drobným dopravním přestupkům spáchaným před zraky strážníků.

Nespornou výhodou je, že se jedná o velmi rychlé a administrativně nenáročné řešení. Aby byl pachatel přestupku motivován příkaz na místě akceptovat, jsou udělované sankce násobně nižší, nežli v případném správním řízení. Nevýhodou je, že se řidič dobrovolně vzdává možnosti se proti udělené pokutě bránit.

Jestliže si tedy nejste jisti, že jste pokutováni oprávněně, příkaz na místě neakceptujte. Bez vašeho výslovného souhlasu nelze přestupek takto projednat, věc je postoupena do správního řízení a vám zůstanou zachována veškerá s tím spojená procesní práva.

Bodový systém

Od července roku 2006 byl v České republice zaveden bodový systém, který je spravován Ministerstvem dopravy. Jeho podstata spočívá v tom, že každý řidič má k dispozici 12 bodů. Za spáchání určitých přestupku se z tohoto bodového konta odečítá zákonem stanovený počet bodů. Kdo dosáhne nuly a takzvaně se „vyboduje“, musí odevzdat řidičský průkaz, a to minimálně na dobu jednoho roku.

Toto bodování je záludné v tom, že se řidiči o stržení bodů ani nemusí dozvědět. Přestože řidič zaplatí na místě pokutu a vše považuje za uzavřené, může ho čekat nemilé překvapení v podobě zásahu do bodového konta. I přesto, že vás strážník ubezpečuje, že za přestupek vám žádné body nehrozí, je vhodné stav bodového konta pravidelně ověřovat. Lze tak učinit na libovolném CzechPointu.

Jak se bránit

Chování bezprostředně poté, co je řidič ze spáchání dopravní přestupku obviněn, často předurčí, jaká sankce mu bude udělena. Z tohoto důvodu je nutné důkladně zvážit veškeré naše kroky – správně zvolený postup může výrazně zmírnit důsledky a dopady ukládaných sankcí.

Bez nadsázky se dá říci, že všichni účastníci silničního provozu se vystavují riziku, že se stanou účastníky dopravní nehody. Za určitých okolností může být zavinění dopravní nehody posuzováno jako trestný čin, kde jsou již sankce ve srovnání s přestupkovým řízením daleko závažnější. Právo silniční dopravy je v tomto směru neúprosné. V takových případech je právní zastoupení řidičů takřka nezbytné.

Advokát může pomoci nejen v rámci přestupkového řízení, ale rovněž sepsáním dopravní smlouvy a podobně. Cena za právní zastoupení se liší s ohledem na povahu a náročnost projednávané věci. Rozhodně nelze doporučit, aby si člověk najímal specialistu automaticky na jakýkoliv spáchaný přestupek. Vždy je nutné zvážit, zda pro nás bude mít správní řízení smysl. Mnohdy je účelnější zaplatit pokutu přímo na místě a vyhnout se tak riziku vyšší sankce ve správním řízení (na administrativní náročnost nehledě).

Zjednodušeně lze říci, že v případě, kdy jste si svého provinění dobře vědomi, je bezpředmětné podstupovat zdlouhavé správní řízení. Pokud naopak máte o postupu strážníka či policisty pochybnosti, nic nepodepisujte a případ předejte odborníkům.

Na internetu lze nalézt velké množství společností se zaměřením na právní zastoupení řidičů. Mnohé z nich se však pohybují na hranici zákona a výběr vhodného specialisty tak není radno podceňovat.

3.7/5 - hodnocení čtenářů