Už nějakou dobu žijete na území České republiky a chtěli byste zde podnikat? Poradíme vám, jak si zařídit dlouhodobý pobyt za účelem podnikání. Jaké podmínky musíte splnit a jaké doklady doložit?

Kdo může žádat o dlouhodobý pobyt za účelem podnikání?

Cizinci z členských států Evropské unie mohou v Česku podnikat za stejných podmínek jako čeští občané a nemusí tak speciálně žádat o povolení. Podnikání cizinců ze třetích zemí v České republice je složitější. Tyto osoby musí získat příslušné pobytové oprávnění.

Dlouhodobý pobyt za účelem podnikání je určen pro ty, kteří chtějí v České republice působit jako osoby samostatně výdělečně činné, statutární orgány obchodních korporací (obchodních společností a družstev) či členové statutárních orgánů.

Nemůže jej získat cizinec, který se ještě na území České republiky nezdržuje. Nejprve je potřeba, aby si zařídil dlouhodobé vízum nad 90 dní za účelem podnikání.

Pokud již cizinec má povolen dlouhodobý pobyt z jiného důvodu, je potřeba, aby požádal Ministerstvo vnitra o změnu účelu dlouhodobého pobytu. Podmínkou je, že na území Česka pobývá po dobu delší 5 let. V případě, že současné pobytové oprávnění bylo uděleno za účelem sloučení rodiny, lze požádat , aby byla schválena změna účelu pobytu již po třech letech.

Jak podat žádost o dlouhodobý pobyt za účelem podnikání?

Nejprve je potřeba se registrovat na živnostenském úřadu podle místa pobytu, popř. zapsat společnost do obchodního rejstříku na Krajském soudu. Je potřeba získat výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku, který se dokládá k žádosti.

Žádost samotná se poté podává vyplněná na příslušném formuláři. Je potřeba ji podat osobně na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra podle místa pobytu.

Co je potřeba k žádosti doložit?

Kromě výpisu z příslušného rejstříku musí cizinec předložit:

  • Cestovní pas
  • Fotografii v pasovém formátu
  • Doklad o zajištění ubytování
  • Doklad, který prokazuje, že cizinec a jeho rodina budou mít větší příjem než je součet částek životních minim jednotlivých členů rodiny.
  • Potvrzení finančního úřadu, že cizinec nemá nedoplatky nebo potvrzení, že není daňovým subjektem. Pokud je cizinec statutárním orgánem obchodní korporace či jeho členem i potvrzení, že nedoplatky nemá tato obchodní korporace.
  • Potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení, že cizinec nemá nedoplatky nebo že není plátcem pojistného na sociální zabezpečení, popř. že nedoplatky nemá jeho obchodní společnost či družstvo.
  • Doklad, který prokazuje bezdlužnost cizince nebo jeho obchodní korporace. Jde o potvrzení o bezdlužnosti od finanční správy, celní správy, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Tato potvrzení nesmí být starší 30 dnů.

Ministerstvo vnitra si dále může vyžádat předložení platebních výměrů daně z příjmu a prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny.

Může také po cizinci chtít výpis z rejstříku trestů ze státu původu cizince nebo ze státu, ve kterém pobýval v posledních třech letech nepřetržitě alespoň 6 měsíců, a doklad, jež potvrzuje splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění, případně doklad o cestovním zdravotním pojištění (pokud není cizinec v Česku pojištěn ve veřejném zdravotním pojištění).

Kromě pasu, fotografie a potvrzení o bezdlužnosti platí, že doklady nesmí být ke dni podání žádosti starší 180 dní.

Za podání žádosti se platí správní poplatek v hodnotě 2 500 Kč.

Řízení o žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem podnikání

Ministerstvo vnitra má stanovenou lhůtu 60 dní pro vyřízení podané žádosti. Na řízení dopadá zákon o pobytu cizinců a správní řád.

Pokud nebyly dodány všechny potřebné doklady, Ministerstvo může řízení přerušit a vyžádat si doplnění žádosti. Tím se však celková doba rozhodování může natáhnout.

Pokud je žádosti vyhověno, je cizinci vydán průkaz o povolení k pobytu.

Ministerstvo vnitra však může žádost o dlouhodobý pobyt za účelem podnikání zamítnout. Pak je možné podat proti tomuto rozhodnutí rozklad (odvolání) či se následně obrátit na soud.

5/5 - hodnocení čtenářů