Chtěli byste vědět, zda se ve vašem okolí nenabízí obecní pozemky na prodej? Kde najdete informace? A jak požádat obec o pozemek? Koupě nemovitosti od obce má svá pevně stanovená pravidla. Pokud je nedodržíte, hrozí, že o nemovitost přijdete.

Jak koupě nemovitosti od obce probíhá? Na co si dát pozor? A co můžete dělat, pokud byste chtěli zabránit nevýhodným odprodejům obecních nemovitostí?

Pravidla pro koupě nemovitosti od obce

Prodej obecních pozemků 2021 může být lákavou možností pro ty, kdo se chystají stavět vlastní dům. Obec většinou pozemky prodává proto, aby na nich probíhala výstavba, takže není problém se zasíťováním a se získáním stavebního povolení. Jejich cena navíc nemusí být nijak přemrštěná.

Na druhou stranu musejí obce se svým majetkem nakládat účelně a hospodárně a jsou povinny o něj pečovat. V zákoně existují pojistky proti tomu, aby obecní nemovitosti neskončily v rukou kamarádů starosty. Proto koupě pozemku ve vlastnictví obce musí proběhnout podle stanoveného postupu. V případě, že by nebyl dodržen, došlo by k neplatnosti kupní smlouvy na nemovitost.

Zveřejnění záměru

Je povinností obce informovat veřejnost, že nabízí obecní pozemky na prodej. Svůj záměr musí vyvěsit na úřední desce po dobu alespoň 15 dnů. V záměru prodeje musí být přesně identifikovány nemovitosti, které obec k prodeji nabízí včetně parcelních čísel a katastrálního území. Pokud má dojít k rozdělování pozemků, musí být součástí zveřejňované informace i geometrický plán.

Schválení zastupitelstvem

Po zveřejnění záměru můžete podat žádost o koupi obecního pozemku, nicméně uzavřít kupní smlouvu ještě nelze. Nejprve se musí sejít zastupitelstvo a prodej schválit. Jednání zastupitelstva musí být řádně svoláno. Zastupitelé hlasují o prodeji veřejně. Souhlas musí vyslovit nadpoloviční většina všech zastupitelů.

Zastupitelé nebo jejich společnosti či osoby blízké, kteří se chtějí na prodeji obecních nemovitostí podílet, musí zastupitelstvu před hlasováním oznámit, že jsou ve střetu zájmů.

Ceny obecních pozemků a bytů

Obec je povinna dobře hospodařit. Proto nemůže bezdůvodně prodávat lacino. Cena nemovitostí by měla být stanovena jako cena tržní, tedy ta, za kterou se v dané lokalitě v této době obdobné nemovitosti prodávají.

Mohou samozřejmě existovat důvody, proč jsou pozemky prodávány levněji. Obec chce např. podpořit bydlení mladých rodin, nebo výstavbu domova pro seniory. Nicméně, každý posun ceny dolů musí být řádně v ujednání zastupitelstva zdůvodněn. Pokud by zdůvodnění chybělo, může dojít k zneplatnění následné kupní smlouvy.

Jak podat žádost o pozemek

Obec může stanovit různé způsoby, jak odkoupit pozemek. Může pouze stanovit cenu a počkat na zájemce, nebo může pozemky prodávat za nejvyšší nabídku v dražbě.

Pokud si podáváte žádost o koupi pozemku, můžete vyplnit formulář, který poskytne obec, nebo využít vzor z internetu. Vaše žádost musí vždy obsahovat vaše identifikační údaje a dále údaje, které budou konkretizovat, o jaký pozemek máte zájem. Nezapomeňte proto uvést parcelní číslo, katastrální území a rozlohu pozemku.

Při uzavírání kupní smlouvy si zkontrolujte, že obsahuje doložku, že koupě nemovitosti od obce byla schválena zastupitelstvem. Pojistíte si tak, že smlouva nebude následně prohlášena za neplatnou.

Nezákonné koupě nemovitosti od obce

Dějí se ve vaší obci podivné machinace s pozemky či byty? Prodávají se pod cenou? Nelze dohledat žádná usnesení zastupitelstva?

Možná vás napadne, že podáte na obec žalobu u soudu. K tomu má však oprávnění pouze ten, kdo měl zájem na koupi nemovitosti, popřípadě osoby, které mají nějaký naléhavý právní důvod související s prodejem (např. věcné břemeno na pozemku).

Pokud jste pouze zainteresovaný občan, kterému se nezdá způsob, jakým jsou prováděny koupě nemovitosti od obce, můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra. To by mělo váš podnět prozkoumat. Může pak rozhodnout o pozastavení výkonu usnesení obce a vyzvat obec k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, může ministerstvo podat návrh na soud na zrušení usnesení obce, nehledě na to, že nemovitosti již byly prodány.

Poslední možností je podat podnět na státní zastupitelství o prošetření situace.

3/5 - hodnocení čtenářů