Certifikační ochranná známka byly v některých státech známa již mnoho let a na úrovni Evropské unie je možné si ji nechat zapsat od roku 2017. Do českého právního řádu se však dostala až novelou známkového zákona účinnou od 1. ledna 2019. K čemu přesně slouží a kdo se může stát jejím vlastníkem?

Co je to certifikační ochranná známka?

Jedná se o zvláštní typ ochranné známky, kterou upravují § 40a, 40b, 40c a 40d zákona o ochranných známkách. Dokáže rozlišit výrobky či služby od ostatních výrobků či služeb, tak, že stanoví, že tyto výrobky a služby mají na rozdíl od jiných specifické vlastnosti. Těmito vlastnosti mohou být materiál, způsob výroby výrobků či poskytování služeb, kvalitu, přesnost ale i jakékoliv jiné vlastnosti, které lze objektivně vyjádřit.

Přihlašovatel musí již v přihlášce uvést, že daná ochranná známka bude certifikační.

Mezi nejznámější světové certifikační ochranné známky patří např. známka Woolmark, která stanoví, že produkty jsou vyrobeny ze 100% nové vlny.

Kdo může registrovat certifikační ochrannou známku?

O zápis certifikované ochranné známky může žádat ten, kdo je způsobilý k certifikaci výrobků či služeb, kterých se má ochranná známka týkat a zároveň nepodniká v oblasti dodávání těchto výrobků či poskytování těchto služeb.

To znamená, že výrobce zboží či poskytovatel služeb si pro ně sám nemůže vyřídit certifikovanou ochrannou známku. Právo tak učinit má pouze třetí osoba, která získala způsobilost k certifikaci. Tu ji bude muset pravděpodobně osvědčit veřejnoprávní instituce.

Registrace certifikační ochranné známky

Přihlašovatel k přihlášce přiložit údaje o své totožnosti, prohlášení, že splňuje požadavky na vlastníka certifikační ochranné známky (tedy, že je způsobilý k certifikaci a zároveň sám není výrobce či poskytovatel služeb). Musí samozřejmě uvést znění, vyobrazení či jiné vyjádření známky, aby mohla být zapsána.

Doloží seznam výrobků či služeb, na které se certifikační ochranná známka vztahuje a jejich vlastnosti, které má známka certifikovat (kvalita, přesnost, způsob výroby či poskytování služeb atd.). Musí být také popsáno, jakým způsobem se tyto vlastnosti budou testovat.

Dále uvede podmínky pro užívání známky a sankce za porušení těchto podmínek a osoby, které jsou oprávněné ji používat. Přihlašovatel také musí uvést, jak bude na užívání certifikační ochranné známky dohlížet.

Úřad průmyslového vlastnictví následně přihlášku přezkoumá. Certifikační ochranná známka musí kromě náležitostí uvedených výše splňovat stejné podmínky jako běžné ochranné známky. Může být zamítnuta, pokud pravidla pro její užívání odporují veřejnému pořádku či dobrým mravům. Certifikační ochranná známka také nesmí mít potenciál pro klamání veřejnosti. Úřad přihlašovatele zpraví, že musí změnit pravidla pro užívání certifikační ochranné známky tak, aby vyhovovala zákonným požadavkům.

Pokud přihláška splňuje všechny náležitosti, zapíše Úřad průmyslového vlastnictví certifikační známku do rejstříku a zveřejní pravidla pro její užívání. Kdyby chtěl majitel certifikační ochranné známky změnit pravidla užívání, musí o tom zpravit Úřad, který změny zapíše. Teprve pokud seznam ochranných známek bude aktualizován, mohou změny užívání nabýt účinnosti.

Zrušení a prohlášení certifikační ochranné známky za neplatnou

Kromě obecných důvodů pro zrušení ochranné známky, může být certifikační známka zrušena, pokud její vlastník přestane mít způsobilost certifikovat výrobky nebo začne dodávat výrobky či poskytovat služby, které má certifikovat.

Vlastník má povinnost zajistit, aby certifikační ochranná známka byla užívána v souladu s podmínkami zapsanými do rejstříku ochranných známek. Pokud nepřijme opatření, která zabrání jejímu zneužívání, bude známka zrušena. Ke zrušení dojde také, pokud vlastník změní pravidla pro užívání známky v rozporu se zákonem, nebo se užíváním známka stala způsobilou klamat veřejnost.

Pokud by byla známka zapsána, i když nevyhovovala zákonným požadavkům, může ji Úřad dodatečně prohlásit za neplatnou na základě návrhu třetí osoby.

K čemu má certifikační ochranná známka sloužit?

V dnešní době není důležitá pouze kvalita výrobků či služeb, ale začíná se hledět i na jejich environmentální dopady či etické problémy, které jsou s některými výrobky či službami spojené. Certifikační ochranné známky nemají mít přednostně marketingovou funkci. Nerozlišují od sebe jednotlivé podnikatele. Slouží jako garant určitých vlastností konkrétního zboží či služeb. Zda díky tomu přilákají spotřebitele, zatím nelze posoudit. Až čas ukáže, jestli se v českém prostředí ujmou.

5/5 - hodnocení čtenářů