Otázku Proč přizpůsobit spolek novému občanskému zákoníku? si s vysokou mírou pravděpodobnosti kladla každá ve spolku kompetentní lidská bytost, k níž se donesla zpráva, že je potřeba zajistit přizpůsobení, nebo-li také harmonizaci spolku vzniklého do 31. 12. 2013 zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Nový občanský zákoník dává spolku odpověď

Odpověď na tuto otázku poskytuje primárně ustanovení § 3041 odst. 2 NOZ, v němž je zakotvena tato povinnost a zároveň i stanovena lhůta k jejímu splnění v délce 3 let od nabytí účinnosti NOZ, přičemž je v tomto ustanovení také uvedeno, že stávající ustanovení stanov spolku odporující ustanovením NOZ pozbývající od 1. ledna 2014 závaznosti. Autoři tohoto klíčového zákonného ustanovení v něm samozřejmě neopomněli stanovit sankci za porušení uvedené povinnosti, kdy tedy v případě nepřizpůsobení stanov spolku NOZ v zákonné lhůtě a přes nereflektování soudní výzvy k nápravě, může dojít na základě soudního rozhodnutí ke zrušení spolku a nařízení jeho likvidace.

Pro úplnost nutno podotknout, že z režimu uvedené zákonné povinnosti je vyňat název spolku, pro nějž ustanovení § 3042 OBZ speciálně stanovuje, že nesplňuje-li příslušné požadavky NOZ, musí být těmto požadavkům přizpůsoben, a to nejpozději do 31. 12. 2015. Vzhledem k uvedeném bylo tedy nezbytné, aby název spolku v souladu s ustanovením § 216 NOZ obsahoval buď  slovo „spolek“ nebo slovní spojení „zapsaný spolek“ nebo pouze zkratku „z.s.“

Realizace přizpůsobení spolku novému občanskému zákoníku

Vedle starostí, které vám v souvislosti uložením této zákonné povinnosti vznikají, lze nalézt také na splnění této povinnosti  nezanedbatelné množství pozitivních dopadů pro fungování přizpůsobeného spolku. Domnívám se, že alespoň některé z takových výhod  oceníte při výkonu spolkové činnosti. Přizpůsobení spolku NOZ vám dle mého názoru přinese zejména ty pozitivní aspekty, které jsem si v následujících řádcích dovolil ve stručnosti shrnout.

Přizpůsobení spolku NOZ

Při uskutečňování přizpůsobení spolku NOZ se naskytuje možnost provést změny v obsahu dosavadních stanov spolku, které v některých případech mohou být inspirovány vašimi dosavadními zkušenostmi se spolkovou činností. Lze nastavit základní pravidla fungování spolku tak, aby odpovídala vysoké míře efektivity a funkčnosti.

Rozhodnete-li se při formulování nového obsahu stanov spolku vyjít z jejich dosavadního znění, je samozřejmě nutné uvést v jejich novém znění povinné náležitosti stanovené NOZ. Dále doporučuji ve stávajícím znění stanov důsledně odstranit ta jejich ustanovení, která odporují donucujícím ustanovením NOZ, což přinese větší míru právní jistoty uživatelům stanov. Ostatně jak již bylo výše poznamenáno, ke dni účinnosti NOZ taková ustanovení stanov, který odporují donucujícím ustanovením NOZ, pozbyla automaticky závaznosti. V rámci uvedeného, lze v neposlední řadě nastavit vnitřní organizační strukturu spolku a práva a povinnosti členů spolku na základě Vašich požadavků, které je však nutné důkladně  konfrontovat se zákonnými ustanoveními, která se týkají dané spolkové problematiky, a tak zamezit rozporu zamýšlené úpravy s příslušnými donucujícími ustanoveními NOZ.

Projde-li nové znění stanov spolku schvalovacím procesem nejvyššího orgánu spolku a nastane-li situace, že společně s další harmonizační dokumentací (např. čestné prohlášení člena statutárního orgánu spolku)  jako přílohami návrhu na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku úspěšně absolvuje řízení vedené rejstříkovým soudem, dojde ke splnění uvedené zákonné povinnosti. Přičemž na základě existence pravomocného rozhodnutí rejstříkové soudu, následným vyznačením doložky právní moci na takové rozhodnutí dojde Ministerstvem spravedlnosti ČR k zanesení povinných údajů o dotyčném spolku do spolkového rejstříku, jenž je veřejně přístupný na internetu.

Zapsáním stanoveného výčtu nových údajů do spolkového rejstříku dochází k navýšení množství veřejně přístupných údajů o přizpůsobeném spolku. To takovému spolku poskytne výhody zejména v podobně dosažení jeho větší míry důvěryhodnosti a transparentnosti, což ocení především jeho potenciální nebo stávající smluvní partneři. Takový partneři  získají možnost se snadno seznámit s jeho údaji, které považují z jejich úhlu pohledu za mimořádně důležité pro navázání spolupráce nebo pro případnou změnu spolupráce.

Zjednodušení při ověření oprávněnosti osoby jednat za spolek

Pro lepší představu si závěrem dovolím uvést jako příklad jednu praktickou výhodu fungování přizpůsobeného spolku oproti nepřizpůsobenému. Tato výhoda se týká osoby oprávněné jednat za spolek, která je jednou z nezbytných podmínek platnosti právního jednání.

Přičemž důležitost této problematiky je zdůrazněna tím, že spolek, jakožto každá jiná právnická osoba, podle NOZ není schopen navenek samostatně právně jednat. Spolek nemá tedy svéprávnost a při právním jednáním musí být zastoupen členem (popř. členy) svého statutárního orgánu. Proto člen (členové) statutárního orgánu spolku mající záměr právně jednat navenek v zastoupení takového nepřizpůsobeného spolku, by správně měl prokázat svou oprávněnost k právnímu jednání určitým dokladem, kterým je kopie ze zápisu členské schůze osvědčující volbu např. předsedy spolku, jakožto člena statutárního orgánu. Takový postup u přizpůsobeného spolku odpadá a naskytuje se značně jednodušší postup, jelikož postačí nahlédnout do veřejně přístupného spolkové rejstříku, kde je možnost si ověřit, zda konkrétní osoba právně jednající za spolek, je k právnímu jednání dle údajů uvedených ve spolkovém rejstříku oprávněna.

Nerušená právní existence spolku dle NOZ

Odhodlat se k realizaci přizpůsobení spolku NOZ  je bezesporu odpovědným krokem, který především zabezpečí spolku jeho nerušenou právní existenci ze strany rejstříkových soudů po uplynutí zmíněné zákonné lhůty a již od okamžiku právní účinnosti přizpůsobení přinese výhody pro výkon vaší spolkové činnosti.

 

Chcete spolek teprve založit? Přečtěte si článek na toto téma.

 

Autor článku: Mgr. Marek Svoboda

4.5/5 - hodnocení čtenářů