Manžel povinného – kdy ho nelze postihnout exekučním příkazem?

S účinností od 1. 1. 2013 došlo k novele občanského soudního řádu[1] („OSŘ“) a exekučního řádu[2] („EŘ“) v oblasti výkonu rozhodnutí, a právě proto se budeme v tomto článku věnovat možnosti postižení majetku manžela povinného.

Blíže se tak zaměříme na § 262a OSŘ, který se podmínkami postižení majetku manžela povinného zabývá. Protože se úprava obsažená v OSŘ aplikuje analogicky pro soudní výkon rozhodnutí jako pro exekuci, uvádím, že kde tento článek zmiňuje exekuci, rozumíme tím též výkon rozhodnutí.

Věnovat se budeme některým základním otázkám z pohledu manžela povinného. Jedná se zejména o otázku majetku, který je možno exekucí postihnout, zda má na jeho rozsah vliv uzavřená smlouva mezi manželi měnící zákonný majetkový režim manželů a konečně také vliv zániku manželství, a to zejména rozvodem, na exekuci.

Podmínky exekuce na manžela povinného

Obecně lze říci, že exekuce proti manželu povinného předpokládá existenci dluhu, který vznikl za trvání manželství, byť jen jednomu z manželů. Ovšem pozor, pod

Manžel povinného – kdy ho nelze postihnout exekučním příkazem?
4 (79.47%) 38 hlas[ů]