Komisionářská smlouva

komisionářská smlouva
komisionářská smlouva

Uzavřením komisionářské smlouvy se komisionář zavazuje zařídit nebo provést pro komitenta určitou obchodní záležitost, a to za úplatu. Tento smluvní vztah je o zprostředkování, kdy komisionář jedná sice za komitenta svým jménem, ale na jeho účet a na jeho riziko.

Co je komisionářská smlouva

V tomto smluvním vztahu jde vždy o záležitosti obchodního charakteru. Je třeba rozeznávat rozdíl mezi smlouvou komisionářskou, mandátní a příkazní.

Základním rysem komisionářské smlouvy na rozdíl od smlouvy mandátní či příkazní je, tato činnost je prováděna na účet komitenta, přitom však jménem komisionáře. U smlouvy mandátní zastupuje mandatář mandanta přímo, kdežto u smlouvy komisionářské jde tedy o nepřímé zastoupení.

Komisionářská smlouva (známá také jen jako „komise“) se používá tam, kde komitent nechce být viděn fyzicky ani na papírech při transakci (např. prodej zboží).

VZOR KOMISIONÁŘSKÉ SMLOUVY

Zákonná úprava komise

Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje obstarat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem určitou záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu odměnu. Z právního jednání učiněného komisionářem vůči třetí osobě nevznikají práva ani povinnosti komitentovi, nýbrž komisionáři samotnému. Od pokynů komitenta se může komisionář odchýlit, je-li to v zájmu komitenta a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas; jinak komitent nemusí uznat jednání za provedené na svůj účet, odmítne-li účinky jednání pro sebe bez zbytečného odkladu poté, co se o obsahu jednání dozvěděl.
§ 2455 – § 2470 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Práva a povinnosti mandatáře

Komisionáři nevznikají automaticky z plnění smlouvy žádná práva ani povinnosti ke třetím osobám, ale jen pokud je to výslovně uvedeno ve smlouvě. Komisionáři náleží úplata, jejíž výše může být sjednána ve smlouvě, nebo se na její výši obě strany dohodnou podle výsledku činnosti komisionáře.

Typickým příkladem je komisní prodej zboží, kdy se odměna sjedná podle toho, za kolik se podařilo zboží prodat.

Doba platnosti komisionářské smlouvy

Komisionářská smlouva patří mezi smlouvy sjednané zejména k jednorázovému účelu, kdy se smlouvou sjedná zprostředkování prodeje. Ovšem předmětem závazku komisionáře může být i určitá trvalá činnost. Pak se na tento vztah použijí rovněž ustanovení smlouvy o obchodním zastoupení.

Jak funguje komisní prodej

Jde o způsob prodeje, kdy majitel nabízí své zboží k prodeji prostřednictvím obchodníka, ale zboží přitom zůstává až do zaplacení zákazníkem majetkem prvotního majitele. Obchodník je pouze zprostředkovatelem obchodní transakce.

V praxi může jít například o dárkové zboží, které výrobce (komitent) předá prodejci (komisionář) takzvaně „do komise“. Prodejce za zboží v tu chvíli neplatí, přijímá ho na svůj sklad, ale zboží zůstává majetkem výrobce. Nejjednodušším příkladem je komisní prodej v bazaru, kdy majitel bazaru je zástupcem prodávajícím zboží majitelů a na prodej má marži.

Vliv DPH na komise

Den povinnosti uplatnit DPH na výstupu je dnem dodání věci třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u komisionáře. To znamená, že z pohledu DPH se smluvní vztah tváří, jako kdyby se jednalo o klasický nákup a prodej mezi smluvními stranami, i když účetně to takto vedeno není.

Výhody a nevýhody komisního prodeje

Výhody na straně komitenta (majitele zboží):

  • může využít dobrého jména komisionáře a jeho obchodních kontaktů
  • má kontrolu nad cenami, neboť komisionář prodává zboží za ceny stanovené majitelem

Výhody na straně komisionáře (prodejce):

  • obchodník může rozšířit sortiment nabízeného zboží, nemá vázané finanční prostředky ve zboží a nemusí nakupovat zásoby

Reklamace komisního prodeje

Formou komisního prodeje jsou také autobazary, kdy majitelé vozů za poplatek využívají prodejní plochy autobazaru. Komisní prodej se tady řídí jinými pravidly. Největším rizikem je omezená šance na reklamaci vozu, jelikož majitelé vozu často odmítnou komunikovat.

V bazarech s běžným zbožím zákazník kupuje od prodejce, nikoliv od výrobce či toho, kdo prodává věc prostřednictvím bazaru. Právo reklamovat tedy vyplývá z odpovědnosti prodejce za vady.

Vzor komisionářské smlouvy

Jednoduchý vzor komisionářské smlouvy využijete pro případy, kdy se komisionář zavazuje zařídit nebo provést pro komitenta určitou obchodní záležitost, a to za úplatu. Tento smluvní vztah je o zprostředkování – komisionář jedná za komitenta svým jménem, ale na jeho vlastní účet a na jeho riziko.

  • Aktualizovaný vzor smlouvy.
  • Pečlivě zpracovaný vzorový dokument s vysvětlivkami pro snadné doplnění.
  • Vzor ke stažení ve formátu .docx.
  • Přizpůsobíte si vlastním potřebám. Editujete a doplníte přímo v MS Word.
  • Snadný tisk finálního dokumentu.

VZOR KOMISIONÁŘSKÉ SMLOUVY

Součástí vzoru je také Protokol o předání zboží, Návod, jak rozšířit a vylepšit komisionářskou smlouvu a Nejčastější otázky a odpovědi ke smlouvě.

4.1/5 - hodnocení čtenářů