Investiční fond a investice do kryptoaktiv. Jak do nich investovat?

Investiční fond a investice do kryptoaktiv

Investiční fond a investice do kryptoaktiv jsou poměrně neprobádanou oblastí. V květnu 2023 Česká národní banka vydala stanovisko ohledně pravidel spojených s investováním investičních fondů do kryptoaktiv. ČNB se tím snaží také upozornit na možná rizika.

Právní úprava kryptoaktiv

Český právní řad upravuje cenné papíry jako zaknihované cenné papíry. To znamená, že cenné papíry neexistují v listinné podobě, ale pouze v té digitální. Tyto cenné papíry se vedou v centrální nebo samostatné evidenci. Kryptoaktiva ale tyto podmínky nesplňují.

Nicméně zahraniční právní úprava upravuje kryptoaktiva jako cenné papíry. Ale tuzemské nebo zahraniční kryptoaktiva mohou představovat derivát, který je již podle českého právního řadu možný.

Investiční tokeny (jednotky kryptoaktiv) mohou být tedy investičním nástrojem podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud tomu tak je, použijí se na tyto případy pravidla, která upravují investiční cenné papíry.

Tento článek se věnuje situaci, kdy kryptoaktiva nejsou investičními nástroji.

Co jsou to kryptoaktiva

Kryptoaktiva jsou nehmotnou věcí v právním smyslu. Mají tu vlastnost, že díky distribuovanému registru lze kryptoaktiva vystopovat na jednotlivých účtech až k jejich vzniku. To znamená, že kryptoaktiva nemohou být komoditou. Komoditou se zpravidla rozumí zboží, které je fyzicky dodáno, což v tomto případě není možné.

Druhy kryptoaktiv

Kryptoaktiva existují ve třech druzích jako:

  1. Převodní,
  2. Investiční, 
  3. Uživatelské.

Tato vyjmenovaná kryptoaktiva jsou zaměnitelná. To znamená, že jsou zastupitelná v obchodních vztazích.

Nezaměnitelná kryptoaktiva (tzv. NFT, anglicky non-fungible token) naopak nejsou zastupitelná v obchodních vztazích a nemohou být zastoupena jinou věcí stejného druhu. Co je NFT? Zjednodušeně řečeno to je digitální věc, která je unikátní a jenom jedna jediná. Existuje pouze na internetu. Umožňuje vlastnictví a dokáže přenášet určité informace, které nelze nikdy smazat nebo zakrýt.

Investiční fondy

Standardní nebo speciální fondy kolektivního investování (tzv. fondy pro veřejnost) nemohou investovat do kryptoaktiv. Jelikož kryptoaktiva nesplňují definiční znaky investičního nástroje.

Standardní fondy kolektivního investování jsou přípustné v rozsahu nabývaných aktiv, a to pouze vybrané investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu, cenné papíry kolektivního investování, deriváty a vklady. A také pokud tyto fondy netvoří majetek z investiční činnosti a jsou potřebné k výkonu činnosti tohoto fondu.

Speciálních fondy kolektivního investování mají výčet obdobný, ale rozšiřují ho o investice do fondů kvalifikovaných investorů, nemovitostí a komodit. Proto se kryptoaktiva nepodřadí ani pod tuto kategorii.

Fondy kvalifikovaných investorů

Investiční fondy kvalifikovaných investorů mohou investovat do kryptoaktiv. Právní úprava tuto možnost nijak neupravuje, tedy ani nevylučuje a záleží čistě na investičním fondu a jeho statutu, jak mají tato pravidla upravena.

U těchto investičních fondů nezáleží na tom, do jakého druhu kryptoaktiv budou investovat. Investiční fondy kvalifikovaných investorů mohou investovat i do těch nezaměnitelných (NFT).

Alternativní fondy

Alternativní fondy jsou zvláštní kategorií, které nespadají pod dohled a kontroly České národní banky. Alternativní fondy nejsou investičním fondem v pravém slova smyslu. Česká národní banka nepřezkoumává jejich investiční strategie, ale pouze alternativní fondy oznamují své investiční strategie regulátorovi. Tyto fondy mohou investovat do kryptokaktiv.

Kdo je to kvalifikovaný investor?

Osoba, která má již určité zkušenosti v oblasti investic a především dostatek finančních prostředků k investování. Ve skutečnosti to znamená, že kvalifikovaný investor čestně prohlásí, že má pokročilé zkušenosti v oblasti investic a zároveň vloží min. 1 mil. Kč do fondu kvalifikovaných investorů.

Do jakých kryptoaktiv mohou investiční fondy kvalifikovaných investorů investovat?

Investiční fondy kvalifikovaných investorů mohou investovat do kryptoaktiv neomezeně. Druhy kryptoaktiv zde nehrají žádnou roli. Dokonce nezáleží na tom, zdali jsou zaměnitelné nebo nezaměnitelné.

Kritérium, které se zohledňuje je odborná péče. Posuzuje se to, zdali je zde potenciální možnost zhodnocení. Posouzení případných rizik je plně v rukou kvalifikovaných investorů.

Personální vybavení je dalším kritériem. Jedná se o osoby, díky kterým vykonává obhospodařovatel svou činnost. Obhospodařovatel musí dávat důraz na jejich zkušenosti se správou majetku. Kromě toho musí mít i portfolio manažera.

Přípustnost investic

U investičních fondů kvalifikovaných investorů nebrání přípustnosti investice, pokud jsou kryptokaktiva aktivy, a to:

  • pokud depozitář nemá možnost ověřit totožnost vlastníka,
  • která nemohou být svěřeny do úschovy depozitáři,
  • u kterých nemůže být vedena evidence depozitářem.

Nástrahy v praxi

Kryptoaktiva a investování do nich je stále pro mnohé poměrně celou neznámou. Nejčastější nástrahy se kterými se můžete v běžném životě setkat jsou:

1. Založení podnikatelského účtu v bance

V případě založení bankovního účtu pro obchodování s kryptokaktivy, má banka v případě spotřebitele povinnost založit bankovní účet. Nicméně u právnických osob banka tuto povinnost nemá. Vše je tak založeno na smluvní volnosti.

Banka tedy nemusí poskytnout bankovní účet, pokud zjistí, že se jedná o kryptoaktiva. Investiční fond a investice do kryptoaktiv jsou pro banku často riskantní.

2. Banka jako depozitář

Banka je také depozitářem investičního fondu. To znamená, že banka eviduje majetek investičního fondu. Nicméně přípustnost kryptoaktiv určuje, že z těchto skutečností nic nebrání depozitáři, aby vykonával činnost podle zákona o investičních společnostech a fondech. Tím pádem je zcela na něm, zdali je schopný zajistit řádný výkon činnosti. Je tedy možné, že se žadatel o spolupráci s depozitářem dočká negativní odezvy.

3. Důvěryhodné vedoucí osoby

Zajištění minimálně dvou důvěryhodných vědoucích osob, které mají zkušenosti se správou majetku a s investiční strategií fondu. Česká národní banka uděluje souhlas těmto vedoucím osobám.