Autorská práva k software

autorská práva k software

Lze považovat počítačový program za autorské dílo? Jak vznikají autorská práva k software? Co je jejich obsahem? Můžeme je převádět na jiné osoby? A jak na tyto otázky odpovídá české právo.

Software jako autorské dílo

Autorská díla jsou výsledky tvůrčí činnosti lidí. Tvůrci, neboli autoři, pak získávají k těmto dílům autorská práva. Díla mohou být literární, umělecká či vědecká a mohou mít různou podobu včetně podoby elektronické.

Český autorský zákon výslovně stanoví, že za autorské dílo se považuje také počítačový program. Zákon už neřeší, co si přesně představit pod pojmem „počítačový program“. Vzhledem k tomu, že obor IT jde stále vpřed, nejde ani přesnou definici vytvořit. Vágně můžeme stanovit, že jde o soubor příkazů, které jsou použity počítačem k dosažení určitého výsledku.

Autorský zákon jej chrání jako dílo literární, ať už je vyjádřen jakkoliv. Podmínkou je, aby byl software autorovým vlastním duševním výtvorem.

Proto nemohou být chráněny takové programy, které jsou vytvářeny automaticky, rutinně, aniž by šlo skutečně o autorovu vlastní duševní tvorbu. Autorská práva k software se také nevztahují na pouhé myšlenky a principy, na nichž je jakákoliv část počítačového programu založena. Naopak chráněny jsou přípravné koncepční materiály.

Určit, zda je počítačový program duševním výtvorem autora či nikoliv je mnohdy velmi obtížné. Právníci tuto otázku sami o sobě nejsou často schopni zodpovědět a potřebují odborníky z daného IT oboru.

Co jsou autorská práva?

Autorská práva jsou souborem oprávnění, které náleží tvůrcům autorských děl.  Autorský zákon je dále dělí na práva osobností a majetková. Do osobnostních práv náleží právo rozhodnout o zveřejnění díla, právo osobovat si autorství a právo na nedotknutelnost díla.

Majetková autorská práva zahrnují zejména právo dílo užít. Do tohoto práva spadá možnost dílo rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat, pronajímat, vystavovat a sdělovat veřejnosti (živě, rozhlasem či televizí apod.).

Dále existuje právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla a právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu. Autor uměleckého díla má navíc právo na odměnu při zpětném prodeji originálu.

Autorská práva k software a české právo

V České republice je nositel autorských práv vždy pouze fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autorská práva tedy nemohou náležet právnické osobě.

Autorských práv se také nelze vzdát. Udělat ze svého programu tzv. volný software a umožnit uživatelům, aby s ním neomezeně nakládali, není v souladu s českým autorským zákonem. Nicméně, programátorovi nehrozí žádné sankce, pokud svůj software zpřístupní a umožní jej jakkoliv kopírovat, měnit a šířit. Uživatelé by si však měli vždy dát pozor, zda jim autor nezakazuje např. použití programu ke komerčním účelům.

Ani převod autorských práv není možný. Tato úprava někdy mate zejména zahraniční firmy, které vyžadují po programátorech, aby na ně převedli autorská práva k software. Pokud chce autor povolit nakládání s dílem jiné konkrétní osobě, musí s ní uzavřít licenční smlouvu.

Licenční smlouva

Licenční smlouva by měla vždy obsahovat, o jaký software se jedná, a jakým způsobem může nabyvatel licence užívat (zda může pořizovat kopie, dále jej rozšiřovat, půjčovat apod.). Dále by mělo být stanoveno, zda autor může poskytnout licenci i jiným osobám, tedy, zda jde o licenci výhradní či nevýhradní. Zapomenout by se nemělo ani na časový rozsah licence. Strany by měly specifikovat, zda je licenční smlouva uzavírána na dobu určitou či neurčitou.

VZOR LICENČNÍ SMLOUVY

Smlouva o postoupení práv

Další možností pro firmy, které chtějí užívat software je uzavření smlouvy o postoupení práv k počítačovému programu. To je možné tam, kdy software vznikne jako zaměstnanecké dílo. V takovém případě zaměstnavatel či objednatel autorova softwaru vykonává jeho majetková práva. Převést je na další osobu však může pouze se souhlasem autora.

Investovat do vytvoření licenční smlouvy či do smlouvy o postoupení práv k počítačovému programu např. tím, že si smlouvu necháme vypracovat odborníkem, se rozhodně vyplatí. Případné spory o porušení autorského práva k software jsou totiž velmi nákladné, neboť je kromě odměn za právníky často nutné platit i znalecké posudky technických expertů.

3.6/5 - hodnocení čtenářů