V praxi nastávají situace, kdy zaměstnanec ukončí pracovní poměr a zaměstnavatel mu odmítne vyplatit mzdu, případně mu zadržuje i dokumenty potřebné pro nového zaměstnavatele. Nevyplacená mzda po skončení pracovního poměru je častým problémem v České republice a v tomto článku přinášíme rady a doporučení, jaké možnosti mají zaměstnanci, kteří se s nevyplacenou mzdou setkali.

Postup pro výplatu mzdy stanovuje zákoník práce, podle kterého je zaměstnavatel povinen při skončení pracovního poměru se zaměstnancem vyplatit mu na jeho žádost mzdu (plat) za měsíční období, na které mu vzniklo právo v den skončení pracovního poměru. Pokud to neumožní technika výpočtu mezd, je zaměstnavatel povinen mu vyplatit mzdu nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy následujícím po dni skončení pracovního poměru.

Zaměstnavatel nedodrží povinnost vyplatit mzdu

V takovém případě má zaměstnanec možnost podat podnět k provedení kontroly dodržování pracovně právních předpisů. Podnět je třeba podat písemně, prostřednictvím elektronické pošty, případně přímo na příslušném oblastním inspektorátu práce. Kontrolu provádí místně příslušný oblastní inspektorát práce, kde se nalézá místo výkonu práce nebo sídlo zaměstnavatele. Po skončení kontroly je podateli podnětu zaslána písemná informace o jejím výsledku.

Další možnosti zaměstnance při nevyplacení mzdy

Především je třeba zdůraznit, že nevyplacená dlužná mzda od bývalého zaměstnavatele je pohledávkou, jako jakákoliv jiná. Je tedy třeba nejprve zaměstnavatele písemně vyzvat k úhradě příslušné částky. Z důkazního hlediska je dobré zaslat výzvu k zaplacení doporučeným dopisem, nejlépe ještě s dodejkou, kterou příjemce potvrdí převzetí.

Nedojde-li poté k zaplacení v přiměřené lhůtě, je třeba nárok uplatnit žalobou o zaplacení dlužné mzdy, odstupného a úroků z prodlení, a to u místně příslušného soudu. K tomu je dobré obrátit se na advokáta, který vás ve sporu zastoupí.

Nevyplacená mzda z důvodu insolvence

Jsou stále častější případy, že zaměstnavatelé dluží mzdu z důvodu insolvence. Zaměstnance se pak se svými nároky musí přihlásit do insolvenčního řízení. Finanční náhradu mu může poskytnout také krajský úřad práce, maximálně však do výše tříměsíčního platu.

3.8/5 - hodnocení čtenářů