Přemýšleli jste o darování zbraně vaším blízkým? Co všechno budete pro převod zbraně potřebovat? Koupit zbraň a prostě ji darovat z ruky do ruky (naštěstí) nejde. Co všechno budete muset vyřídit a co bude muset splnit obdarovaná osoba? Darovací smlouvou proces totiž nezačíná ani nekončí.

Zákon č. 119/2002 sb., zákon o střelných zbraních a střelivu stanovuje podmínky na právo na nabytí, držení a nošení zbraně. Tento zákon o zbraních také zapracovává předpisy Evropské unie. V případě nejasností vám poskytne ucelený vhled do problematiky zbraní. Následně proces darování je upraven v občanském zákoníku. Přečtěte si níže ucelený a stručný postup pro darování zbraně v České republice.

Jak darovat zbraň

V případě, že přemýšlíte o darování zbraně, měli byste si nejprve ověřit, zda bude obdarovaný k držení zbraně potřebovat zbrojní průkaz nebo ne. Tuto informaci snadno vyhledát. Zbraně jsou rozděleny do skupin:

 • A – ke sběratelským účelům,
 • B – ke sportovním účelům,
 • C – k loveckým účelům,
 • D – k výkonu zaměstnání nebo povolání,
 • E – k ochraně zdraví, života nebo majetku.

Všechny zmíněné kategorie (A, B, C, D, E) potřebují ke svému držení zbrojní průkaz.

Kategorie C-I: k obraně, výcviku, sportu, případně jiným účelům, které neohrožují společnost, vznikla až v roce 2021. Zbrojní průkaz pro kategorii C-I není povinný.

Nezapomeňte, že v případě, kdy darujete zbraň s nutností zbrojního průkazu, a obdarovaný nemá zbrojní průkaz, musíte zbraně buď držet u sebe, nebo odevzdat do depozitu do té doby, dokud si obdarovaný zbrojní průkaz neopatří.

Zbrojní průkaz hraje roli při darování zbraně

Zbrojní průkaz opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní. Oprávnění se vydává právě podle typů zbraně, se kterými umíte zacházet a které vlastníte. Jestliže má fyzická osoba u sebe zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo střelivo do této zbraně, je povinna mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně.

Zbrojní průkaz je veřejná listina, do které mohou nahlédnout úřady nebo vy, pokud si nejste jistí, zda obdarovaná osoba zbrojní průkaz vlastní. Doba platnosti zbrojního průkazu činí 10 let. Na základě posudku o zdravotní způsobilosti žadatele může příslušný útvar Policie vydat zbrojní průkaz s dobou platnosti kratší než 10 let.

Většina policejních oddělení vyžaduje úhradu správních poplatků v podobě kolkových známek. Policie má měsíc na registraci a vyhotovení průkazu zbraně.

Evropský zbrojní pas

Průkaz na zbraň vydaný na území České republiky je platný pouze na tomto území. Pokud chcete se zbraní vycestovat do zemí Evropské unie, musíte zažádat o Evropský zbrojní pas.

Příslušný útvar Policie

Pokud hledáte odpověď na to, co je příslušný útvar Policie, který vám vydá zbrojní průkaz, tak se jedná o Krajské policejní ředitelství oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, podle místa pobytu. To znamená podle trvalé adresy residenta anebo adresy trvalého nebo přechodného pobytu cizince nebo podle sídla právnické osoby.

Darovací smlouva na zbraň

Darovací smlouva na zbraň může být v zásadě obdobná jako darovací smlouva na jinou movitou věc. Mezi náležitosti darovací smlouvy pro zbraň patří:

 • Smluvní strany,
 • Předmět smlouvy (tj. přesná identifikace zbraně)
 • Ustanovení o darování,
 • Ověřené podpisy obou stran a datum, kdy k této skutečnosti došlo.

Podpisy na rozdíl od běžné darovací smlouvy je nutné mít v případě darování zbraně úředně ověřené.

Darovací smlouva je jeden z dokumentů, který budete předkládat při převodu zbraně.

VZOR DAROVACÍ SMLOUVY

Žádost o povolení k nabytí vlastnictví při darování zbraně

Kromě výše zmíněné darovací smlouvy budete k převodu zbraně potřebovat také žádost o povolení k nabytí vlastnictví. Její vzor si můžete stáhnout na internetu. Tato žádost by měla obsahovat:

 • Typ zbraně, ke které žádáte nabytí vlastnictví,
 • Osobní údaje fyzické osoby nebo identifikační údaje právnické osoby,
 • Údaje o zbrani,
 • Důvod žádosti,
 • Náležitosti jako datum, podpis a místo podpisu.

Převod zbraní kategorie C

Každá zbraň kategorie A, B nebo C podléhá povinné registraci. Po obdržení daru v podobě nové či použité lovecké zbraně máte povinnost zbraň do 10 pracovních dnů zaregistrovat, tj. oznámit její nabytí na příslušném útvaru Policie.

Při tom ji také musíte nenabitou předložit ke kontrole. Jako doklad registrace zbraně vám bude vystaven průkaz zbraně. Podobnou ohlašovací povinnost máte i při prodeji zbraně nebo při přepisu zbraně na jinou osobu, v tomto případě se pak jedná o převod vlastnictví zbraně na jinou osobu.

Převod zbraně na jinou osobu znamená také záznam do CRZ (centrální registr zbraní). Od tohoto záznamu obdržíte vytištěné Oznámení o nabytí zbraně, tzv. šedák nebo šedivák. S tímto dokladem jste povinni se obrátit na Policii.

Registrace zbraně je zpoplatněna částkou 300 Kč. 100 Kč zaplatíte, pokud jste členem střeleckého klubu nebo mysliveckého spolku. Nutno doložit potvrzení o členství.

oprávnění k loveckým zbraním

Plná moc k přepisu zbraně

Přepis zbraně je téma, které se velmi diskutuje na fórech, zvláště se potom také diskutující nemohou sjednotit v úvaze o plné moci. Pokud žijete daleko od svých příbuzných, kterým chcete zbraň přepsat a darovat, taková pomoc se přece nabízí, má to svá ale.

Plná moc jako taková nebývá problém. Samotný problém ale nastává v tom, že když chcete někomu pomoci s přepisem zbraně, také jí u toho přepisu potřebujete a to znamená, že na zbraň musíte mít patřičná povolení. Policie může brát vaši pomoc jako přestupek v případě nedodržení všech předpisů. V těchto případech se doporučuje na příslušný úřad nejdříve zavolat a domluvit se s nimi na dalším postupu.

Odvolání daru

I na odvolání daru se v zákonech myslelo. Protože dar se získává bez úplaty, může dojít podle zákonu o dva jasně stanovené důvody, kdy lze dar odvolat:

 • V případě nouze,
 • V případě nevděku.

Při darování zbraně zřejmě nedojde tak často k případu nouze, tedy k tomu, že by dárce neměl peníze na výživu sebe či osob na něm závislých. Mnohem častěji se v praxi ale může stát situace, kdy dojde k nevděku ze strany obdarovaného. Obdarovaný totiž může ublížit dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti způsobem, že zjevně poruší dobré mravy. V takovém případě potom dochází k tomu, že zbraň se vrací dárci a obdarovanému na ní nevzniká žádné další právo.

3.7/5 - hodnocení čtenářů