Advokacie je prestižní zaměstnání. Advokát má různá oprávnění. Jeho základní právo je vykonávat právní služby za úplatu a požadovat za ně zálohu. Zákon o advokacii, a předpisy České advokátní komory (ČAK), jako je např. etický kodex, však stanové také povinnosti advokáta. Jednak existují obecné povinnosti, jednak povinnosti vůči klientovi a vůči ČAK.

Obecné povinnosti advokáta

Advokát musí dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže, nesmí snižovat důstojnost advokátního stavu.

Na území České republiky musí mít advokát sídlo. Při výkonu advokacie musí používat označení advokát.

Musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb klientům.

Nosit stavovský oděv je advokát povinen v trestním řízení a v řízeních před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem.

Advokát musí přijmout klienta, kterému byl ustanoven nebo určen Advokátní Komorou k poskytnutí právní porady nebo právní služby.

Advokát má povinnost vést dokumentaci o poskytování právních služeb. S tím souvisí i povinnost archivace a skartace advokátních spisů.

Pokud advokátovi něco brání ve výkonu advokacie, musí do jednoho měsíce ustanovit jiného advokáta svým zástupcem. Má o tom povinnost informovat písemně své klienty.

Musí pro své advokátní koncipienty vytvořit pracovní podmínky, které jim umožní, aby se připravovali na výkon advokacie.

Povinnosti advokáta vůči České advokátní komoře

Advokát musí platit příspěvky na činnosti ČAK a odvody do sociálního fondu ČAK, případně další příspěvky.

Advokát má vůči ČAK oznamovací povinnost, aby ho ČAK mohla vést v seznamu advokátů.

Advokáti má povinnost řešit své před nejprve ve smírčím řízení před orgány ČAK, teprve pak se mohou obrátit na soud.

Advokáti mají povinnost také poskytnout právní služby klientům, které jim určí Komora.

Povinnosti advokáta vůči klientovi

Povinnost chránit zájmy klienta

Na prvním místě stojí povinnost chránit klienta a prosazovat jeho práva a oprávněné zájmy. Advokát se musí řídit jeho pokyny, pokud nejsou proti právu. Musí klientovi sdělit, jak postupuje při vyřizování jeho věci a poskytovat mu včas informace, aby se klient mohl rozhodnout, jak bude dále ve věci postupovat apod.

Povinnost odmítnout klienta

Povinnost odmítnout právní služby má advokát, pokud v téže věci pomoc poskytuje protistraně buď on sám, nebo advokát, se kterým vykonává advokacii společně, nebo u kterého je zaměstnaný.

Klienta dále musí odmítnout, pokud se projednávané věci účastní sám nebo osoba blízká nebo má na věci sám či osoba jemu blízká zájem, který je v rozporu se zájmy klienta.

Také nesmí přijmout nového klienta, pokud má informace o jiném klientovi, současném i bývalém, které by mohly neoprávněně zvýhodnit nového klienta.

Vypovězení smlouvy s klientem

Pokud advokát zjistí, že měl povinnost odmítnout klienta, až dodatečně, musí s ním vypovědět smlouvu, popř. požádat o zrušení svého ustanovení či o určení jiného advokáta.

Zatímco klient, může vypovědět smlouvu advokátovi kdykoliv, advokát může jednostranně smlouvu s klientem zrušit jen podle zákona. Advokát je oprávněn ji vypovědět, pokud dojde k narušení důvěry mezi ním a klientem, neposkytuje-li klient potřebnou součinnost nebo pokud trvá na tom, aby advokát plnil jeho pokyny, které jsou v rozporu se zákonem nebo předpisem ČAK. Dále má právo vypovědět smlouvu, pokud mu klient nesloží zálohu.

V případě, že je smlouva vypovězena, musí advokát po dobu 15 dnů učinit všechny neodkladné úkony, tak, aby klient neutrpěl újmu na svých právech a zájmech.

Povinnost mlčenlivosti

O všem co se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, musí advokát zachovat mlčenlivost. Té ho může zprostit pouze klient nebo jeho právní zástupce po smrti či zániku klienta. Pokud by bylo zřejmé, že klient tak činí pod nátlakem nebo v tísni, musí advokát zachovat mlčenlivost i nadále.

Z povinnosti mlčenlivosti existují výjimky například v řízení před soudem, které vede advokát proti klientovi apod.

Odpovědnost za škodu

Advokát je odpovědný za újmu, kterou způsobil klientovi při výkonu advokacie nebo v souvislosti s ním. Zprostit se jí může, pokud prokáže, že nemohlo být újmě zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm požadovat. S odpovědností za škodu souvisí povinnosti advokáta ohledně pojištění.

5/5 - hodnocení čtenářů