Popření otcovství

popření otcovství

Kdo je otcem dítěte? Zdánlivě jednoduchá otázka. Přece ten, kdo dítě zplodil. Jenže biologické otcovství se vždycky nemusí shodovat s otcovstvím právním. Tak se může stát, že i když muž nemá s dítětem žádné společné geny, bude podle českého právního řádu za otce považován. Musí dojít k popření otcovství, aby přestal být v očích práva rodičem.

Jak se podle práva určí otec dítěte?

Občanský zákoník stanoví pravidla, jak se otec dítě určuje. Jde o takzvané domněnky otcovství.

Pokud je žena vdaná, je otcem jejího dítěte její manžel. A to, i když se dítě narodí do 300 dnů po rozvodu.

Za otce se považuje i muž, který dal souhlas k umělému oplodnění matky.

V případě, že žena vdaná není, vzniká otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

V poslední řadě, pokud k určení otcovství nedošlo jiným způsobem, může uznání otcovství určit soud. Žaloba na určení otcovství se podává u okresního soudu podle místa bydliště dítěte.

Když muž zjistí, že není otcem dítěte

Domněnky otcovství vždycky nemusí korespondovat s realitou. Jenže i když si muž nechá udělat test otcovství a ví, že dítě není biologicky jeho, nadále zůstane otcem v očích práva. Má tak za dítě rodičovskou zodpovědnost, musí platit výživné atd.

Aby přestal muž být právně otcem, musí dojít k popření otcovství.

Popření otcovství v manželství

Popření otcovství manželem

Muž má právo popřít otcovství k dítěti své manželky, pokud zjistí, že není jeho. Nicméně, zákon zohledňuje i zájem dítěte, proto rozhodnutí muže omezuje lhůtami.

Pokud muž zjistí, fakta, ze kterých může usoudit, že dítě není jeho (řekne mu to sama manželka, provalí se nevěra atd.) má šest měsíců na to, aby své otcovství popřel.

U dítěte, které je starší šesti let, už popřít otcovství nejde. Jde o ochranu dítěte a jeho vazeb, které k rodičům má již vytvořeno.

U dítěte, které je narozené mezi 160. dnem od uzavření manželství a 300. dnem po rozvodu, může muž popřít otcovství, jen pokud je vyloučeno, že by byl otcem. To v praxi znamená, že bude mít důkaz, že otcem je někdo jiný. Půjde většinou o genetický test otcovství.

U dítěte, které bylo počato před manželstvím, tedy se narodilo před 160. dnem od uzavření manželství, nemusí muž žádný důkaz mít. To by neplatilo, pokud by věděl při uzavření manželství, že jeho nastávající je těhotná, nebo pokud by s ní souložil před uzavřením manželství.

Muž nemůže popřít otcovství, pokud dal souhlas, aby jeho manželka podstoupila umělé oplodnění, ze kterého se potom dítě narodilo.

Popření otcovství matkou

Právo popřít otcovství svého manžela ke svému dítěti má i matka. Ona sama jistě ví, zda je její manžel skutečně otcem. Zákon jí proto poskytuje pouze krátkou lhůtu šesti měsíců od narození dítěte k tomu, aby popření otcovství provedla.

Popření otcovství po rozvodu

Občanský zákoník upravuje specifickou situaci, kdy se dítě narodí poté, co je zahájeno rozvodové řízení do 300 dnů po rozvodu. V takovém případě je automaticky považován za otce manžel matky.

Poté co je manželství rozvedeno, mohou ale bývalý manžel, matka dítěte a muž, který tvrdí, že je otcem dítěte učinit společné prohlášení před soudem. Pak se má za to, že otcem je muž, který otcovství tvrdí. Bývalý manžel tak nemusí podávat žalobu na popření otcovství a dokazovat, že otcem není.

Zákon toto prohlášení omezuje na lhůtu jednoho roku od narození dítěte.

Popření otcovství určené souhlasným prohlášením rodičů

Otcovství, které bylo určeno na základě souhlasného prohlášení rodičů, může muž nebo matka popřít do šesti měsíců od souhlasného prohlášení. Dítěti ale nesmí být více než šest let.

Souhlasné prohlášení rodičů lze učinit ještě před narozením dítěte, v takovém případě se lhůta prodlužuje až na šest měsíců od porodu. Muž ale nemusí na porod čekat, je možné i popření otcovství před narozením dítěte

V situaci, kdy je popření otcovství ve zřejmém zájmu dítěte a musí být chráněna lidská práva, může soud rozhodnout o popření otcovství bez návrhu. Tato pravidla mají zabránit obcházení zákona, např. v případech mezinárodní adopce.

Prominutí lhůt

Soud může prominout uplynutí lhůt. Jedná se ale jen o situace, kdy to vyžaduje zájem dítěte nebo veřejný pořádek.

Řízení o popření otcovství

K popření otcovství dochází vždy před soudem. Nemůže tedy například dojít k popření otcovství souhlasným prohlášení před matrikou, ačkoliv tak bylo otcovství určeno.

Nejprve musí být podána žaloba na popření otcovství. Ten, kdo popření navrhuje, ji podá proti druhému rodiči i proti dítěti, ke kterému má být otcovství popřeno. Soud dítěti pro řízení stanoví opatrovníka.

Žaloba na popření musí obsahovat:

  • označení soudu,
  • identifikaci účastníků řízení,
  • výrok, kterého se žalobce domáhá,
  • vylíčení skutečností,
  • navržení důkazů,
  • podpis žalobce,
  • datum podání.

Žalobce by měl připojit relevantní důkazy. Například svůj oddací list, rodný list dítěte, genetický test otcovství apod. Žalobce také musí uhradit soudní poplatek ve výši 2 000 Kč.

Soud pak bude zkoumat skutkový stav. Vyslechne účastníky a většinou si vyžádá, aby mu žalobce doložil genetický test otcovství, který vypracoval soudní znalec. Nakonec soud rozhodne, o tom, zda je otcovství popřeno nebo nikoliv.

4.8/5 - hodnocení čtenářů