Možná jste se už někdy dostali do situace, kdy jste potřebovali přeložit právní text do cizího jazyka. Pokud jste zrovna měli štěstí, vystačili jste si s běžnou slovní zásobou s občasným nahlédnutím do slovníku. Mnohem častější jsou však případy, kdy si právní text žádá mnohem víc než jen doslovný překlad na bázi slovní zásoby, jež je sice pro běžnou komunikaci dostačující, nicméně málokdy pokryje zvýšené nároky, jež si žádá překlad právního textu.

Slovní zásoba u právních překladů

Kamenem úrazu pro právní překlady není jen jiná slovní zásoba zahrnující odbornou terminologii a fráze, ale je i znalost daného oboru, co se týče jeho fungování. Obecně totiž platí, že v překladu nejde pouze o to, otrocky přeložit slovo od slova, ale zároveň zachytit co nejpřesněji význam toho, co chtěl autor původním textem sdělit. To právě v případě právních textů může být trochu oříšek.

Ačkoli v běžném, neprávním, překladu lze text překládat volně dle jeho smyslu relativně bez potíží, v právních textech lze takový postup využít pouze velmi omezeně a s velkou dávkou opatrnosti. V právním textu totiž často závisí na každém jednotlivém slově, jež bylo z konkrétního důvodu použito jedním a nikoli jiným způsobem.

Jazykový překlad

Co se týče jazykového překladu, není jistě třeba příliš vysvětlovat, že právo je o slovech, přičemž je mnohdy nelze užívat jen tak dle nálady nebo počasí, ale pouze konkrétním způsobem.

Typickým příkladem jsou tzv. legální definice, kdy určité pojmy mají zákonem vymezený obsah a použijeme-li je kupříkladu ve smlouvě, je zřejmé, že tím myslíme právě slovo s konkrétně vymezeným významem. Je nezbytné, aby v rámci právního jednání nebylo pochyb o jeho obsahu, jenž bývá vyjádřen právě slovy. V případě překladů pak toto platí dvojnásob, neboť jazykově nepřesný překlad může být příčinou třeba jen drobného nedorozumění, ale rovněž může vyústit ve spor smluvních stran, kdy jedna strana měla o charakteru plnění, k němuž se smluvně zavázala, zcela jinou představu než strana druhá, a to právě v důsledku nepřesného překladu.

Právní překlady vyžadují fungování právního řádu

Krom dostatečné slovní zásoby je neméně důležitá i znalost fungování právního řádu státu, do jehož jazyka je text překládán. Především proto, že v rámci právních řádů jednotlivých států různé právní instituty fungují odlišným způsobem, popř. se v konkrétním právním řádu vůbec nemusí vyskytovat. Ačkoli se nám tedy může zdát, že jazykový překlad daného slova je z gramatického hlediska zcela v pořádku, rodilý mluvčí si pod ním v závislosti na vlastním právním vědomí představí něco zcela jiného, než jsme měli v úmyslu a překlad pak neplní svou funkci. Překladatel tedy musí mít vždy na mysli i to, jak překladu bude rozumět osoba, jíž je překlad určen.

Jeden konkrétní příklad

Takže máte před sebou licenční smlouvu v češtině, jež má být uzavřena mezi Vaším českým klientem a jeho obchodním partnerem z USA a je potřeba vytvořit její anglickou verzi. Pokud jste právník znalý dané problematiky a ovládáte angličtinu včetně specifik angličtiny právnické, pak právní překlad můžete zvládnout sami. Další možností je pak svěřit překlad někomu jinému.

Je však potřeba mít na vědomí, že zdatný lingvista, který o právu a jeho fungování nemá ani tušení, nedokáže vyprodukovat kvalitní překlad právního textu, jenž bude přesný a srozumitelný. Opačně bohužel zase často platí, že právník zpravidla není jazykově nadaný do té míry, aby dokázal postihnout veškeré jazykové nuance tak, aby si originální text a jeho překlad skutečně odpovídaly.

Právní překlad od specialistů

Takže co si počít pokud překlad vlastními silami nepřichází v úvahu a po ruce není nikdo schopný? Jednoduše se můžete obrátit na specializované překladatelské agentury, které se zaměřují právě na právní překlady odborných textů s vědomím toho, že tyto překlady mají svá specifika. Tyto agentury Vám vyhotoví překlad relativně rychle a ušetří Váš čas i nervy.

Ano, na rozdíl od překladu svépomocí za to budete muset zaplatit, ale v případě, kdy Vám kvalitní překlad pomůže předejít možnému sporu pramenícímu ze špatného překladu, se taková investice jistě vyplatí.

Kdy se však bez profesionálního překladatele neobejdete, jsou úředně ověřené překlady (např. překlady listin, jež mají být podkladem pro jednání a rozhodování soudu) a soudní překlady vyžadované státními orgány pro úřední úkony (např. překlad rodného listu zahraniční fyzické osoby, jenž je nezbytný k vydání výpisu z českého rejstříku trestů). Oba typy překladů osvědčují, že se překlad doslovně shoduje s originálem.

 

Přečtěte si také článek o nutnostech překladu výpisu z rejstříku trestů.

Jak se vám článek líbil?