Dopravní nehoda je častým jevem na českých silnicích. Ročně se jich stane přes 100 000. Přes 500 lidí přitom přijde o život, kolem 27 000 účastníků provozu je zraněno. Nejčastější zranění jsou úrazy krční páteře. Na co máte nárok, pokud jste obětmi dopravní nehody? A jak se odškodnění po autonehodě domoci?

Vámi nezaviněná dopravní nehoda: jak postupovat?

Kdo je oběť?

Pod autonehodou si nejčastěji představíme srážku dvou či vice aut. Důležité je si uvědomit, že poškozeným není pouze řidič, který situaci nezavinil, ale i všichni spolujezdci, kteří utrpí zranění při dopravní nehodě. Tedy i spolujezdci viníka. Na výši odškodnění to má vliv pouze, pokud si spolujezdec dobrovolně přisedl k zjevně opilému řidiči.

Co dělat po autonehodě?

Poté, jste účastníkem autonehody, zavolejte policii, zvláště pokud při ní došlo ke zranění. Při vymáhání odškodnění oběti po autonehodě je totiž nutné mít důkazy, že ke zranění došlo právě při ní.

Své nároky následně můžete vymáhat po pojišťovně viníka. Půjde o mimosoudní vyrovnání, které lze doporučit zejména, pokud došlo jen k lehčímu zranění, které nemá závažnější dopady na váš život.

V případě, že viník nemá povinné ručení, obraťte se na Českou kancelář pojistitelů. Ta vám újmu proplatí a následně ji bude vymáhat po viníkovi.

Nároky můžete samozřejmě uplatňovat také přímo proti viníkovi. S viníkem může být také vedeno správní řízení či i trestní proces. I zde se vyplatí být jako oběť aktivní, abyste následně byli úspěšní také v případném občanskoprávním sporu.

Jaké nároky lze uplatňovat po dopravní nehodě?

Nároky poškozeného upravuje nový občanský zákoník a zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Nemajetková újma na zdraví neznamená pouze to, že poškozený trpí bolestí.

Poškozený může požadovat:

  • Bolestné (náhradu za vytrpěnou bolest)
  • Kompenzaci za ztížení společenského uplatnění
  • Náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po ní
  • Náklady spojené s léčbou
  • Odškodnění za bezplatně poskytované práce
  • Náhradu za další nemajetkovou újmu

Určit výši nároku je často složité. Nejvyšší soud přišel s webovou aplikací, která pomůže poškozeným se zorientovat. Je v ní obsažena databáze nároků k náhradě újmy na zdraví. Nicméně je vhodné se obrátit na znalce, který vám pomůže vaše nároky vyčíslit.

Bolestné

Po účinnosti nového občanského zákoníku došlo k zrušení vyhlášky o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, která stanovila bodové ohodnocení jednotlivých úrazů.

Podle nové právní úpravy při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, která vyvažuje vytrpěnou bolest a další nemajetkové újmy. Pokud nemůže být výše odškodnění takto určena, stanoví se podle zásad slušnosti.

Nejvyšší soud následně přišel s metodikou, jak peněžitou náhradu určovat. Zahrnuto do ní má být odškodnění nejen fyzické bolesti, ale i duševních útrap s ní spojených. Nicméně, neexistuje-li mimořádný důvod hodný zvláštního zřetele, je dobré dále postupovat ve smyslu bodového systému.

Pojišťovny pak tuto metodiku také využívají. Hodnota jednoho bodu bolesti se každý rok mění. Určuje se z procenta hrubé nominální měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců. Za rok 2019 činila 318,85 Kč. Např. za lehký otřes mozku je stanovena hodnota 20 bodů. Náleží vám pak odškodnění 6 377 Kč.

Hodnocení bolesti provádí ošetřující lékař.

Ztížení společenského uplatnění

Někdy má dopravní nehoda na svědomí následky na zdraví, které jsou trvalého charakteru. Pokud tyto následky nepříznivě ovlivňují další život poškozeného, jde o ztížení společenského uplatnění.

Zda k němu došlo, se může stanovit až poté, co se ustálí zdravotní stav poškozeného. Hodnotí se většinou s odstupem alespoň jednoho roku. Postupuje se také podle metodiky Nejvyššího soudu. Pro správné hodnocení stavu je však potřeba vyjádření znalce v oboru. Maximální odškodnění se může pohybovat i nad 10 milionů Kč.

Náhrada ušlé mzdy či zisku

Po dobu pracovní neschopnosti je výdělek poškozeného zkrácen. Proto má nárok na to, aby mu byl dorovnán rozdíl mezi jeho průměrným výdělkem a nemocenskými dávkami. Většinou dostane tuto kompenzaci po skončení pracovní neschopnosti jako jednorázovou dávku.

U zaměstnanců se náhrada za ušlý výdělek bude stanovovat podle pravidel zákoníku práce, kdy rozhodným bude jeho příjem za poslední čtvrtletí před nehodou, popř. minulý kalendářní rok. U OSVČ bude složitější náhradu stanovit, ale i oni na ni mají samozřejmě nárok. Doložit své příjmy budou muset z daňových přiznání apod.

Bohužel kvůli úrazu může poškozený přijít o výdělek i po skončení pracovní neschopnosti, kdy již nebude moci vykonávat určitý druh práce. V takovém případě mu pojišťovna viníka nehody může vyplácet rentu, která pokryje i jeho ztrátu na výdělku poté, co nastoupí do práce či zase začne podnikat.

Nutné je prokázat příčinnou souvislost mezi nehodou a snížením výdělku.

Náklady spojené s léčbou

Poškozený má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o své zdraví, o svou osobu a domácnost. Nejde tedy jen o proplacení nákupu léků, rehabilitací, zdravotních pomůcek či cest do nemocnice, ale i uhrazení nákladů na domácí ošetřování, případně na péči o domácnost, kterou si musel poškozený zaplatit, protože ji není schopen zajistit sám (např. dovoz nákupu, běžný úklid apod.).

Náklady musí být vždy vynaloženy účelně a v souvislosti s nehodou. Nelze např. chtít proplatit lázeňský pobyt, který jste měli naplánován již předem.

Vždy si schovávejte účtenky či faktury, kterými prokážete své výdaje, které chcete nahradit.

Odškodnění za bezplatně poskytované práce

Toto odškodnění se do právní úpravy dostalo až s novým občanským zákoníkem. Použije se v situacích, kdy poškozený vykonával pro jinou osobu bezplatně nějaké práce, které kvůli nehodě poskytovat nemůže. Jedná se např. o situace, kdy se poškozený stará o své nemohoucí rodiče, působí jako dobrovolník apod.

Odškodnění náleží sekundárním obětem, tedy těm, kteří přišli o bezplatně poskytovanou práci od poškozeného.

K vyčíslení tohoto odškodnění lze využít mzdy za tyto činnosti, které jsou nabízeny na trhu práce. Nahradí se peněžitým důchodem, rentou, do doby než bude poškozený schopen práce opět poskytovat.

5/5 - hodnocení čtenářů