Daň z příjmu právnických osob

daň z příjmu právnických osob

Jak je v České republice nastavena daň z příjmu právnických osob? Který zákon ji upravuje a jak se vypočítá? Kdo je jejím poplatníkem?

Víte, kdy a jak máte podat daňové přiznání? A jakým způsobem lze daň z příjmů právnických osob uhradit?

Daň z příjmu právnických osob v ČR

Vyznat se v pravidlech, která upravují daň z příjmů právnických osob, je složité. Právní úprava je obsažena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který bývá skoro každý rok novelizován. Po zaplacení se daň stává součástí rozpočtu státu.

Sazba daně z příjmu právnických osob činí již mnoho let 19 %.

Dani obecně podléhají příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem právnických osob.

Existuje však množství zákonem stanovených výjimek, ze kterých se daň nehradí. Buď jde o příjmy, které nejsou vůbec předmětem daně, nebo příjmy, které jsou od daně osvobozeny.

Tyto výjimky se týkají např. příjmů veřejně prospěšných právnických osob (např. dotace), členských příspěvků v zájmových sdruženích, nebo bezúplatných příjmů, jako je dědění.

Poplatníci daně

Jak z názvu daně z příjmu právnických osob vyplývá, musí ji odvádět právnické osoby. Nejvíce peněz odvedou obchodní společnosti jako je s. r. o. či a. s.

Daň ale musí platit i jiné právnické osoby, jako jsou různé neziskové organizace, ale i organizační složky státu a různé fondy vyjmenované v zákoně.

Daň dopadá na daňové rezidenty v České republice, to znamená na ty právnické osoby, které mají v Česku své sídlo nebo místo vedení. Zdaňují se nejen jejich příjmy na území Česka, ale i ty, které mají ze zdrojů v zahraničí.

I daňoví nerezidenti jsou poplatníky daně z příjmu, která však dopadá pouze na ty příjmy, které jim plynou ze zdrojů v Česku.

V případě, že právnická osoba platí daně z příjmů i v zahraničí, budou se na její daňové povinnosti vztahovat mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Výpočet daně

Pro určení daně je nejprve třeba zjistit její základ, tedy částku, ze které se následně daň vypočítá. Nejprve od sebe odečtěte příjmy a náklady právnické osoby. Z rozdílu lze zjistit, zda je právnická osoba v zisku či ztrátě.

Od výsledné částky je dále možné odečíst položky snižující základ daně a odečitatelné položky. Základ daně se zaokrouhluje na tisícikoruny a vynásobí se sazbou daně.

Od daně lze dále odečíst slevy na dani, a to 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

Pokud v předchozím období platil poplatník daň vyšší než 30 000 Kč, musí hradit zálohy na daň z příjmu. Výpočet zálohy na daň se odvíjí od její výše. Byla-li daň do výše 150 000 Kč, bude právnická osoba hradit 40 % z vyměřené částky, a to do patnáctého dne šestého a dvanáctého měsíce zdaňovacího období. Byla-li daň vyšší než 150 000 Kč, musí hradit zálohu ve výši 25 % a to čtvrtletně.

Daň z příjmu právnických osob a daňové přiznání

Pokud zakládáte právnickou osobu, musíte se do 15 dnů od jejího vzniku registrovat na příslušném finančním úřadě. Následně si právnická osoba určí, zda bude jejím zdaňovacím obdobím kalendářní nebo hospodářský rok.

Za každé zdaňovací období je nutné podat daňové přiznání, a to během čtvrtletí následujícího roku, případně během následujících 6 měsíců v případě, kdy přiznání dělá daňový poradce.

Daňové přiznání se podává na předepsaném tiskopisu, který lze vyzvednout na finančním úřadu. Je možné jej podat nejen v listinné podobě, ale i elektronicky.

Daň je třeba zaplatit poslední den lhůty, kdy se podává daňové přiznání. Lze tak učinit bankovním převodem či v hotovosti přímo na finančním úřadu.

2.3/5 - hodnocení čtenářů