Čipování psů, někým přijímaná, jinými odmítaná právní úprava, je v současnosti často rozebíraným tématem. Začátek roku 2020 přinesl novelu veterinárního zákona. Má váš pes mikročip? Co vám hrozí, pokud povinné označování psů budete ignorovat?

Aktuální právní úprava čipování psů

Povinnost označit psa čipem zaváděly již od roku 2004 obce. Pokud na jejich území existuje vyhláška o čipování psů, může obecní policie tuto povinnost kontrolovat a ukládat pokuty stanovené vyhláškou v případě jejího nedodržení.

Od 1. ledna 2020 je však zavedeno povinné čipování psů, ať již žijí kdekoliv. Každý pes v České republice musí být označen mikročipem. Pokud označen není, má se za to, že není očkován proti vzteklině. I kdyby tedy váš pes měl platné očkování, ale neměl mikročip, nepovažuje se očkování za platné.

Výjimky zákon připouští pouze u čipování starých psů. Ti, kteří mají jasně čitelné tetování, které bylo provedeno před 3. červencem roku 2011, nemusí být mikročipem označeni. Všichni ostatní však musí čipování podstoupit.

Pokud si pořídíte štěně, musíte ho nechat označit mikročipem nejpozději, když je mu šest měsíců a má být poprvé očkováno proti vzteklině.

Cena mikročipu se pohybuje mezi 120 až 450 Kč. Veterináři si dále účtují poplatek za aplikaci mikročipu.

Sankce a pokuty

V případě, že nechci čipovat psa, mám smůlu. Státní veterinární správa mi může uložit pokutu až do výše 20 000 Kč. V minulosti však avizovala, že kontroly čipování budou namátkové a budou se zaměřovat zejména na chovy.

V obcích, kde je čipování psů obecně závaznou vyhláškou zavedeno, hrozí za nedodržení této povinnosti pokuta až 50 000 korun.

Chybí centrální registr čipovaných psů

S legislativou ohledně čipování psů je spojeno v současnosti několik problémů. Ani novela veterinárního zákona totiž nezavedla centrální registr čipovaných psů.

K tomu, aby čip plnil svou funkci, kterou je nalezení a identifikace ztraceného zvířete, je potřeba zadat údaje o zvířeti do některé z databází a uložit je pod číslo čipu. Obce, ve kterých je vyhláškou zavedeno povinné označování psů čipem, vedou obecní registry. V obcích, kde majitelé psa čipovat nemusí, žádné místní databáze vedeny nejsou. Majitelé pak své domácí mazlíčky zavádějí do registrů soukromoprávních subjektů.

V České republice existuje registrů očipovaných psů hned několik. Na adrese ochranazvirat.cz najdeme odkaz na pět, přičemž na internetu je možné najít ještě další. Absence jednotného centrálního registru očipovaných psů způsobuje chaos zejména ve chvíli, kdy se pes majitelům ztratí.

Očipované, ale nezaregistrované psy dohledat nejde, psy, zaregistrované v některém z registrů nebo pouze na obci, pak najdeme pouze za určitých podmínek,

V tomto ohledu bylo šťastnější řešení zvoleno na Slovensku, kde je zaveden Centrálný register spoločenských zvierat. Zákon, který by zavedl centrální registr čipovaných psů u nás, do dnešního dne schválen nebyl.

Obecní registry čipovaných psů

Obec je dle příslušného ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání oprávněna kromě povinného čipování psů stanovit povinnost přihlásit psy do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů. Očipovaný pes je pak evidován u příslušné obce. Obec má k dispozici údaje o majiteli psa, psu samotném, dále pak číslo čipu a jeho typ.

V případě, že se majiteli ztratí pes, který je zavedený na obci, ale v registru některého ze soukromoprávních subjektů ne, je snadno dohledatelný pouze v obci, kde je přihlášen. K obecní evidenci chovatelů psů mají kromě orgánů, které jsou tyto údaje oprávněny zjišťovat ze zákona, přístup pouze útulky zřízené v dané obci a obecní policie. Pokud se pes zaběhne do správního obvodu jiné obce a tam bude také nalezen, jeho dohledání nebude snadné. Majitel psa musí obvolávat jednotlivé útulky a zjišťovat, zda nemají nalezence s jeho číslem čipu.

Kompatibilita s normami ISO

Veterinární lékaři používají čipy různých dodavatelů. K nejpoužívanějším čipům patří Indexel, DataMars, Texas Instruments, BackHome, PlanetID, Alvic nebo Trovan. Tyto typy čipů jsou v souladu s normami ISO 11784 a 11785 (dále jen “ISO normy”).

Před rokem 2010 označovali někteří lékaři psy pomocí čipů, které nebyly v souladu s ISO normami. Nastal tak problém s odečítáním nekompatibilních čipů. Při cestě do ciziny s sebou museli majitelé pro účel kontrol nosit vlastní odečítací zařízení.

Od roku 2010 už musí být na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU všechny používané čipy v souladu s ISO normami. Povinnost mít psa označeného pouze čipy odpovídajícími ISO normám je uvedena také v obecně závazných vyhláškách, které povinnost označování psů čipem stanovují.

Pokud jste tedy slyšeli, že je čipování psů nebezpečné, můžete být bez obav. Je obalen v biokompatibilních materiálech, které se snášejí s tělem zvířete. Nicméně, nedoporučuje se vybrat ten nejlevnější mikročip, který má omezenou životnost.

Právní úprava čipování psů

Právní úprava čipování psů není v současné době dostatečná. Současný stav přímo volá po schválení návrhu zákona o zavedení identifikace psů, centrální evidence a změně některých zákonů.

Aktuálně se jedná o poslaneckém návrhu, podle kterého by k centrální registr psů měl být zaveden do roku 2022. O takové právní úpravě se však mluví již posledních 15 let.

3.5/5 - hodnocení čtenářů