Soudní řízení je často zdlouhavé a nákladné. Český právní řád proto dovoluje, aby byly některé spory řešeny před rozhodci. Jedním ze znaků rozhodčího řízení je, že se strany již nemohou odvolávat. Jedinou možnou obranou je podat žalobu na zrušení rozhodčího nálezu.

Co je rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení upravuje zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Pro strany sporu je výhodou, že je poměrně levné, rychlé a neveřejné.

Strany mohou svůj spor nechat rozhodnout před rozhodci, pokud o tom spolu uzavřely rozhodčí smlouvu. Taková smlouva může být součást smlouvy hlavní, můžeme se tedy setkat s pojmem rozhodčí doložka. Podstatné je, že musí být písemná. Rozhodci nesmí být ve sporu podjatí. Snaží se strany sporu přivést ke smíru.

Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodčí nález, ve kterém dojde k rozhodnutí sporu. Rozhodčí nález je tedy ekvivalent soudního rozhodnutí. Na rozdíl od rozsudku však může být přezkoumán, pouze pokud si to strany sjednaly v rozhodčí smlouvě. Přezkoumání mohou učinit jiní rozhodci.

Podmínky zrušení rozhodčího nálezu

Často nemá strana, která nebyla v rozhodčím řízení úspěšná, možnost rozhodčí nález přezkoumat. Zároveň však musí být chráněno její právo na spravedlivý proces.

Zákon o rozhodčím řízení proto dává obecným soudů pravomoc zkontrolovat, jestli byly v rozhodčím řízení dodrženy podmínky spravedlivého procesu. Při řízení o zrušení rozhodčího nálezu se tedy soudy nezabývají samotnou věcí sporu, ale pouze procesními vadami v rozhodčím řízení.

Soudy mohou zrušit rozhodčí nález jen, pokud je dán některý z důvodů uvedených v § 31 zákona o rozhodčím řízení. Strany si nemohou dohodnout, že některý z důvodů vyloučí z přezkumu soudem, ani že si vytvoří důvody vlastní.

Důvody pro zrušení rozhodčího nálezu

Rozhodčí nález byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu.

Žaloba na zrušení rozhodčího nálezu

Žaloba na zrušení rozhodčího nálezu musí být podána ve lhůtě tří měsíců od doručení nálezu žalobci. Lhůtu nelze nijak prodloužit. Po jejím uplynutí už podání žaloby nelze uskutečnit, resp. soud se jí odmítne zabývat.

Vzor návrhu na zrušení rozhodčího nálezu

Vzor, jak má návrh na zrušení rozhodčího nálezu vypadat, lze nalézt na internetu. Je však třeba si dát pozor, aby z žaloby bylo vždy patrné označení soudu, kdo je žalobce a žalovaný, jaký rozhodčí nález se má zrušit a jaký důvod spatřuje žalobce k jeho zrušení. Žalobce je povinen připojit důkazy pro svá tvrzení. Žaloba musí být datována a podepsána žalobcem či jeho zmocněncem.

Řízení o zrušení rozhodčího nálezu před soudem

Příslušnost soud k řízení o zrušení rozhodčího nálezu dána soudům krajským. Místní příslušnost je odvozena od místa konání rozhodčího řízení.

Podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu nemá odkladný účinek. Samotným návrhem tedy nedojde k zastavení exekuce. Soud může nařídit odklad vykonavatelnosti, pokud neprodleným výkonem hrozí závažná újma, nebo pokud je z žaloby možné usuzovat, že je důvodná.

Pokud je rozhodčí návrh zrušen kvůli tomu, zde není platná rozhodčí smlouva, bude soud rozhodovat ve věci samé. Zrušení z jiných důvodů znamená, že se může pokračovat v rozhodčím řízení na základě rozhodčí smlouvy.

Návrh na zastavení nařízeného výkonu rozhodčího nálezu

I pokud nedošlo k zrušení rozhodčího nálezu, může strana podat návrh na zastavení jeho výkonu. To lze učinit z důvodů, které uvádí občanský soudní řád pro všechny výkony rozhodnutí nebo ze speciálních důvodů uvedených v § 35 zákona o rozhodčím řízení.

Pokud soud, který provádí výkon nálezu, obdrží návrh na zastavení, uloží povinné straně, aby podala návrh na zrušení rozhodčího nálezu ve lhůtě 30 dnů. V opačném případě v exekuci rozhodčího nálezu pokračuje.

3/5 - hodnocení čtenářů