Ačkoliv začínající právníci mohou mít čisté ideály, advokát je především podnikatel. Svou práci neprovozuje nezištně ale za odměnu. Tu mu platí klient. Jak se ale provádí výpočet odměny advokáta? Záleží na jejím druhu. Stanovena totiž může být různě. V základu ji buď upravuje smlouva, nebo je to odměna mimosmluvní.

Právní rámec odměn advokáta

Advokát se při stanovování odměn musí řídit právními předpisy. Podle § 22 odst. 1 zákona o advokacii se advokacie vykonává zpravidla za odměnu a od klienta lze požádat o zaplacení přiměřené zálohy za práci.

Konkrétní právní úpravu obsahuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. Ta stanoví tzv. advokátní tarif. Podle ní má advokát kromě odměny i nárok na náhradu hotových výdajů a náhradu za promeškaný čas.

Advokát se musí dále řídit etickým kodexem, který stanovila Česká advokátní komora. Podle něj musí advokát vždy pravdivě klienta informovat, kolik peněz si myslí, že jeho služby budou klienta stát. Měl by se snažit řešit věci tak, aby byly pro klienta co nejméně finančně nákladné.

Smluvní odměna

Smluvní odměna závisí na dohodě advokáta s klientem. Advokát se však musí řídit etickým kodexem. Zatímco spodní hranice není stanovena a advokát může poskytovat služby i pro bono, horní hranice nesmí být příliš vysoká. Pokud by advokát požadoval jako odměnu 25% z hodnoty věci, chtěl by nepřiměřeně moc.

Etický kodex dále stanoví, že smluvní odměna musí být přiměřená složitosti a hodnotě věci. Přihlíží se mimo jiné k schopnostem advokáta, časovým požadavkům klienta na vyřízení věc, k novosti právních a skutkových problémů apod.

Odměna může být stanovena jako:

Časová odměna

Nejčastější stanovení odměn je časová odměna. Advokát si účtuje práci za hodinu, výsledná cena je tedy závislá na délce času, který advokát na věci strávil. Většinou se účtuje za každou započatou hodinu. Časová odměna odráží náročnost řešení klientova problému. Klient ale nemá jistotu, kolik za věc zaplatí. Ve smlouvě je možné si dohodnout strop.

Úkonová odměna

Advokát si určí odměnu za každý úkon, který pro klienta učiní.

Fixní neboli paušální odměna

Advokát si s klientem stanoví přesně stanovenou částku. Advokáti ji nemají rádi, protože obtížnost případů se špatně odhaduje předem. Pro klienta je naopak výhodná, protože má předem jistotu, kolik za advokáta utratí.

Podílová odměna

Odměna se odvíjí od hodnoty věci, o kterou v případě jde. Její použití je sporné, může vést ke konfliktu zájmů mezi advokátem a klientem. Odměna nesmí být nepřiměřená.

Kombinace odměn

Ve smlouvě si může advokát s klientem dohodnout i kombinaci odměn či stanovit výpočet odměny advokáta zcela jiným způsobem. K odměně si advokát může připočítat daň z přidané hodnoty, pokud je jejím plátcem, hotové výdaje a promeškaný čas.

Advokátní tarif: odměna mimosmluvní

Pokud si strany odměnu nedomluví ve smlouvě, řídí se podle advokátního tarifu. Odměna dle advokátního tarifu není v praxi tak rozšířená jako odměna smluvní. Použije se také v případech, kdy advokáta ustanovuje soud, protože v takovém případě zde žádná smlouva mezi advokátem a klientem není.

Sazba advokátního tarifu

Každý právní úkon advokáta je oceněn tarifní hodnotou, na jejím základě se pak stanoví sazba mimosmluvní odměny. Tarifní hodnotou je většinou výše peněžitého plnění nebo cena věci nebo práva v okamžiku, kdy advokát začal se svým úkonem. Pokud hodnota věci nelze vyjádřit v penězích, je jí přisouzena částka 10 000 Kč, v různých složitějších věcech je pak cena roste, u ústavních stížností činí 50 000 Kč.

Pokud půjde o mimořádně obtížné věci, ve kterých se například musí používat cizí právo či cizí jazyk, nebo u věcí, které jsou časově náročné, může advokát rozhodnout, že zvýšit mimosmluvní odměnu až na trojnásobek. Snížit mimosmluvní odměnu lze až na polovinu. Pokud by chtěl advokát pracovat za méně peněz, musí s klientem uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb.

Náhrada hotových výdajů

Advokát má nárok na náhradu hotových nákladů, které byly účelně vynaloženy při poskytování právní služby. Jedná se o soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, cena za hovory, znalecké posudky, opisy či překlady.

Advokát se s klientem může dohodnout, že všechny hotové výdaje bude pokrývat paušální sazba. Klient pak není oprávněn požadovat přesné vyúčtování a advokát nemůže požadovat více, i kdyby paušál překročil.

Náhrada za promeškaný čas

Klient musí advokátovi uhradit čas, který strávil úkony mimo místo svého bydliště, cestováním či čekáním na začátek zpožděného jednání, pokud bylo zpoždění větší než 30 minut. Za každou započatou půlhodinu činí náhrada 100 Kč.

Jak provést výpočet odměny advokáta

Hledání jednotlivých položek přímo v advokátním tarifu a jejich sčítání není příliš efektivní.  Určitým řešením je používat program Excel, do kterého si může advokát značit všechny úkony a provádět výpočty. Je pak dobré nalézt vzor, podle kterého si Excel nastavit. Ne každý ale s Excelem umí.

Pro snadnější vyúčtování je součástí právních softwarů kalkulačka pro výpočet odměny advokáta. Některé umí provádět i vyčíslení nákladů řízení. Kalkulačku lze nalézt i na internetu.

3.7/5 - hodnocení čtenářů