Málokdo si uvědomuje, že obchod se zvířaty je třetím nejvýnosnějším odvětví nelegálního byznysu na světe, hned vedle drog a zbraní. Organizace Animal Eye navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí, odborné právní poradenství pro širokou veřejnost, public affairs, osvěta).

Pojďme se rovnou podívat na aktivity z pohledu praxe, kterou jsou těsně spjaty s právem.

Falešné inzeráty

Jedním z největších konkrétních problémů, na které je neustále potřeba upozorňovat, jsou internetové reklamy a sociální sítě nelegálních prodejců zvířat.

Každý den se v Evropě v internetových inzerátech objeví nabídka na přibližně 240 tisíc psů a 680 tisíc koček. Řada z nich pochází právě z českých množíren. Například Evropská aliance pro psy a kočky, začala postupně v několika evropských zemích (např. ve Velké Británii nebo Belgii) zavádět pracovní skupiny, které monitorují inzerci. ANIMAL EYE v této oblasti úspěšně spolupracuje s inzertním portálem Annonce.

Základem boje proti těmto praktikám by měla být důsledná osvěta a zodpovědnost při pořizování zvířete. Pojďme se tedy stručně podívat na „základní“ pravidla podvodného inzerátu.

A jak poznat takový inzerát překupníků?

 • Klamavé kontaktní údaje (solidní chovatel nemá co skrývat a vždy by měl kupujícímu poskytnout své pravdivé kontaktní údaje, jakými jsou například alespoň adresa a telefonní číslo)
 • Prodávající nemá podnikatelské oprávnění (pokud prodávající obchoduje se zvířaty, měl by na to mít i platné živnostenské oprávnění);
 • Příliš častá inzerce (příliš časté vrhy na fenách, tedy přetěžování fen, následují zdravotní komplikace, příliš rychlé odstavování štěňat od feny apod.);
 • Nápadně nízká cena (pokud je cena příliš nízká, něco nebude v pořádku, byť si prodávající vymyslí jakoukoliv výmluvu. Lepší přehled o cenách lze získat například na webu Českomoravské kynologické unie a v ní sdružených klubů);
 • Opakující se text/fotografie u inzerátů (překupníci v inzerátech někdy používají stále stejné fotografie prodávaných zvířat. Překupníci se snaží útočit na emoce kupujících. Příliš mladé psy tak často fotí v hrníčcích a jiných menších předmětech, aby „vypadali roztomile“ a tím pádem došlo k pořízení štěňátka, které je ještě příliš mladé);
 • Výmluvy, výmluvy, výmluvy (Každé plemeno má svá specifika a nároky, které by měl kupující před pořízením štěněte dobře zvážit. Nejde jen o vzhled a povahové vlastnosti, ale i nároky na prostor, aktivní styl života anebo typické nemoci, kterými by pes mohl v budoucnu trpět. Před koupí by mělo být běžné si takovéto informace nalézt například na webu Českomoravské kynologické unie a v ní sdružených klubů. Na otázky kupujícího pak mnohdy odpovídají překupníci různými výmluvami, které nejsou pravdivé);
 • Prodávající ve smlouvě navrhuje klauzule, které brání kupujícímu domáhat se svých práv (doporučuje se tedy trvat na písemné formě kupní smlouvy a předávacího protokolu. Zároveň je také nutné vyžádat si očkovací průkaz a zkontrolovat v něm záznamy o provedeném očkování, odčervení, popřípadě i jiných veterinárních úkonech. U překupníků v nich často chybí příslušná data a razítka – bez těchto náležitostí se jedná o bezcenný dokument. Také je nutné se vyhnout podpisu klauzule, týkající se případného reklamačního řízení a vzdání se předem svých práv, jako kupujícího).

Boj na úseku legislativy

Boj s množírnami psů na úseku legislativy neustává. Po loňské novele zákona č. 166/1999 Sb., Zákon o veterinární péči (veterinární zákon), která představuje první vládní opatření namířené proti problémovým chovům psů, se chystá další zpřísnění pravidel.

Otevřená zůstává také otázka níže uvedené povinnosti jednotné evidence psů (čipování). Od roku 2020 sice budou muset mít všichni psi povinně čipy, ale údaje nebudou dohledatelné v jednotné databázi.

Dosavadní nejdůležitější změny:

 • Povinné čipování psů, a to v době prvního očkování proti vzteklině, tedy kolem půl roku věku zvířete (účinnost od 1.1.2020).
 • Chovatel, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto skutečnost oznámit krajské veterinární správě nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 5 a více chovaných zvířat (v zákoně jsou uvedené výjimky z této oznamovací povinnosti).
 • Zavedená definice útulku pro zvířata (útulkem pro zvířata se rozumí zařízení, které poskytuje dočasnou péči toulavým a opuštěným zvířatům).
 • Povinnost pro soukromé veterinární lékaře nahlašovat podezření z týrání zvířat.
 • Zvýšily se sankce za porušení tohoto zákona.

Nelegální obchod se zvířaty v Evropě

Organizace Dog Trust každoročně zveřejňuje report ohledně nelegálního obchodu se zvířaty v Evropě, a to v rámci dovozu do Velké Británie. Štěňátka a březí feny nucené cestovat za nuzných podmínek přes tisíc mil po kontinentu, zkorumpovaní veterináři dodávající padělané petpasy a falešná očkovací razítka pro mladá štěňat a mnoho dalších informací. Pracovníci organizace také navštívili „chov“ jednoho prodejce z Maďarska, jenž vlastní tři sta (!) fen produkujících štěňata, která jsou masivně inzerována a prodávána ve Velké Británii. Je zjevné, že v praxi dochází k zneužívání norem upravujících neobchodní přesuny zvířat. Britská vláda byla proto vyzvána k urgentnímu zásahu proti tomuto špinavému byznysu. Aktuální report za rok 2018 lze nalézt na webových stránkách této organizace.

Spousta pozitivních kroků či aktivit probíhá i na úrovni Evropské unie, a to především ve Výboru ENVI v Evropském parlamentu, kde máme velmi aktivního poslance RNDr. Pavla Poce.

Kdo je Animal Eye

Animal eye se zabývá důslednějším prosazováním práv a zájmu zvířat. Není ovšem klasickou neziskovou organizací. Pracujeme na principu prevence a snažíme se problémům předejít a ne jen suplovat likvidaci následku, které nastávají z důvodu, který se nachází někde zcela jinde.

Snažíme se zachytit předmětný prvotním důvod vzniku problému, charakterizovat ho a vytvořit systémy a postupy jak mu zabránit, tohoto můžeme docílit právě na úrovni legislativní i proto bylo pro naší organizaci velkým úspěchem když v červnu 2015 rozhodnutím ministerstva zemědělství nám bylo přiznáno připomínkové místo v legislativním procesu na úseku ochrany zvířat.

Je politováni hodné, že situace v České republice je nastavena tak, že pro naše působení je zde velice velký prostor. Jinými slovy legislativní úroveň ochrany zvířat je v porovnání se západními státy tristní, tyto presumpce můžeme vyvozovat i ze skutečností, že Česká republika je např. jednou z hlavní „velmocí“ ve vývozu psů a koček z problematických chovných stanicích, které se říkají tzv. množírny.

Množírna je chovné zařízení psů nebo koček, které v podmínkách při nichž dochází k týrání zvířat rozmnožují plemena psů a koček, přičemž hlavním účelem je ekonomický zisk.

Je tedy pochopitelné, že právě právní svět by měl být první kdo by si měl uvědomit tuto problematiku a udělá ony kroky k vytvoření lepší ochrany těch, kteří za sebe nemohou mluvit.

Nedostatky v zákonech a následná otevřenost hranic je hlavní příčinou problému množíren, která jsou v současností hlavním objektem zájmu naší organizace. Naše činnost ovšem nekončí na legislativní úrovni, přestože je velice důležitou.

Snažíme se i zmírnit dopady nedostatečné legislativy např. kdy z důvodu absence pravidel se snažíme suplovat nastavení podmínek pro inzertní prostředí právě jeho očistou můžeme docílit zmírnění ekonomického benefitu majitelů množíren a tak oslabení jejich motivace. Na tuto snahu navazuje náš současný hlavní projekt, který bysme zde rádi představili, a to očista inzertního prostředí. Dle výzkumu problematiky a konzultace v jiných evropských státech, je tato iniciativa měla v mnoha evropských státech velký úspěch.

Poradenská činnost pro bono

Vzhledem k rozsahu článku a okruhu čtenářům je samozřejmě a nemusí být zdůrazňováno, že legislativa je jen z jednou částí, která nám reálně působí a ovlivňuje naší společnost další oblasti v právní rovině jako je výklad a následné uplatňování a realizace je další prvkem z důvodu maximalizace našeho možného přispění, je nutná komplexnost, proto poskytujeme i poradenskou činnost na bázi pro bono. Bez účinného právního postihu by zde nebyl prostor pro změnu, neboť je častou skutečností, že ať už organizace či jedinci působící na straně ochrany práv zvířat nedisponují velkými finančními zdroji.

Nastavení dnešní společnosti určuje náš další směr činnosti, a to osvětu samotné problematiky na principu medializace kauz a samotné problematiky.

Myslíme, že právě na takové skutečnosti je důležité poukázat a informovat o nich veřejnost jak laickou tak odbornou, je velice důležité aby se tento problém dostal do roviny závažných témat naší společnosti.

5/5 - hodnocení čtenářů