Příkaz na místě

příkaz na místě

Snad každý z nás někdy drobně překročil zákon. Často, i když samozřejmě ne vždy, se tak děje v dopravě. Jedeme větší než povolenou rychlostí, zaparkujeme na chodníku před vjezdem apod. Pokud nás při tom nachytá policista, může nám uložit příkaz na místě. O co se jedná?

Jak se řeší přestupky?

Pokud je zjištěn přestupek, řeší se ve správním řízení. Poté, co obdrží oznámení, a pokud věc nelze odložit, zahájí správní orgán řízení. Po zahájení řízení může nařídit ústní jednání, provádí dokazování, a pokud shledá odpovědnost pachatele za přestupek, uloží mu správní trest. Pravomocné rozhodnutí je pak zavedeno do evidence přestupků.

V některých případech může správní orgán provést zkrácené řízení a vyřešit věc příkazem. Pokud vás přichytí při činu, může vám za určitých podmínek uložit příkaz na místě. Dříve příkaz na místě označoval jako blokové řízení a uložený finanční trest jako bloková pokuta. Dnes je z blokové pokuty tzv. příkazový blok.

Řešení přestupku příkazem na místě má velké výhody. Řízení je rychlejší, hospodárnější a efektivnější, nejen pro stát ale i pro pachatele, který je navíc motivován k přijetí příkazu na místě nižšími pokutami než při běžném řízení. K potrestání pachatele dochází hned po spáchání přestupku, což posiluje výchovnou a preventivní funkci správního trestu.

Podmínky pro uložení příkazu na místě

Obecně nelze příkazem rozhodnout, pokud se jedná o řízení zahájené se souhlasem postiženého. V příkazu nelze rozhodovat o nároku na náhradu škody nebo o nároku na vydání bezdůvodného obohacení. Nelze také ukládat osobám s omezenou svéprávností. Naopak mladistvím může být příkaz na místě uložen.

Přestupek může být řešen příkazem na místě pouze, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky:

  • K vyřešení přestupku nestačí domluva. Vyřízení přestupku domluvou neformální způsob, jak vyřešit přestupek, aniž by muselo být zahájeno přestupkovém řízení.
  • Obviněný s příkazem na místě souhlasí.

Obviněný musí vyslovit souhlas:

  • se zjištěným stavem věci,
  • s právní kvalifikací skutku,
  • s uložením pokuty,
  • s výší pokuty,
  • s vydáním příkazového bloku.

Pokud s některou touto věcí nesouhlasí, bude muset být přestupek projednán v nezkráceném správním řízení.

Správní tresty ukládané příkazem na místě

Napomenutí

Napomenutí je správní trest nepeněžitý, při kterém správní orgán důrazně upozorní pachatele přestupku na jeho nevhodné chování. Napomenutí musí splňovat znaky rozhodnutí, s tím, že odůvodnění se nahrazuje vlastnoručně podepsaným prohlášením pachatele, že s jeho uložením souhlasí. Při příkazu na místě nelze napomenutí uložit mladistvému.

Pokuta

Mnohem častěji končí příkaz na místě uložením pokuty. Obviněný pak obdrží příkazový blok. V okamžiku, kdy ho obviněný podepíše, se z příkazového bloku stává pravomocné a vykonatelné rozhodnutí. Uvedou se v něm identifikační údaje obviněného, popis skutku, právní kvalifikace, výše pokuty, podpis obviněného a oprávněné úřední osoby, datum a místo vydání a poučení obviněného, že příkazový blok se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

Pokuta uložená příkazem na místě se může vyšplhat maximálně do výše 10 000 Kč, u mladistvého může být pokuta maximálně 2 500 Kč (pokud by podnikal, platí pokuta vyšší).

Zaplatit lze pokutu přímo na místě a to vždy v českých korunách. Pokud u sebe nemáte hotovost ani platební karty, bude vám vydán příkazový blok na peněžitou povinnost na místě nezaplacenou. V něm bude uvedeno, jak a kde máte zaplatit a jaké by byly následky nezaplacení pokuty na místě nezaplacené.

Pokutu příkazem na místě mohou ukládat pouze zákonem vyjmenované subjekty (nejčastěji půjde o orgány Policie České republiky).

Obrana proti příkazu na místě

Podmínkou vydání příkazu na místě je souhlas pachatele. To znamená, že akceptuje uložení správního trestu, a nemá proč se proti příkazu na místě odvolat. Proto nelze podat odvolání ani žalobu ve správním soudnictví jako u jiných správních řízení.

Příkaz na místě lze však podrobit přezkumnému řízení a to ve lhůtě šesti měsíců od nabytí právní moci.  Na přezkumné řízení však není právní nárok. To znamená, že je pouze na správním orgánu, zda jej zahájí.

Co dělat, když mně má být uložen příkaz na místě?

Aby vám mohl být uložen příkaz na místě, musíte s ním v prvé řadě souhlasit. Jde sice o rychlé a levnější řešení, než kdybyste se měli podrobit správnímu řízení, nicméně podpisem příkazového bloku se vzdáváte mnoha svých procesních práv. Pokud tedy nesouhlasíte s tím, že jste odpovědní za přestupek, nebo nesouhlasíte s výší pokuty, příkaz na místě nepodepisujte.

4.7/5 - hodnocení čtenářů