Chcete začít podnikat a založit živnost? Víte, jaké druhy živností existují a jaké povinnosti se s nimi váží? Pod jaký typ živnosti spadá váš obor?

Právní úprava v živnostenském zákoně

Živnostenský zákon je základním právním předpisem pro osoby samostatně výdělečně činné. Vymezuje, jak vzniká a zaniká živnostenské oprávnění. Určuje práva a povinnosti živnostníků.

Druhy živností jsou upraveny v živnostenském zákoně v § 19 až 27. Živnosti dělíme na ohlašovací a živnosti koncesované. Ohlašovací živnosti dále můžeme třídit na živnosti řemeslné, živnosti vázané a živnosti volné. Pojďme se společně podívat na jednotlivé druhy živností a na pravidla, která se k nim váží.

Koncesované živnosti

Začít podnikat v oblasti koncesovaných živností je nejsložitější. Jde o živnosti, ke kterým je potřeba doložit předepsanou odbornou způsobilost a navíc získat souhlas dalších státních orgánů.

K zahájení podnikání je potřeba požádat o vydání koncese u živnostenského úřadu. Ten pak žádost projedná a požádá o stanovisko orgány státní správy, které mají na starosti oblast, pod níž podnikání spadá.

Stanovisky těchto úřadů se musí živnostenský úřad řídit. Nestačí tedy pouze splnit podmínky v zákoně. Koncesovaná živnost musí být schválena příslušným orgánem. V opačném případě je žádost zamítnuta.

Příklad: Chcete vyrábět vlastní rum. Pak potřebujete získat koncesi v oboru výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Musíte pak doložit svou odbornost tím, že máte předepsané vzdělání v oboru potravinářská technologie, zemědělství, chemie, farmacie či lékařství či veterinární lékařství. Koncesi vám musí povolit Ministerstvo zemědělství.

Živnosti koncesované jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona. Kromě výroby lihovin a lihu se jedná např. o nakládání se zbraněmi, municí a výbušninami, pyrotechnické průzkumy, ostraha majetku a osob, výroba paliv, distribuce pohonných hmot, výroba tepelné energie, nákladní a osobní motorová doprava s vozidly nad 3,5 tuny, vnitrozemská vodní doprava, provádění veřejných dražeb, provoz cestovní kanceláře či provozování pohřební služby, balzamace, kremace a krematorií.

Jde tedy o nebezpečné či náročné oblasti podnikání, kdy stát chce mít větší dozor nad jejich provozováním.

Živnosti ohlašovací

Na rozdíl od koncesovaných živností nejsou u nich zapotřebí stanoviska jiných státních orgánů. Nevznikají na žádost ale pouhým ohlášením. Živnostenský úřad kontroluje, zda žadatel splnil všechny zákonem požadované podmínky a následně provede zápis do živnostenského rejstříku. K tomu má ze zákona stanovenu lhůtu pěti pracovních dnů.

Pokud by ohlašovatel zákonné požadavky nesplňoval, rozhodne živnostenský úřad, že ohlášením živnostenské oprávnění nevzniklo.

Živnosti řemeslné

Chcete provozovat živnost automechanik nebo kadeřník? Pak musíte ohlásit živnost řemeslnou. Seznam řemeslných živností naleznete v příloze č. 1 živnostenského zákona. Kromě výše uvedených se jedná například o pekařství, mlékárenství, řeznictví, zámečnictví, zlatnictví, zednictví, malířství, kosmetiku ale i o hostinskou činnost.

Řemeslné živnosti může podnikatel vykonávat, pokud doloží výuční list v příslušném oboru, maturitní zkoušku v příslušném oboru, doklad o ukončeném vyšším odborném nebo vysokoškolském vzdělání v dané oblasti, doklad o uznání odborné kvalifikace či získání profesních kvalifikací. Pokud má podnikatel vzdělání v příbuzném oboru, postačí, když doloží doklad o odborné způsobilosti v tomto oboru a následně doklad o jednoleté praxi v oboru, ve kterém hodlá podnikat.

Živnosti vázané

Vázané živnosti vyjmenovává příloha č. 2 živnostenského zákona. Jedná se o specifické činnosti, kdy u každé zvlášť jsou stanoveny požadavky, které jsou kladeny na odbornou způsobilost. Ty stanoví často zvláštní právní předpisy.

Patří sem různorodá škála činností – geologické práce, zpracování tabáku, výroba nebezpečných chemických látek, oční optika, nakládání s nebezpečnými odpady, vedení účetnictví, oceňování majetku, restaurování uměleckých děl, provozování autoškoly apod.

Živnost volná

Pokud chcete začít podnikat, ale nejste expertem v žádném oboru, je pro vás nejvhodnější si zřídit volnou živnost. Není k ní potřeba odborná ani jiná způsobilost. Pro získání živnostenského oprávnění postačí, když ohlašovatel prokáže svou svéprávnost (nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti) a bezúhonnost.

Obory podnikání, které lze do ní zařadit jsou uvedeny v příloze č. 4 živnostenského zákona. Je jich osmdesát, poslední se jmenuje výroba, obchod a služby jinde nezařazené. Volnou živností je tedy podnikání, u kterého právní předpisy nestanoví žádné požadavky na odbornou způsobilost či jiné podmínky provozování živnosti.

Ne každé podnikání je živnost

Živnostenský zákon upravuje podmínky pro provozování živností, to ale neznamená, že veškeré činnosti, které podnikatelé provozují, sem spadají.

Zvláštní zákony stanovují podmínky pro některé podnikatelské činnosti, které jsou natolik specifické, že potřebují svou komplexní právní úpravu. Jedná se například o lékařské praxe, advokátní kanceláře, pronajímání nemovitostí, archivnictví či provozování pohřebišť. Výčet činností, které nejsou živností, obsahuje § 3 živnostenského zákona.

3.2/5 - hodnocení čtenářů