Čipování psů: zákon, registr, ISO normy a další otázky

Čipování psů: zákon, registr, ISO normy a další otázky

Čipování psů, někým přijímaná, jinými odmítaná právní úprava, je v současnosti často rozebíraným tématem. Proč tomu tak je? Z čeho plynou nejasnosti, které označování psů vyvolává? Je naděje na zefektivnění systému čipování?

Aktuální právní úprava čipování psů

Od 1. 3. 2004 mohou obce na základě zákonného zmocnění vydávat obecně závazné vyhlášky, které upravují označování psů čipem.

Chybí centrální registr čipovaných psů

S legislativou ohledně čipování psů je spojeno v současnosti několik problémů.

K tomu, aby čip plnil svou funkci, kterou je nalezení a identifikace ztraceného zvířete, je potřeba zadat údaje o zvířeti do některé z databází a uložit je pod číslo čipu. Obce, ve kterých je vyhláškou zavedeno povinné označování psů čipem, vedou obecní registry. V obcích, kde majitelé psa čipovat nemusí, žádné místní databáze vedeny nejsou. Majitelé pak své domácí mazlíčky zavádějí do registrů soukromoprávních subjektů.

V České republice existuje registrů očipovaných psů hned několik. Na adrese ochranazvirat.cz najdeme odkaz na pět, přičemž na internetu je možné najít ještě další. Absence jednotného centrálního registru očipovaných psů způsobuje chaos zejména ve chvíli, kdy se pes majitelům ztratí.

V tomto ohledu bylo šťastnější řešení zvoleno na Slovensku, kde je zaveden Centrálný register spoločenských zvierat,[1] [2] Zákon, který by zavedl centrální registr čipovaných psů u nás, do dnešního dne schválen nebyl.

Obecní registry čipovaných psů

Obec je dle příslušného ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání oprávněna kromě povinného čipování psů stanovit povinnost přihlásit psy do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů. Očipovaný pes je pak evidován u příslušné obce. Obec má k dispozici údaje o majiteli psa, psu samotném, dále pak číslo čipu a jeho typ.

V případě, že se majiteli ztratí pes, který je zavedený na obci, ale v registru některého ze soukromoprávních subjektů ne, je snadno dohledatelný pouze v obci, kde je přihlášen. K obecní evidenci chovatelů psů mají kromě orgánů, které jsou tyto údaje oprávněny zjišťovat ze zákona, přístup pouze útulky zřízené v dané obci a obecní policie. Pokud se pes zaběhne do správního obvodu jiné obce a tam bude také nalezen, jeho dohledání nebude snadné. Majitel psa musí obvolávat jednotlivé útulky a zjišťovat, zda nemají nalezence s jeho číslem čipu.

Kompatibilita s normami ISO

Veterinární lékaři používají čipy různých dodavatelů. K nejpoužívanějším čipům patří Indexel, DataMars, Texas Instruments, BackHome, PlanetID, Alvic nebo Trovan. Tyto typy čipů jsou v souladu s normami ISO 11784 a 11785 (dále jen “ISO normy”).

Před rokem 2010 označovali někteří lékaři psy pomocí čipů, které nebyly v souladu s ISO normami. Nastal tak problém s odečítáním nekompatibilních čipů. Při cestě do ciziny s sebou museli majitelé pro účel kontrol nosit vlastní odečítací zařízení.

Od roku 2010 už musí být na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU všechny používané čipy v souladu s ISO normami. [3] Povinnost mít psa označeného pouze čipy odpovídajícími ISO normám je uvedena také v obecně závazných vyhláškách, které povinnost označování psů čipem stanovují. [4]

Sankce

V obcích, kde je čipování psů obecně závaznou vyhláškou zavedeno, hrozí za nedodržení této povinnosti pokuta až 50 000 korun.[5]

Potřeba jednotné a komplexní úpravy

Legislativní úprava čipování psů je nedostatečná. Na základě výše uvedeného je zřejmé, že aktuální stav způsobuje řadu problémů a vyvolává v lidech nejistotu. Například v Ostravě vyvolala vyhláška o povinném čipování psů vlnu nevole. Občané shledávají vyhlášku v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Kromě toho považují povinné čipování za lobby výrobců čipů a uvádějí obce, které nátlaku odolaly. Jejich rozhořčení je znásobeno pocitem nespravedlnosti, který vyvolává nejednotnost úpravy na našem území.

Bylo by tedy vhodné stanovit zákonem jednotnou a komplexní úpravu čipování psů.

Diskuze o čipování psů na internetu

Jak je zřejmé z diskuzních fór majitelů psů na internetu, vede rozdílnost právní úpravy v jednotlivých obcích ke zbytečnému chaosu. Přenechání pravomoci stanovení povinnosti trvale označovat psy na obce je chybné a musí být záležitostí celorepublikového charakteru, ne-li přímo celoevropského. Majitelé cestují se svými psy do jiných zemí stále častěji. Krom vakcinace proti vzteklině a pasu pro malá zvířata je nutné, aby byl pes označený čipem, případně tetováním. [6] [7] Podmínkou vydání pasu je ale čip.

Jednotná celorepubliková zákonná právní úprava této problematiky by majitelům psů usnadnila krom nalézání ztraceného zvířete také cestování s nimi.

Jediný centrální registr čipovaných psů

Mělo by dojít k vytvoření jediného centrálního registru domácích zvířat či psů, do kterého by všichni čipovaní psi byli automaticky veterinářem zapsáni a k němuž by měla přístup policie i útulky po celé republice. Bylo by dobré jednotný národní registr napojit na celosvětovou vyhledávací síť Petmaxx. Pak by čipování psů zcela plnilo svůj účel – zvíře by teoreticky bylo možno dohledat, ať by se ztratilo kdekoli na světě. [8] Čipování za aktuální úpravy postrádá svůj smysl. Absentuje zavedení centrálního registru. Očipované, ale nezaregistrované psy dohledat nejde, psy, zaregistrované v některém z registrů nebo pouze na obci, pak najdeme pouze za určitých podmínek,

Zákon o čipování psů – návrh o zavedení identifikace

Nezisková organizace ANIMAL EYE vypracovala návrh zákona o zavedení identifikace psů, centrální evidence a změně některých zákonů. V červenci letošního roku byl návrh projednáván na Ministerstvu zemědělství. Organizace uvádí, že závěry z jednání byly příznivé.[9]

Je tady tak znovu naděje, že se zákona upravujícího čipování psů dočkáme. Nutno podotknout, že se nejedná o první návrh zákona za posledních 15 let.

Čekání na změnu

Právní úprava čipování psů není v současné době dostatečná. Současný stav přímo volá po schválení návrhu zákona o zavedení identifikace psů, centrální evidence a změně některých zákonů.

Mgr. Ria Polášková

Přečtěte si také článek o tom, že zvíře není věc.


[1] DĚDINA, M. Čipování psů – bude povinné?. Svaz měst a obcí České republiky [online]. Publikováno: 16. 5. 2012 [cit. 24. 10. 2015]. Dostupné z: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/sprava-obce/cipovani-psu-bude-povinne.aspx .

[2] Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Často kladené otázky. Centrálný register spoločenských zvierat [online]. Publikováno: 2006 – 2012 [cit. 7. 11. 2015]. Dostupné z: https://www.crsz.sk/ganet/kvlsr/petpass.nsf/pages/FBB43AD665F7B825C1257298002D464C?Open&lang=sk .

[3] Příloha II NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 9. 11. 2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1447069471423&uri=CELEX:32013R0576 .

[4] Obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění vyhlášky č. 5/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů. In: OSTRAVA !!! – Statutární město Ostrava – oficiální portál [online]. Magistrát města Ostravy [cit. 9. 11. 2015]. Dostupné z: https://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/vyhlasky-statutarniho-mesta-ostravy/9-2012 .

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů. In: praha.eu – Portál hlavního města Prahy [online]. MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY © 2015 [cit. 9. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_2004-vyhlaska_cislo_18_ze_dne_21_10_2004.html .

Obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů. In: OSTRAVA !!! – Statutární město Ostrava – oficiální portál [online]. Magistrát města Ostravy [cit. 9. 11. 2015]. Dostupné z: https://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/vyhlasky-statutarniho-mesta-ostravy/9-2012 .

[5] §§ 27 odst. 12, písm. c); 27 odst. 20, písm. c) zákona ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2015 [cit. 22. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-246 .

[6] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, ze dne 12. června 2013, o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 9. 11. 2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1447069471423&uri=CELEX:32013R0576 .

[7] DUBEN, Josef. I pes musí mít pas, Schengen neSchengen. kynologie.org [online]. Pejsci, publikováno 16. 3. 2008 [cit. 1. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.kynologie.org/hafani/i-pes-musi-mit-pas-schengen-neschengen/ .

[8] PETMAXX [online]. [cit. 2015-11-09]. Dostupné z: http://www.petmaxx.com .

[9] ANIMAL EYE, z.s. Závěry jednání na MZe ze dne 14.7.2015. ANIMAL EYE © 2015 [online]. Publikováno: 16. 5. 2012 [cit. 24. 5. 2015]. Dostupné z: http://www.animaleye.cz/#!aktuality/c1i0z .

Aktualizováno