Od 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, který ruší původní úpravu a zavádí jisté novinky. Tou nejvýraznější je opuštění principu jediného státního občanství. V souladu se současnými trendy je tak nově umožněná existence dvojího či vícerého občanství jedné osoby.

Způsoby nabývání státního občanství

Zákon v § 3 taxativně vyjmenovává jednotlivé způsoby nabývání státního občanství České republiky, a to:

a) narozením,

b) určením otcovství,

c) osvojením,

d) nalezením na území České republiky,

e) udělením,

f) prohlášením, nebo

g) v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče (dále jen „náhradní péče“).

Nabytí státního občanství narozením

Ač zákon přináší jisté novinky, v nabývání státního občanství narozením se nic nezměnilo. Stále je rozhodující zásada ius sanguinis, a tedy pro nabytí českého občanství je podstatné, zda v době narození je alespoň jeden z rodičů českým státním občanem. Není tedy rozhodné, zda se dítě narodilo na území ČR či v zahraničí. Postačí přitom, aby rodič byl občanem ČR v den narození dítěte, pozdější případné pozbytí či vzdání se občanství nehraje roli. Nabytí občanství nebrání ani skutečnost, že by dítě nabylo zároveň občanství jiného státu v důsledku aplikace zásady ius soli, čili dle místa narození.

České státní občanství získává rovněž dítě narozené na území ČR, jestliže jsou oba jeho rodiče bezdomovci a alespoň jeden z nich má na území v ČR povolen pobyt na dobu delší 90 dnů.

V textu zákona se s výrazem „bezdomovec“ setkáváme hned několikrát a jakkoli to může v běžném jazyce vyvolávat různé asociace, v rámci textu zákona se jedná o osobu bez jakéhokoli státního občanství, ať už českého či občanství jiného státu, tzv. apatridu.

Nabytí státního občanství určením otcovství

Dítě narozené bezdomovkyni nebo matce, která není občankou ČR, nabývá české státní občanství dnem právní moci rozsudku soudu o určení otcovství muže, jenž je českým státním občanem. K nabytí občanství v tomto případě dochází automaticky přímo ze zákona, přičemž dle důvodové zprávy hlavním argumentem pro takovou úpravu je skutečnost, že rozhodnutí soudu by mělo být dostatečnou garancí toho, že dotyčný muž je skutečným otcem dítěte.

Nabytí státního občanství osvojením

Rovněž v důsledku osvojení dítěte českým státním občanem lze nabýt české státní občanství. Nezáleží přitom, zda se jedná o osvojení zrušitelné či nezrušitelné. V případě zrušitelného osvojení není udělení státního občanství vázáno na trvání osvojení. Pro získání občanství je rozhodný opět den právní moci rozhodnutí českého soudu o osvojení. Rozhodoval-li o osvojení soud v zahraničí, nastávají zmíněné účinky až v případě, že český soud takové rozhodnutí uzná.

Nabytí státního občanství nalezením

České státní občanství nabývá i dítě mladší 3 let nalezené na území ČR, pakliže se nepodaří zjistit jeho totožnost a jestliže do 6 měsíců od nalezení nevyjde najevo, že by bylo občanem jiného státu. Do ustanovení nově přibyla věková hranice, ačkoli důvodová zpráva připouští, že určit najisto přesný věk dítěte takto nízkého věku může být problematické.

Nabytí státního občanství udělením

Na rozdíl od předchozích způsobů, kdy osoba nabývá státní občanství odvozeně od jiné osoby, v případě udělování státního občanství se žadatel domáhá nabytí občanství v důsledku rozhodnutí státního orgánu. Co se týče jednotlivých podmínek pro udělení státního občanství, zákon taxativně stanoví, jaká kritéria je nutné splnit, aby mohlo být státní občanství uděleno.

  1. Délka trvalého pobytu. První podmínkou je požadavek trvalého pobytu na území ČR, který vychází z premisy, že jen u osoby dlouhodobě legálně pobývající v ČR má význam uvažovat o udělení státního občanství. Doba trvalého pobytu je stanovena obecně na 5 let, v případě občanů EU na 3 roky. Jestliže doba trvalého pobytu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let. Pobyt na území ČR by přitom měl být nepřetržitý.
  2. Nepřetržitost trvalého pobytu. Dále je požadováno, aby žadatel prokázal, že se alespoň polovinu stanovené doby zdržoval na území ČR a jeho nepřítomnost nepřesáhla 2 měsíce v kuse, popř. 6 měsíců, jsou-li pro to dány vážné důvody.
  3. Bezúhonnost. Nutné je rovněž, aby žadatel starší 15 let nebyl pravomocně odsouzen českým ani cizím soudem pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu či za úmyslný trestný čin, přičemž v takovém případě je druh či výše uloženého trest irelevantní. Podmínka je splněna, jestliže se na žadatele hledí, jako by nebyl odsouzen.
  4. Žadatel musí prokázat znalost českého jazyka, znalost českého ústavního systému, kulturně-společenských, historických a zeměpisných reálií ČR.  Výjimkou jsou osoby, které doloží, že absolvovaly po dobu alespoň 3 let výuku na základní, střední či vysoké škole, kde výuka probíhala převážně v češtině, dále pak osoby mladší 15 let, straší 65 let a osoby zdravotně postižené, jimž postižení znemožňuje se jazyk naučit.
  5. Dodržování právního řádu ČR. Občanství lze udělit žadateli, který v období 3 let před podáním žádosti závažným způsobem neporušil právní předpisy ČR.
  6. Zdroje a výše příjmů. Žadatel starší 18 let musí za 3 roky předcházející podání žádosti doložit původ a výši svých příjmů
  7. Rovněž musí žadatel prokázat, že po dobu 3 let před podáním žádosti nebyl osobou závislou na dávkách poskytovaných ze systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi, pokud se nejedná o osobu, která je vyloučena z výkonu výdělečné činnosti z důvodu svého zdravotního stavu, připravuje se na budoucí povolání nebo čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou, nebo soustavně pečuje o jinou osobu, která je na takovou péči odkázána.

Důležitým faktorem při posuzování žádosti je nově rovněž integrace jedince do prostředí ČR z hlediska sociálního, rodinného a pracovního. K prokázání integrace však postačí, je-li naplněno jen jedno z těchto tří hledisek. Naopak překážkou udělení státního občanství je skutečnost, že žadatel ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty.

Avšak ani v případě, že všechny podmínky jsou splněny, nelze si udělení českého státního občanství nárokovat. Žádosti totiž posuzuje Ministerstvo vnitra individuálně. A stejně jako může občanství neudělit, ačkoli jsou veškeré podmínky splněny, může nesplnění některých požadavků prominout. (§ 15 a § 16).

Nabytí státního občanství prohlášením

Jedná se o zvláštní způsob nabytí občanství, jelikož určitým skupinám osob dává právní nárok na udělení státního občanství, tudíž se jedná o výjimku ze zásady, že na udělení státního občanství není právní nárok.

Nabytí občanství prohlášení se týká následujících skupin osob:

a)      Osoby, které pozbyly české nebo československé státní občanství před 1. 1. 2014  (s jistými výjimkami)

b)      Osoby, které byly k 31. 12. 1992 občany ČSFR a nebyly českým státním občanem ani státním občanem SR. Za stejných podmínek mohou prohlášením nabýt občanství i přímí potomci těchto osob.

c)      Osoby, jimž byl neoprávněně vydán doklad prokazující občanství ČR (např. občanský průkaz, cestovní pas), pokud byly v dobré víře

d)      osoba nejpozději do 3 let od dosažení věku 18 let, za současného splnění následujících podmínek:

  • má na území ČR povolen trvalý pobyt,
  • nejpozději od věku 10 let až k datu prohlášení se alespoň dvě třetiny z této doby oprávněně zdržuje na území ČR,
  • bezúhonnost.

Nabytí státního občanství v souvislosti se svěřením do náhradní péče

Právní mocí rozhodnutí o svěření do náhradní péče nabývá státní občanství České republiky dítě, které se narodí na území ČR a zdržuje se zde v souladu se zákonem o pobytu cizinců, a které v den svého narození bylo a nadále je bezdomovcem.

Řízení ve věcech udělení státního občanství

Žádost o udělení státního občanství se podává osobně u krajského úřadu a v Praze u úřadu městské části příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele. Jako přílohy žádosti musí žadatel předložit doklady prokazující splnění výše uvedených podmínek. Mimo jiné tak půjde o rodný list, výpis z evidence trestů, vlastní životopis vypracovaný volnou formou, doklad o absolvování zkoušky z českého jazyka a znalosti reálií ČR či doklad o absolvování studia na škole v České republice.

Manželé mohou podat společnou žádost, do níž mohou zahrnout i své dítě. Stejně tak samotný rodič může své dítě zahrnout do žádosti o udělení státního občanství.

Krajský úřad předloží podanou žádost Ministerstvu vnitra, které za účelem posouzení žádosti provede šetření ohledně splnění stanovených podmínek. Vydat rozhodnutí musí do 180 dnů ode dne, kdy mu byla žádost předložena. V případě vyhovění žádosti, vydá Ministerstvo namísto rozhodnutí listinu o udělení státního občanství a o udělení informuje krajský úřad. V případě zamítnutí žádosti lze opětovně o udělení státního občanství žádat až po uplynutí 2 let.

Státní občanství České republiky se nabývá dnem složení státoobčanského slibu, popřípadě dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prominutí složení státoobčanského slibu, nebo dnem převzetí listiny o udělení státního občanství České republiky dítěti mladšímu 15 let jeho zákonným zástupcem.

5/5 - hodnocení čtenářů