S účinností nového občanského zákoníku již nemáme občanská sdružení, ale spolky. Jak spolek založit, aby bylo vše v pořádku? V tomto článku Vám k tomu dáme stručný návod.

Založení spolku

K založení jsou potřeba minimálně tři osoby, tuto starořímskou zásadu přebírá i nový občanský zákoník. Můžete zvolit dva druhy založení, a to:

1) Založení shodou zakladatelů na obsahu stanov

První způsob, jak založit spolek, vás nenutí pořádat schůzi. Stačí pouze, když se zakladatelé dohodnou na obsahu stanov (viz níže), na ty připojí své identifikační údaje, datum podpisů a své podpisy. Je ale potřeba přidat další listinu, na které bude uvedeno, kdy k dohodě došlo, na čem se zakladatelé shodli (volba statutárních orgánů, pověření k návrhu na zápis, atd.).

2) Přijetí stanov ustavující schůzí

Při této variantě, jak založit spolek, je třeba svolat schůzi minimálně 30 dní předem a do třiceti dnů od konání pořídit zápis schůze a listiny přítomných. Pokud jsou osoby zapsány v listině přítomných, pohlíží se na ně, jako by řádně podaly přihlášku ke členství. Na schůzi je třeba zejména shodnout se na obsahu stanov – to je základní dokument celého spolku.

Obsah stanov spolku

Zákon stanoví povinné náležitosti, těmi jsou:

a) Název a sídlo spolku
Je velmi důležité, aby název byl unikátní (tedy aby nebyl zaměnitelný s jiným spolkem) a také v něm musí být slovo „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, popřípadě stačí zkratka „z.s.“.
b) Účel spolku
Účel může být téměř libovolný (nesmí odporovat zákonu). Pokud by se chtěl spolek účastnit správních řízení týkajících se ochrany přírody a krajiny, musí být jako hlavní účel uvedena „ochrana přírody a krajiny“.
c) Práva a povinnosti členů
Stačí uvést, jakým způsobem budou práva a povinnosti vznikat, mohou zde být například možnosti odvolání vedení spolku, povinnost platit členský příspěvek a další.
d) Určení statutárního orgánu
Ten může být kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda). V případě menších spolků je zřejmě vhodnější zvolit pouze předsedu, jednání je pak jednodušší.

Návrh na zápis

Když už máme spolek správně založený, je nutno ho ještě nechat zapsat do spolkového rejstříku. Tyto rejstříky už nyní nevede Ministerstvo vnitra, jak tomu bylo do konce loňského roku, ale krajské soudy. Lze jej podat pouze na formuláři zveřejněném na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Návrh podávají společně zakladatelé, nebo osoba určená ustavující schůzí, což bývá i praktičtější (není nutné ověřovat všechny podpisy). Je možno ho podat v listinné i elektronické podobě, v té je ale zapotřebí uznávaného elektronického podpisu nebo využití datové schránky osoby, která návrh podává.

Pro většinu osob bude tedy nejjednodušší možností podat návrh v podobě listinné, avšak i v tomto případě musí být podpis úředně ověřen. Poplatek za podání činí 1000 korun, stačí při ověřování zakoupit kolkovou známku v této hodnotě a na vrchní stranu návrhu ji nalepit. V každém případě je nutné návrh také vyplnit na elektronickém formuláři na stránkách ministerstva.

Co všechno tedy musíme k soudu odeslat? Nesmíme zapomenout na:

  1. Vytištěný formulář ze stránek ministerstva – návrh na zápis (úředně ověřený podpis, kolková známka v hodnotě 1000 korun)
  2. Stanovy (podpisy nemusí být úředně ověřeny)
  3. Souhlas vlastníka nemovitosti, ve které má spolek sídlo (úředně ověřený podpis)
  4. Zápis z ustavující schůze s listinou přítomných či Zápis o shodě zakladatelů (podpisy nemusí být úředně ověřeny)
  5. Souhlas statutárních zástupců s jejich zapsáním do spolkového rejstříku a jejich čestné prohlášení, že splňují podmínky pro výkon této funkce (svéprávnost, potvrzení že nejsou v úpadku)

Pokud na některou z těchto věcí zapomenete, či ji dodáte nesprávně, nic není ještě ztraceno. Rejstříkový soud je Vám povinen zaslat usnesení, ve kterém Vás vyzve k doplnění. Pokud je návrh bez vad nebo ho dle poučení soudu doplníte, soud spolek zapíše nebo o návrhu do pěti pracovních dnů rozhodne. Pokud Vám soud do třiceti dnů nezašle rozhodnutí o zápisu či odmítnutí tak platí, že spolek je platně zapsán třicátým dnem od podání návrhu.

Pro lepší orientaci v problematice, jak založit spolek, Vám doporučujeme pročíst si §214 až §302 nového občanského zákoníku.

Hodně štěstí při zakládání Vašeho spolku.

4/5 - hodnocení čtenářů