Pro ty, kteří nesplácejí své dluhy a neplní své povinnosti, neexistuje více obávaný institut, než je exekuce, a více obávaná osoba, než je exekutor. Jedná se v podstatě o nezávislého veřejného činitele, který se řídí pouze platným právním řádem (§2 odst. 1 Exekuční řád: Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle). Exekutoři mají vlastní komoru stejně jako např. advokáti nebo lékaři. Mimo vnitřní pravidla Komory tedy exekutor není ovlivňován jinou složkou veřejné moci, snad jen mimo státní dohled nad komorou jako takovou.

Exekuční řízení vám „pomůže“ urovnat dluh vůči vašemu věřiteli pomocí exekuce, nehledě na váš názor či finanční situaci. Přirozeně nejlepší léčbou bývá prevence, a tedy nejlepší ochranou před exekucí je se nezadlužovat a plnit své povinnosti. Nicméně v případě, kdy je proti vám exekuce přeci jen zahájena, lze se účinně bránit? A jde dělat vůbec něco?

Pozn. redakce: Tento článek je napsán s přihlédnutím na aktuální zákon v prosinci 2014.

Co je to exekuce?

Právně je exekuce definována jako nucené splnění povinnosti za pomoci veřejné moci v osobě exekutora. V drtivé většině případů se jedná o splacení dluhu. Pro dlužníka to znamená, že dostane vyrozumění o zahájení exekuce a následně mu je, bez jeho souhlasu, zabavena část jeho majetku pro účel zaplacení vymáhaného plnění.

Řečeným dluhem ovšem nemusí být jen nesplácená půjčka, v exekuci lze vymáhat na jakoukoli neplněnou peněžní pohledávku, například výživné, povinné pojištění a jiné.

V exekučním řízení se strany nazývají povinný (dlužník) a oprávněný (věřitel).

Přečtěte si také článek: Kalkulačka a srážky ze mzdy 2015

Než začne exekuční řízení

Exekuci musí předcházet nesplácený dluh

Exekuce nemůže přijít, lidově řečeno, „z čistého nebe“. Pokud ano, jedná se o podvod, který je možno ignorovat – nedávná vlna emailů s názvem „výzva k úhradě dlužného plnění před provedením exekuce“ je toho příkladem. Přirozeně musíte nejprve mít dluh, na který by se potenciální exekuce vztahovala a řečený dluh musíte nějakým způsobem zanedbat – nesplácet včas, nesplácet řádně všechny pohledávky nebo dluh ignorovat úplně. Dále musí věřitel získat takzvaný exekuční titul, tedy dokument, který mu dává právo požádat exekutora o pomoc.

Exekuční titul

Exekuční titul má nejčastěji formu soudního rozhodnutí, které udává dlužníkovi povinnost zaplatit částku. Není to ovšem pravidlem. Titul může mít podobu i notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti nebo může jít o jakékoli jiné vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné moci, které udává dlužníkovi povinnost něco zaplatit nebo něco vykonat.

Věřitel následně sám kontaktuje exekutora a požádá o nařízení exekuce – exekutor nemá iniciativu, nemůže začít exekuci bez návrhu věřitele.  Věřitel nemá povinnost dlužníka o podání návrhu na exekuci informovat. Je povinností dlužníka, aby se o své dluhy stará.

Průběh exekučního řízení a práva dlužníka

Po podání návrhu již exekutor pracuje prakticky sám. V některých případech sice potřebuje svolení soudu, ale to je spíš vzácné. Nejprve exekutor dohledá všechny potřebné informace (má přístup v podstatě ke všemu), poté určí způsob exekuce. Exekutor není povinen dlužníkovi výkon exekuce dopředu ohlásit, aby dlužník například nepřevedl svůj majetek. § 36 odst. 3 Exekučního řádu totiž udává, že:

„Proti jinému, než kdo je v rozhodnutí označen jako povinný…nelze vést exekuci“. 

Po zahájení exekuce nelze nakládat s majetkem

Ovšem pozor, po zahájení exekučního řízení nelze nakládat s majetkem. Jakýkoliv převod majetku povinné je stíhán sankcí neplatnosti. Takové jednání může být i trestným činem zkracování věřitele. Toto jednání lze účinně stíhat i odporovatelností. (pozn. redakce)

Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze manželské páry, dluh jednoho manžela se bude vyplácet z majetku obou, a to i v případě, že dluh vznikl před uzavřením manželství. Toto se nevztahuje na případy, kdy je společné jmění zúženo takzvanou předmanželskou smlouvou – tam je majetek manželů oddělen. Exekuce také nemůže dopadnout na plat nebo bankovní účet druhého manžela.

V případě, že vás exekutor nezastihne doma, má právo se do vašeho domova dostat i za použití hrubé síly, ať už s pomocí policie nebo třeba soukromého zámečníka.

Na co všechno může dopadnout exekuce

Exekutor musí zabrat dlužníkův majetek potřebný ke splacení dluhu – nejčastější se provádí exekuce na odměnu z pracovního poměru (platí i na brigády), pak na bankovní účet, pak na nemovitosti a až nakonec na movitý majetek. Během exekuce na plat je dlužná částka postupně strhávána z příjmů z vašeho pracovního poměru. Dlužník má právo na základní nezabavitelnou částku – tu lze vypočítat online. Tato kalkulačka reaguje na právní úpravu exekuce 2015.

Na co máte právo během exekuce

Pokud jste nezaměstnaní, může se exekutor zaměřit na váš účet, ke kterému vám bude znemožněn přístup, dokud z něj není splacen dluh. Máte právo si jednou za dobu trvání exekuce  vybrat z účtu dvojnásobek životního minima. Podobně jako na výdělek z pracovního poměru může jít exekuce i na některé sociální dávky. Nejčastějším případem bývá starobní důchod. Exekuce ovšem nemůže dopadnout na dávky v hmotné nouzi.

Exekuce na majetek

V případě, že nelze dluh splatit čistě z peněz, zaměří se exekuce na majetek.

Exekuce na nemovitost neznamená okamžité vystěhování, ani zabavení movitého majetku v nemovitosti, nicméně exekutor má právo nemovitost prodat ve veřejné dražbě za účelem zaplacení dluhu (vytvoření podkladu pro dražbu ale většinou trvá dlouho). Pokud je nemovitost vydražena za větší obnos, než který je třeba pro splacení dluhu, musí dlužník dostat přebytečné peníze zpět.

Unikátem v případě exekučního řízení je neplacení alimentů, kdy může exekutor neplatiči zabavit řidičský průkaz, pokud jej daná osoba přímo nepotřebuje k výkonu povolání.

Náprava pro případ neoprávněné exekuce

Chybovat je lidské a tedy i exekutor může ve výkonu své činnosti pochybit. V případě, že se ocitnete v exekučním řízení neprávem, neváhejte se bránit. Může se například stát, že účastníkem exekuce je váš domácí a exekutor provede exekuci na movitý majetek, při které zabaví i některé vaše věci. V ustanovení § 68 exekučního řádu se jasně stanoví, že:

Ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci, může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu.“

Pokud svoje vlastnictví prokážete, exekutor má povinnost vám vyškrtnutý majetek vrátit. Tuto námitku ovšem může vznést jedině vlastník, vypůjčenou věc tedy neochráníte. Váš majetek může také ochránit přímo dlužník, pokud prohlásí, že věci zabavené exekutorem mu nepatří.

Mimo tento opravný prostředek, integrovaný přímo do exekučního řízení, ale stejně nakonec skončíte u soudu. Proto je dobré během nečekané návštěvy exekutora nepanikařit a na nevyhnutelný soudní spor se připravit. Požadujte nahlédnutí do spisu exekučního titulu, který musí mít exekutor s sebou. Následně dokumentujte celý průběh, třeba na kameru, nebo si přivolejte svědka – pokud soused není doma, můžete požádat i policii. Nezapomeňte ihned vyjádřit svůj nesouhlas s exekucí z důvodu neoprávněnosti – soud na to také bude brát ohled.

Štěpán Richter

3.5/5 - hodnocení čtenářů